Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Lions och UNODC: Samarbetar för att förebygga

Lions och UNODC: Samarbetar för att förebygga

Sedan 2014 har LCIF samarbetat med Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), för att expandera Lions Quest runt om i världen. Lions Quest är ett evidensbaserat program mot droger som hjälper familjer, skolor och samhällen att utveckla kompetens inom social och emotionellt lärande, för att säkerställa att ungdomar växer, tar sunda beslut och är trygga tills de uppnår vuxen ålder.

Vår uppgift

Att föra samman skolor, familjer och samhällen för att främja utvecklingen av framgångsrika och ansvarstagande unga människor genom att stödja socialt och emotionellt lärande, ökat självförtroende, förebyggande av droganvändning och mobbning samt engagemang i hjälpinsatser.

Vårt fokus

 

Lions Quest är ett utbildningsprogram i socialt och emotionellt lärande med målet att förebygga riskfyllda beteenden genom att främja barn och ungdomars positiva potential och utveckling av livsfärdigheter och förmågor, personligt och socialt ansvar och engagemang i samhället.

Lions Quest är den globala ledaren för förebyggande arbete i skolor.

Lions Quest värdegrundsprogram: Programmet vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. I den första fasen av partnerskapet mellan LCIF och UNODC implementeras ett program för ungdomar i åldrarna 10-14 år som behandlar ämnen såsom att utveckla självförtroende, hantera känslor på ett positivt sätt, stärka personliga relationer och lära genom hjälpinsatser.

Genom att stärka ungdomarna förebygger och/eller fördröjer Lions Quest droganvändning bland tonåringar. Med hjälp av lionmedlemmar över hela världen har över 19 000 000 barn haft nytta av Lions Quest.

En bild av verkligheten

 

Äldre barn och tonåringar möter många nya och utmanande situationer, både socialt och i skolan.

  • Hjärnan utvecklas fortfarande och de är särskilt sårbara för droganvändning. Desto tidigare användningen av droger börjar desto större är risken för missbruk.1.
  • Skadligt alkoholbruk bland ungdomar är ett växande problem i många länder. Alkoholanvändning börjar i tidig ålder: 14 % av flickor och 18 % av pojkar i åldrarna 13-15 år i låg- och medelinkomstländer dricker alkohol.2.
  • Brist på en god utbildning och bristande hantering av klassrummet påverkar ungdomars kognitiva funktioner, sociala färdigheter och skapar höga nivåer av stress och känslor av att vara otillräcklig och misslyckad, vilka alla ökar risken för användning av droger.3.

Bygger upp hälsosamma samhällen

 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för hållbar utveckling, vilken inkluderar 17 hållbara utvecklingsmål för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa och bekämpa klimatförändringar. LCIF:s och UNODC:s samarbete med Lions Quest arbetar mot att förverkliga mål 3: Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, genom att tackla delmål 3.5 att ”stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Leder den globala satsningen

 

Som ett resultat av samarbetet mellan Lions och UNODC har LCIF har beviljat mer än USD 1,4 miljoner till Lions Quests pilotprojekt i Serbien, Nordmakedonien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Guatemala, El Salvador och Elfenbenskusten och UNODC har bidragit med ett liknande belopp. De två organisationerna spred tillsammans information om de data som har samlats in från projektet, vid FN:s generalförsamlings specialsession om drogproblem 2016. Ett av sessionens resultat var en rekommendation att ”öka tillgången, täckningen och kvaliteten på evidensbaserade och förbyggande insatser som riktar sig till relevanta ålders- och riskgrupper i olika miljöer”, såsom Lions Quest.

Som ett resultat av samarbetet har Lions Quest positivt påverkat över 10 000 elever, 500 lärare och 200 skolor. Projekt pågår i samhällen i alla åtta länder. Hittills har 20 % av alla skolbarn i Montenegro deltagit.

Källor:
(1) UNDOC, 2014(2) WHO, Fact Sheet on Adolescent health, 2015(3) UNODC, sidan 32

Beprövade resultat

Lions Quest elever har rapporterat en statistiskt betydande minskning av drogmissbruk. Resultaten från ”Programmet Lions Quest - Tillsammans: Ett interventionsprogram i skolan för att förhindra drogmissbruk — En pilotstudie i tre Östeuropeiska länder” publicerades i tidskriften Prevention Science i maj 2019.

Expansion i västra Afrika

LCIF och UNODC utökade de gemensamma insatserna i skolor i västra Afrika i december 2019. I samarbete med utbildningsdepartementet i Elfenbenskusten och lokala lionklubbar har LCIF börjar genomföra Lions Quest- pilotprogram i 20 skolor i landet vilka kommer att tillhandahålla viktig återkoppling för regional expansion.

Den globala scenen

I mars 2020 organiserade LCIF och UNODC ett evenemang vid narkotikakommissionens 63:e session. Det globala evenemanget har varit en plattform för att främja den effektiva minskningen av droganvändning som har uppnåtts genom Lions Quest under de senaste fem åren.