Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag Lions Quest Grants

Lions Quest-anslag

Lions Quest-anslag hjälper till att införa och utöka Lions Quest-programmet i skolor och idrottsklubbar runtom i världen. Tack vare anslaget kan utbildning genomföras för lärare och idrottsledare, böcker kan revideras och tryckas, programmet kan utvärderas och forskning kan genomföras. Anslag kan användas antingen till att introducera Lions Quest-programmet i ett land eller att utöka ett redan befintligt program.

 

Ansökningsprocessen

 

Lions Quest-anslag

Belopp:

Upp till USD 50 000 för distrikt respektive USD 150 000 för multipeldistrikt och sökande måste bidra med minst 25 procent av projektkostnaden.

Ansökan:

Måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte. 1 maj är sista datum för ansökan inför mötet i augusti, 1 oktober är sista datum för ansökan inför mötet i januari och 1 februari är sista datum för ansökan inför mötet i maj.

Syfte:

Att utöka befintligt Lions Quest-program. Anslaget hjälper till att sprida Lions Quest-programmet i multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt där programmet är aktivt, men inte når ut till ett större antal skolor, eller att genomföra ett pilotprogram i ett land eller ett distrikt där Lions Quest-programmet ännu inte finns. Anslaget gör det möjligt för Lions att väsentligt utöka spridningen Lions Quest samt nå ut till områden som har behov av programmet, men där det för närvarande inte erbjuds. Anslagsmedlen kan användas till att:

  • Utbilda lärare och idrottsledare
  • Köpa in böcker/material
  • Betala vissa administrativa kostnader

Kriterier och ansökan


Observera: Anslaget från LCIF är inte ämnat att finansiera befintliga Lions Quest-aktiviteter, så klubbar som för närvarande finansierar program ska fortsätta göra det.

 

Lions Quest PR-anslag

Belopp:

USD 1 500, inga matchande medel krävs

Ansökan:

Ingen sista dag, kan skickas in fortlöpande.

Syfte:

Att införa Lions Quest i ett område. Anslaget har för avsikt att ge en flygande start på Lions Quest-aktiviteterna i ett nytt område, genom att presentera programmet i området. Anslaget ska användas till informationsmöten för Lions medlemmar, lärare, idrottsledare och/eller andra intresserade.

Kriterier och ansökan

 

Anslag för partnerskap i samhället

Belopp:

Upp till USD 15 000, inga matchande medel krävs

Ansökan:

Ingen sista dag, kan skickas in fortlöpande.
Lions Quest-anslag för partnerskap i samhället

Syfte: 

Att starta Lions Quest-program i nya områden eller reaktivera tidigare program. 

Anslagsmedlen kan användas till att:

  • Stå värd för en eller flera utbildningar för skolpersonal
  • Genomföra aktiviteter för att marknadsföra Lions Quest, till exempel informationsmöten för Lions medlemmar, skolpersonal, idrottsledare, anställda i kommunen eller andra möjliga samarbetspartner
  • Översätta Lions Quest kursmaterial
  • Etablera samarbeten med skolor, idrottsklubbar och lokala myndigheter

*Notera: Högst ett beviljat anslag per distrikt varje verksamhetsår.

Kriterier och ansökan

 

Nyligen godkända Lions Quest-anslag

  • USA, distrikt 49-A - USD 100 000 beviljades till Lions, för att stödja införande av Lions Quest - Tillsammans i alla mellanstadieskolor i Anchorage, Alaska, till nytta för cirka 7 800 elever i ett område i USA med stor mångfald.
  • Indien, ej distriktsindelat - USD 100 000 beviljades för att stödja framtagande av en kursplan om förhindrande av könsbaserat våld samt om jämlikhet mellan könen för skolor i Indien. Ett pilotprojekt genomfördes i Delhi i oktober 2017 och det var till nytta för elever i 6:e klass från nio skolor.
  • Guatemala, distrikt D-3 - USD 25 000 beviljades till Lions, för att införa Lions Quest - Tillsammans i några av skolorna med allra störst behov i Guatemala City, till nytta för mer än 6 000 elever.

Lions Quest

Mer än 16 miljoner unga människor har haft nytta av Lions Quest - Tillsammans under de senaste 30 åren. Mer än 600 000 lärare, övrig skolpersonal och idrottsledare har utbildats i att genomföra programmet i mer än 100 länder.