Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Samarbeten + partnerskap

Vårt goda sällskap

På samma sätt som LCIF hjälper Lions medlemmar att förbättra sina hjälpinsatser, hjälper våra högt värderade partner oss att öka vår förmåga att stödja. Vi arbetar strategiskt med några av världens bästa organisationer i en insats att maximera vår kapacitet och vår finansiering. Detta innebär att vi kan stödja Lions medlemmar ännu bättre, så att de i sin tur kan hjälpa ännu fler människor.

 

Våra partner 

Vi samarbetar med ett antal hängivna ideella organisationer, regeringar, icke-statliga organisationer och företag, vilka ger oss tillgång till omfattande resurser och stora kunskaper.

 

Anthem Foundation
LCI och LCIF har samarbetat med Anthem Foundation sedan 2015, för att tillhandahålla möjligheter till frivilliginsatser för anställda vid Anthem Inc. för att därmed kunna genomföra lokala hjälpinsatser. Klubbar i områden/städer runtom i USA där Anthem finns kan skicka in förslag på projekt i juni varje år. De kan erhålla upp till USD 1 500 i anslag, för att kunna planera och genomföra serviceprojekt som engagerar Anthems anställda, vänner och familjemedlemmar.
Bill & Melinda Gates Foundation
För att stödja ett Lions pilotprogram om mässling i fyra länder i Afrika har Gates Foundation beviljat LCIF ett anslag på USD 400 000. LCIF tillhandahåller ytterligare USD 300 000 och Lions medlemmar leder och genomför projekten. Som stöd till pilotprogrammet gick Lions med i det globala mässlingsinitiativet, vilket hjälpte till att vaccinera 41 miljoner barn. Bill & Melinda Gates Foundation är också grundare av Gavi Matching Fund. LCIF har på ett framgångsrikt sätt uppfyllt sitt åtagande från år 2013, vilket var att samla in USD 30 miljoner till mässlingsinitiativet till slutet av år 2017. Efter det att de USD 30 miljonerna hade samlats in matchade Gavi Matching Fund med ett lika stort belopp.
The Carter Center
LCIF har beviljat mer än USD 40 miljoner till The Carter Center (och USD 5,5 miljoner till andra ideella organisationer), för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Utrotning av denna sjukdom i Latinamerika ligger inom räckhåll och viktiga framsteg har gjorts i Etiopien, Nigeria och Uganda. LCIF samarbetar också med The Carter Center för att bekämpa trakom i Etiopien, Mali och Niger.
Johnson & Johnson Vision
Johnson and Johnson har beviljat anslag till LCIF på mer än USD 4 miljoner som hjälp till undersökningar inom projektet Syn för barn, vilket har undersökt 26 miljoner barn runtom i Asien sedan 2002. Programmet Syn för barn omfattar information om ögon, utbildning, synundersökningar för barn och remisser till behandling. Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, Johnson & Johnsons personal and lokal sjukvårdspersonal.
Latter-day Saint Charities
Sedan vårt första samarbete 2018 har välgörenhetsorganisationen Latter-day Saint Charities snabbt blivit en generös, kraftfull och spännande partner för LCIF. Latter-day Saints Charities har tillhandahållit över USD 1 miljon för att stärka Lions SightFirst-projekt i hela Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. Med ett specifikt fokus på utveckling av infrastruktur, utbildning för personal samt ögonvårdsutbildning, behandling och informationsprogram. Dessa projekt har haft stor betydelse för hundratals människor från utsatta områden. Vi är tacksamma för vårt fortsatta samarbete med Latter-day Saint Charities. Det är tack vare deras generösa stöd och partnerskap som vi har kunnat uppnå fantastiska resultat tillsammans.
Manappuram Foundation
Lions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt över sitt samarbete med Manappuram Foundation i Indien. Vårt samarbete har tillhandahållit viktigt stöd till dem som behöver det allra mest. Genom detta partnerskap mellan LCIF och Manappuram Foundation har vi kunnat tillhandahålla bostäder som följer lokala riktlinjer i Indien, till de som drabbades av de ofattbara översvämningarna i Kerala. Därutöver har detta samarbete tillhandahållit bostäder och stabilitet till tusentals individer, vi på LCIF är tacksamma för Manappuram Foundation och deras fortsatta stöd.
NoVo Foundation
Sedan 2011 har NoVo Foundation beviljat LCIF anslag på totalt USD 850 000, för att bygga kapacitet, omfattning och påverkan av Lions Quest. NoVo är en ledande organisation när det gäller program om socialt och emotionellt lärande och har stöttat fortlöpande tillväxt och expansion av Lions Quest-programmet. Anslagsmedlen från NoVo har använts till att revidera Lions Quests kursplaner samt lansera programmet i stora rektorsområden i delstaterna West Virginia och Texas. Data som har samlats in från dessa projekt har använts till att förbättra effektiviteten för Lions Quest i hela världen.
