Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Ungdomar

Ungdomar

LCIF förbättrar tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård och positiv utveckling för unga människor runtom i världen. Lions Quest - Tillsammans är LCIF:s största program, vilket tillhandahåller utbildning inom socialt och emotionellt lärande som ger eleverna de färdigheter de behöver för att kunna navigera i livet samt förhindra mobbning och drogmissbruk.

Global statistik

 

20 % av eleverna i åldern 12-18 år i USA rapporterar att de har blivit mobbade.

1 av 3 elever berättade att de har varit utsatta för nätmobbning samt 1 av 5 rapporterade att de hade stannat hemma från skolan på grund av nätmobbning och våld, enligt en studie bland elever i 30 länder.

2 av 3 elever berättade att de oroade sig för våld i och omkring skolan, enligt en undersökning av UNICEF bland 1 miljon elever i 160 länder.

Mer än en tredjedel av eleverna hade blivit utsatta för mobbning. Mer än en tredjedel hade varit involverade i fysiskt våld.

Statistik från National Crime Victimization Survey och UNICEF

Statistik om socialt och emotionellt lärande (SEL)

 
Så här påverkar socialt och emotionellt lärande unga människor:
 • Elever som deltog i SEL uppvisade förbättrat beteende i klassrummet, minskad stress och depression samt förbättrade attityder om skolan, kamrater och egen självbild. SEL-program såsom Lions Quest - Tillsammans förbättrade elevernas akademiska resultat med upp till 11 procent.
 • Effekter av SEL-program som Lions Quest - Tillsammans består under lång tid. Elever i förskolan som deltar i SEL-program har större färdigheter om SEL, vilket ökar sannolikheten att de ska ta examen från gymnasiet, läsa vidare vid universitetet och att få anställning som unga vuxna.
 • Att inkludera SEL och personlig utveckling är oerhört viktigt för att utbilda barn. Denna inriktning kan överbrygga gapet mellan elever från områden med låga respektive höga inkomster och förbättra ekonomisk rörlighet.

Statistik från Child Development, American Journal of Public Health, och Opportunity, Responsibility, and Security

Hur skolans klimat påverkar unga människor:
 • Skolor med ett positivt skolklimat som använder Lions Quest - Tillsammans har lägre förekomst av mobbning och frånvaro. Elever i skolor med ett positivt klimat var mer motiverade att lära sig samt uppvisade högre akademiska resultat både på kort och lång sikt.
 • Mobbning i skolan drabbar alla elever, inte bara dem som är direkt påverkade. En studie av akademiska resultat bland elever i 30 länder fann ett direkt samband mellan mobbning och elevernas förmåga att läsa.
 • Forskning vid Harvard University fann att elever som deltar i Lions Quest - Tillsammans rapporterade betydligt förbättrad uppfattning om skolans klimat samt förbättrad uppfattning av fysisk och emotionell trygghet.

Statistik från UNICEF och Review of Educational Research

Lions Quest-programmet

Lions Quest - Tillsammans är byggt från grunden med fokusering på socialt och emotionellt lärande (SEL).

Vad unga människor lär sig i Lions Quest - Tillsammans

 

National Association of Colleges and Employers (NACE) publicerade nyligen resultat från en enkät bland stora arbetsgivare om de färdigheter som önskas bland dem som har tagit examen från universitetet. Även World Economic Forum har identifierat de viktigaste färdigheterna för framtidens jobb. De mest nödvändiga och önskade färdigheterna är inte relaterade till något STEM-område eller teknisk kunskap. Istället är det kompetens som är direkt relaterad till färdigheter om socialt och emotionellt lärande inom Lions Quest - Tillsammans:

 • Problemlösning och beslutsfattande
 • Kritiskt tänkande och kreativitet
 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Färdigheter att kommunicera med människor i och utanför en organisation
 • Ledarskap och förmåga att motivera andra effektivt
 • God etik på jobbet och uthållighet

Lions och UNODC

Sedan 2014 har LCIF samarbetat med Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), för att expandera Lions Quest runt om i världen.

Ansökningar om Leoanslag

Allt vi kan göra för att uppmuntra och förbättra deras insatser är till nytta för oss alla, Lions, samhället och världen.

Rätt utbildning i rätt tid

LCIF samarbetar ofta med stiftelser som forskar om och använder socialt och emotionellt lärande. Våra partnerskap gör det möjligt för oss att dela med oss av bästa arbetssätt från Lions Quest - Tillsammans.

Information om droger är viktigt för ungdomar

LCIF samarbetar med organisationer som informerar och utbildar om miljöer fria från droger, vilket påverkar samhället. Våra partnerskap gör att programmet DEA360 kan växa och utöka utbildning i områden som påverkas av opiumepidemin.

Du kan hjälpa

Om hjälp till en trygg och hälsosam framtid för våra ungdomar är viktigt för dig uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.