Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Lions i Uganda anser att när man bryr sig om andra bryr man sig om oss själva
Globala insatser

Lions i Uganda anser att när man bryr sig om andra bryr man sig om oss själva

Viola Jobita 05.11.2020
Lions klubbar i Uganda donerade personlig skyddsutrustning till hälsovårdspersonal vid sjukhuset Entebbe Grade B som erhållits från lokala myndigheter och en arbetsgrupp med fokusering på COVID-19 under ledning av Mrs. Rose Kirabira.

”När man hjälper någon över floden korsar du den själv och du kommer vara glad över att du hjälpte någon att göra det.”

Vi kan endast göra bestående och bärkraftig förändring i andra människors liv genom att stärka dem.

Dessa ord från närmast föregående distriktsguvernör Dr. Eng. Dans Naturinda i distrikt 411-B, Uganda, fångar det samlade arbetssätt som Lions i Uganda har använt när deras klubbar ökar antal medlemmar och sin förmåga att hjälpa de lokala samhällen där de bor.

Distrikt 411-B nådde status som tillfälligt distrikt under 2018 med 952 medlemmar och blev ett fullvärdigt distrikt den 1 juli 2020, efter att ha chartrat sju nya klubbar med 575 nya medlemmar och en nettoökning på 450. Dess medlemstillväxt gjorde det möjligt att överträffa verksamhetsårets mål att hjälpa 500 000 människor och distriktet kunde hjälpa hela 3 miljoner människor, vilket dessutom påverkade ännu fler människors liv.

Denna prestation var resultatet av ledarnas arbete tillsammans under flera år och som IPDG Dans uttryckte det ”skapar en humanitär anda och främjar även värdet av hjälpinsatser, för att attrahera dem vi hjälper att ge tillbaka och även att bli medlemmar för att hjälpa andra människor i nöd.” Detta hade en mångfaldigande effekt. Fler medlemmar i Uganda innebär fler händer att hjälpa andra människor.

Bygga upp ett bärkraftigt Lions varumärke
Mål och strategier i distrikt 411-B är fokuserade på att forma en fundamental förändring i det sätt Lions hjälper. Detta består av att stärka och involvera varje medlem att göra skillnad i samhället och att bygga en stadig grund för distriktet. De uppnådde bärkraftighet tack vare att befintliga ledare arbetade tillsammans med inkommande och tidigare ledare, för att implementera långsiktiga och samarbetande planer för framgång.

I samarbete med IPDG Dans betonade första vice distriktsguvernör Lion Sedrace M. Rwekikiga att fokusering under året 2020-2021 är på serviceprojekt, eftersom de ”har en potential för bärkraftig påverkan och gör det möjligt för oss att lämna ett avtryck i de samhällen vi hjälper.”

Förutom att förbereda henne inför året som distriktsguvernör under 2020-2021 ansvarade 1VDG Sedrace, som vid den tiden även var projektkoordinator, för distriktets projekt genom lokal finansiering samt använde även medel från Lions Clubs International Foundation (LCIF) för att stödja dessa insatser. Medlemmarna deltog entusiastiskt i projekten, vilka skapade större synlighet och hjälpinsatser med stor påverkan med hjälp av planer att genomföra minst en aktivitet i varje klubb som definierar dess existens i de samhällen vi hjälper.

Andra vice distriktsguvernör John Bosco Ntangaare, som också var distriktets koordinator i det globala medlemsteamet (GMT), använde distriktets verksamhetsmanual, vilket är ett dokument med information om planer, system och processer som styr distriktet, samt tillade att distriktet hade gjort stora framsteg att öka antal medlemmar, men ytterligare rekryteringsinsatser behövdes fortfarande. Manualen ”tillhandahöll en lämplig struktur för tjänstemännen som stärker oss att arbeta med klubbarna”, sade han. ”Det inofficiella målet är att tredubbla uppsatta mål. När vi gör det kommer vi öka vår synlighet och stärka oss själva att hjälpa samhället på ett bättre sätt.”

Inspirera en delad vision
Som en del i denna plan bildade distriktet ett antal team, för att stödja klubbar och medlemmar. Exempelvis har teamet för medlemsupplevelser samarbetat med klubbarna att behålla befintliga medlemmar och engagera tidigare medlemmar, allt med fokusering på medlemmarnas engagemang och tillfredsställelse. Genom detta engagemang uppmuntras klubbarna att använda Lions Clubs Internationals resurser, såsom vägledningar om att behålla medlemmar, medlemmarnas tillfredsställelse samt Er klubb, ert sätt.

Konfliktlösning har även varit en annan strategi att behålla medlemmar. Distriktet skapade ett team för medling och konfliktlösning under ledning distriktets tjänstemän med representanter i varje zon. När konflikter uppstår i klubbarna kan de lösas genom att använda fastställda mekanismer med hjälp av erfarna medlemmar, såsom tidigare presidenter, eftersom det kan vara en utmaning att lösa dessa konflikter internt. Teamet säkerställer att konflikter blir lösta genom medling utan att skada styrkan i klubben.

Betalning av både distriktets och internationell medlemsavgift inom föreskriven tid har ofta varit en utmaning för vissa klubbar, vilket har placerat dem i status quo med risk för nedläggning. Så distriktet lanserade ett stödprogram för klubbarna, vilket tjänstemännen informerar om på zonnivå. Detta system är en säkerhet för klubbar som har finansiella utmaningar. Kravet är att klubbarna bidrar till programmet fortlöpande och när det finns risk för avstängning kan de låna från programmet och därefter återbetala beloppet per ett specifikt datum.