United Nations Office on Drugs and Crime
Sedan 2014 har LCIF samarbetat med Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), för att expandera Lions Quest i sydöstra Europa, Centralamerika och västra Afrika. Lions Quest är ett evidensbaserat program mot droger och det ligger i linje med metoderna i UNODC:s Internationell standard att förhindra användande av droger. LCIF har beviljat mer än USD 1,4 miljoner till Lions Quests pilotprojekt i Serbien, norra Makedonien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Guatemala, El Salvador och Elfenbenskusten och UNODC har bidragit med lika stort belopp. De två organisationerna har tillsammans spridit information om de data som har samlats in från projektet vid Förenta Nationernas generalförsamlings specialsession om drogproblem.
United States Drug Enforcement Administration
Under 2018 har LCIF och US Drug Enforcement Administration (DEA) lagt sista handen vid en överenskommelse, så att LCIF kan gå med i programmet DEA360 som en nationell partner. Programmet DEA360 identifierar städer och regioner i USA som på ett skadligt sätt har påverkats av opiumepidemin och erbjuder flera olika insatser. Som en del i programmet DEA360 kommer LCIF att stödja utvalda städer, genom att marknadsföra Lions Quest-programmet i skolor samt tillhandahålla kapacitetsbyggande och tekniskt stöd till skolor, sjukvård och myndigheter i dessa områden.
VSP Global® Eyes of Hope®
LCIF och Lions samarbetar med Eyes of Hope för att dela ut kuponger från VSP® Sight for Students® och VSP Mobile Eyes®. Kupongerna ger behövande barn och vuxna tillgång till gratis synundersökningar och, vid behov, glasögon genom VSP:s leverantörer. Genom partnerskapet säkerställer Lions klubbar i USA och deras lokala partner att VSP:s kuponger kommer fram till behövande i åtta amerikanska städer och hjälper till att ge förbättrad syn och friska ögon.
World Diabetes Foundation
2017 undertecknade LCI och World Diabetes Foundation (WDF) ett samförståndsavtal relaterat till de hållbara utvecklingsmålen (Agenda 2030). Organisationerna kommer att samarbeta med att informera om diabetes i samband med världsdiabetesdagen (den 14 november) samt öka kunskaper om förebyggande insatser och behandling av diabetes. Genom att utbyta kunskap och erfarenhet kommer samarbetet att stärka båda organisationerna samt stödja genomförandet av efterfrågade och hållbara projekt i utvalda låginkomstländer och medelinkomstländer.
Special Olympics International
Special Olympics-Lions Clubs Internationals Opening Eyes-program startade år 2001. Sedan programmet inleddes har 400 000 idrottare undersökts och glasögon har delats ut till mer än 175 000 idrottare. Hittills har LCIF beviljat mer än USD 23 miljoner i anslag till Special Olympics till aktiviteter såsom Opening Eyes, forum om familjehälsa, god hörsel och inkludering i idrott.
World Health Organization
LCIF samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO), för att tillhandahålla strategisk rådgivning och riktlinjer för SightFirst-programmet. LCIF samarbetar även med WHO i ett projekt om att eliminera blindhet bland barn, vilken är en global insats som har byggt upp 54 ögonvårdscenter i 30 länder runtom i världen, i syfte att leverera förebyggande, behandlande och rehabiliterande ögonvård. Totalt har 131 miljoner barn haft nytta av detta partnerskap. De två organisationerna har fördjupat sitt samarbete, genom att utveckla ett verktyg som bedömer hantering av både diabetes och diabetisk retinopati samt att uppskatta nivåerna av samarbete och synergi mellan dessa två områden inom hälsovård. 

 

 

Våra samarbeten 

Vi samarbetar med organisationer och institutioner som är experter inom sina respektive områden. Tillsammans kan vi arbeta mot gemensamma mål på ett mer effektivt sätt.

Aruna Abhey Oswal Trust

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt över partnerskapet med Aruna Abhey Oswal Trust. Partnerskapet har fått namnet Lions Clubs International Foundation/Aruna Abhey Oswal Trust Humanitarian Initiative Partnership och har till syfte att stödja humanitära serviceprojekt inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och mässling. Tillsammans med medel från LCIF bidrar Aruna Abhey Oswal Trust med donationer till partnerskap och stödjer projekt runtom i världen. Dessa generösa donationer gör att LCIF kan hjälpa ännu fler människor och samhällen i nöd.

Några av de aktuella samarbetsprojekten är:

  • Utbyggnad av en grundskola i Kambodja
  • Utbyggnad av en grundskola i Myanmar
  • Utbyggnad av en grundskola i Togo
  • Byggande äldreboendet Chicago Lighthouse i USA
Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)
Lions Quest-programmet finns med i CASEL:s guide om effektiva program om socialt och emotionellt lärande i grundskolan och högstadiet. Denna rankning tilldelas som erkänsla för Lions Quests förträfflighet inom tre områden rekommenderade av CASEL som de viktigaste startpunkterna för programval: Utomordentlig social och emotionell utbildning, beprövad effektivitet och föredömlig professionell utveckling.
Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA)
År 2009 inledde LCIF ett partnerskap med CADCA, för att stärka samarbetet mellan samhällsorganisationer och Lions medlemmar och därmed hjälpa till att skapa säkrare, friskare och drogfria samhällen. Tillsammans är LCIF och CADCA engagerade i att utveckla strategier för att minska droganvändningen och de därmed förknippade negativa konsekvenserna..
The Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)
ICEVI är en global organisation bestående av enskilda och organisationer som främjar en jämlik tillgång till lämplig utbildning för synskadade barn och ungdomar, så att de kan uppnå sin fulla potential. LCIF är medlem i ICEVI.
Global Foodbanking Network (GFN)
GFN stödjer det största icke-statliga nätverk som ägnar sig åt att bekämpa hungersnöd och är det enda nätverket i privat sektor som agerar på global nivå. GFN uppmuntrar samarbete för att skapa och stödja matbanker och nätverk av matbanker. Det ger möjligheter för Lions medlemmar att samarbeta med lokala GFN-organisationer och ta del av resurser.
InterAction
LCIF är medlem i InterAction, den största alliansen av USA-baserade internationella icke-statliga organisationer med mer än 190 medlemmar som arbetar i alla utvecklingsländer. Med sin kollektiva röst har InterAction målet att påverka viktiga policybeslut om insatser och långsiktiga utvecklingsfrågor, såsom assistans utomlands, miljö, kvinnor, hälsa, utbildning och jordbruk. Medlemmarna står i främsta ledet när det gäller att agera vid humanitära kriser och katastrofer runtom i världen och InterAction agerar som ett nav i dessa insatser.
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
IAPB arbetar med att eliminera de främsta orsakerna till blindhet och synnedsättning som kan undvikas, genom att sammanföra myndigheter och icke-statliga organisationer för att främja planering, utveckling och införande av hållbara nationella synvårdsprogram. LCIF är medlem av IAPB:s förtroenderåd och är en av mer än 148 medlemsorganisationer i IAPB.
National Alliance for Eye and Vision Research (NAEVR)
NAEVR är en ideell organisation som tillhör Alliance for Eye and Vision Research (AEVR) och genomför informationsaktiviteter på uppdrag av koalitionen. NAEVR:s mål är att skapa bästa möjliga ögon- och synvård för alla amerikaner genom information och utbildning till allmänheten om syn och forskning sponsrad av National Institutes of Health (NIH), the National Eye Institute (NEI) och andra federala forskningsenheter. LCIF är medlemsorganisation för NAEVR.
Onchocerciasis Elimination Program for the Americas (OEPA)
LCIF stödjer OEPA, en regional organisation som arbetar för att utrota sjukdom och spridning av flodblindhet i sex svårt drabbade länder i Syd- och Centralamerika: Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexiko och Venezuela. Som ett resultat av hälsovårdsutbildning och distribution av läkemedlet Mectizan® förekommer inga nya fall av blindhet som beror på flodblindhet. Hittills har flodblindhet eliminerats i Colombia, Ecuador, Guatemala och Mexiko.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
Lions Quests program för mellanstadiet och högstadiet, Tillsammans, finns med på listan Nationella registret av evidensbaserade program och arbetssätt, vilken sammanställs av SAMHSA. Lions Quest-programmet har rankats avseende kvalitet på forskning och att det är redo för distribution.
The World Blind Union (WBU)
WBU är en internationellt erkänd paraplyorganisation som tillvaratar intressen för cirka 285 miljoner blinda och synskadade personer i 190 medlemsländer. WBU är en global röst som talar för alla nationella och internationella organisationer för blinda och de som tillhandahåller hjälp till dem. LCIF är medlem på internationell nivå i WBU.