Göra det möjligt för andra att agera
Distriktets fortlöpande plan har även stärkt det globala arbetsteamet (GAT) att ligga i framkant gällande insatser. GMT utökades att inkludera separata distriktstjänstemän för rekrytering, ett rekryteringsprogram och stöd till medlemsupplevelser, vilka alla rapporterar till distriktets GMT-koordinator.

”Medlemstillväxt är alltid Lions viktigaste prioritet, eftersom den direkt relaterar till våra hjälpinsatser och det antal människor vi kan hjälpa”, säger andra vice distriktsguvernör John Bosco Ntangaare. Distriktet har som mål att förbättra medlemsvärdet och att nå nya marknader, genom att stimulera medlemstillväxt på flera olika sätt, vilket expanderar GAT både på distriktsnivå och på zonnivå.

Distriktets GAT utökades att inkludera extra distriktstjänstemän med ansvar för klubbtjänstemännens mentorskap, distriktets ledarutveckling, Lions mentorprogram och utbildning på webbplatsen i Lions utbildningscenter. GLT-koordinatorn ansvarar för dessa tjänstemän, vilka får stöd av motsvarande tjänstemän i zonerna. Dessa tjänstemän står i direkt kontakt med klubbarnas tjänstemän, för att vara mentorer och stödja dem på deras respektive poster.

Alla ledare i distriktet erhåller information från GLT-koordinatorn innan de intar sina respektive poster. Koordinatorn tillhandahåller även fortlöpande utvecklande stöd under året både för nuvarande och framtida ledare. Zonens tjänstemän stödjer klubbarnas ledare i deras planering och är fortlöpande mentorer för dem under det att de intar sina nya ledarroller. ”Ledarskap är den drivande kraften som säkerställer att vi uppnår mål och visioner. Så vi måste fokusera på ledarutveckling på alla nivåer i organisationen”, säger GLT.

Uppmärksamma människor och belöna insatser
När det gäller hjälpinsatser säger GST-koordinator Lion John Akure: ”Vi kan endast göra bestående och bärkraftig påverkan i människors liv genom att stärka dem. Vi kan stärka dem med idéer, färdigheter, kreativitet, innovation och deltagande i hjälpinsatser inom alla våra fokusområden. Låt oss samarbeta med våra samhällen för våra samhällen och göra dem bättre.” För att säkerställa regelbundna aktiviteter i varje klubb har distriktet bildat ett team med zontjänstemän, vilka fokuserar på flera olika områden. Dessa tjänstemän arbetar med att stödja klubbarna med planering och genomförande av hjälpinsatser.

Klubbarna uppmuntras att finna ett område där de kan göra skillnad, vilket ligger i linje med någon av distriktets grundläggande värderingar. Det är viktigt att oavsett vilka aktiviteter Lions genomför måste det vara utmärkta insatser, så att organisationen blir känd för att tillhandahålla de bästa hjälpinsatserna i samhället. Zonernas tjänstemän hjälper klubbarna att identifiera sina styrkor och samhällets behov, genom systematiska bedömningar som säkerställer att Lions gör sitt allra bästa att uppfylla de förväntningar samhället har.

Klubbarna följer Lions Clubs Internationals strategier, för att öka hjälpinsatsernas påverkan och tjänstemännen utses att följa upp hjälpinsatserna inom de globala frågorna. När pandemin med coronaviruset (COVID-19) drabbade Uganda aktiverades Lions förberedande insatser inför katastrofer. Lions katastrofhjälpsteam agerade snabbt, hjälpte till inom sjukvården samt samarbetade med myndigheter och personal, hälsoministeriet, sjukhus, media och andra humanitära organisationer, för att bidra med stöd och hjälp till dem som hade drabbats.

Lions klubbar i Uganda är aktivt engagerade i lokala arbetsgrupper i kampen mot COVID-19 och är representerade i lokala kommittéer. De har genomfört ett flertal insatser, genom att använda medel som samlats in av klubbarna och ett nödfallsanslag på USD 10 000 från LCIF, för att tillhandahålla handdesinfektion, personlig skyddsutrustning, munskydd, visir, förkläden och gummistövlar. Den uppmärksamhet Lions har skapat under pandemin har genererat nya medlemmar och fyra nya klubbar i distriktet mellan april och september 2020.

IPDG Dr. Dans tillsammans med hälsovårdsministeriets ordförande för sjukvård Dr. John Baptist Waniaye Nambohe.

IPDG Dr. Dans tillsammans med hälsovårdsministeriets ordförande för sjukvård Dr. John Baptist Waniaye Nambohe.

”Vi har gjort det möjligt för nya medlemmar att gå med i våra klubbar, att behålla medlemmar och att bilda nya klubbar, genom att förändra vad det innebär att vara medlem i Lions samt att detta leder till möjligheter att göra skillnad i våra samhällen genom att stärka människor att leva produktiva liv och förbättra deras livskvalitet”, säger IPDG Dans. ”Om vi kan belysa för alla att bry sig om andra är ett bättre sätt att bry oss om oss själva, då har vi stärkt dem tillräckligt att förändra världen till det bättre.”

Tack vare det arbete och den förenade successionsplaneringen av dess ledare befinner sig distrikt 411-B, Uganda, i en position att kunna skapa bestående förändring.


Viola Jobita är specialist för det globala arbetsteamet i konstitutionellt område IV och VIII vid Lions Clubs International.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.