Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Användarvillkor

Användarvillkor för Lions Clubs Internationals webbplats

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT(“VILLKOR”). GENOM ATT KLICKA FÖR ATT ANGE ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH/ELLER ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDANDE AV MYLION ELLER ANNAN LCI MOBIL ELLER WEBBAPPLIKATION SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER FÅR DU INTE NÅGON ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPEN ELLER KLICKA FÖR ATT ANGE ATT DU GODKÄNNER DEM
VILLKOR.

Dessa Villkor utgör en juridisk överenskommelse mellan Lions Clubs International (“LCI,” “vår” och “vi”) och dig (även kallad “din”) som reglerar MyLion Mobile Applikation, tillhörande dokumentation och information och innehåll som tillhandahålles genom applikationen eller genom www.lionsclubs.org/sv och någon annan ansluten applikation (tillsammans benämnda “Tjänster”). Tjänsterna är utformade för att koppla ihop medlemmarna i Lions Club runt om i världen.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du (i) insamling av information om dig, din användning av Tjänsterna och annan enhet på vilken Tjänsterna eller tjänste-relaterade applikationer är installerade och (ii) användning, sändning, behandling och förvaring av information som beskrivs i LCI:s Sekretesspolicy. [https://www.lionsclubs.org/sv/footer/privacy-policy]

1. Användning av App.

a. Ditt konto. Du behöver skapa ett konto(“Konto”) för att kunna använda vissa funktioner i Tjänsterna. När så är fallet godkänner du att du kommer att underhålla din Kontoinformation för att säkerställa att den alltid är aktuell, fullständig och korrekt. Du förstår att om du lämnar felaktig, ej fullständig, missledande eller inkorrekt information så har vi rätt att avsluta till Konto och din användning av Tjänsterna.

b. Du instämmer i att skydda säkerheten för ditt Konto. Du är ansvarig för all användning av ditt Konto, inklusive dina inloggningsuppgifter (dvs. användarnamn och lösenord) och aktiveringskoderna och lösenord. LCI behandlar åtkomst till Tjänsterna med hjälp av dina kontouppgifter, godkända av dig. Obehörig åtkomst till lösenordskyddade eller säkra områden är förbjuden och kan leda till straffrättsligt åtal. LCI kan upphäva din användning av alla eller delar av Tjänsterna utan förvarning eller om vi misstänker eller upptäcker brott mot säkerheten. Var vänlig och meddela LCI omedelbart med hjälp av nedanstående kontaktinformation om du tror att information som du har lämnat till oss inte längre är säker eller om du behöver inaktivera ditt konto eller lösenord.

c. Åtkomst till Tjänsterna. Du är ansvarig för program, hårdvara och den Internet-tjänst som behövs för åtkomst till och användning av Tjänsterna. Om du får åtkomst till och användning av Tjänsterna på din smartphone, läsplatta eller andra mobila enheter är du ensam ansvarig för alla data avgifter och andra kostnader i samband med din åtkomst till och användning av Tjänsterna.

d. Tjänsterna kan erbjuda textmeddelande (SMS eller MMS) tjänster. SMS/MMS-kostnad tillkommer. När du väl avbeställt mottagning av textmeddelanden från oss är antalet textmeddelanden som vi skickar till dig beroende av dina transaktioner till oss. Alla avgifter faktureras av och betalas till din leverantör av trådlösa tjänster. Vi ber dig kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för prisuppgift och andra detaljer. Textmeddelandetjänster tillhandahålles “i befintligt skick” och kanske inte alltid är tillgängliga inom ditt område.

GENOM ATT ACCEPTERA ATT TA EMOT TEXTMEDDELANDEN, BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR DU ATT LCI KAN ANVÄNDA AUTOMATISKA UPPRINGNINGSSYSTEM FÖR ATT LEVERERA TEXTMEDDELANDEN TILL DIG OCH DU INSTÄMMER I ATT TA EMOT TEXTMEDDELANDEN TILL DIG INTE KRÄVER DITT SAMTYCKE SOM ETT VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TjÄNSTERNA.

Vi garanterar inte tillgänglighet av Tjänsterna under alla tider på dagen. LCI kan från tid till annan utföra uppgraderingar, uppdateringar eller på annat sätt göra Tjänsterna otillgängliga. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag förbehåller vi oss rätten att ändra, ta bort, radera, begränsa, blockera åtkomst till eller upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av Tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande. LCI har ingen skyldighet att tillhandahålla åtkomst till eller support av Tjänsterna.

2. Behörighet

Du måste ha fyllt 13 år eller vara äldre för att kunna använda Tjänsterna. Genom att registrera för ett Konto bekräftar du att du har fyllt 13 år eller att du är äldre.

3. Ändringar i Villkor

Tid då dessa Villkor träder i kraft anges överst på den här sidan. Allt eftersom vi tillför nya funktioner kan vi ändra eller komplettera dessa Villkor. LCI förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst efter att ha meddelat dig. Vi kommer inte att göra revideringar med retroaktiv verkan såvida vi inte är juridiskt tvungna att göra det eller för att skydda andra användare av Tjänsterna. Du godkänner att regelbundet granska dessa Villkor avseende ändringar och du kan granska de senaste Villkoren när som helst på https://www.lionsclubs.org/sv/footer/terms-of-use. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter giltighetsdatum för några uppdaterade Villkor indikerar att du har godkänt de uppdaterade Villkoren även om du inte har granskat dem. Om du, när som helst, inte godkänner Villkoren, måste du annullera ditt Konto och upphöra användning av Tjänsterna.

4. Tredje PartsWebbsajter; Ytterligare Produkter och Tjänster

a. Inom Tjänsterna kan du stöta på länkar eller hänvisningar till tredje parts webbsajter (“Länkade Sajter”). LCI stöder eller sponsrar inte några Länkade Sajter eller informationen, produkterna eller tjänsterna som återfinns på några Länkade Sajter. Länkade Sajter regleras av deras egna användarvillkor och sekretesspolicyer. Du kan komma att behöva eller inhämta ytterligare produkter eller tjänster för att använda Tjänsterna som tex. en mobil enhet, internet-åtkomst och dataanslutning. Du måste inhämta eller använda dessa produkter eller tjänster åtskilt och betala alla eventuella kostnader (inklusive kostnad för internet-uppkoppling eller data-överföringar).

b. Tjänsterna kan använda Google Maps API(s) för att tillhandahålla viss support inom Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att var bunden av Googles gällande Villkor för Tjänst, tillgänglig på https://developers.google.com/maps/terms.

5. Licens för Användning av Tjänsterna

Villkoren för överensstämmelse med dessa Villkor, inklusive, men inte begränsat till, Avsnitt 6 nedan, beviljar LCI dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv och ej överföringsbar licens för nerladdning, installation och användning av Tjänsterna för din personliga, icke-kommersiella användning på en mobilenhet som ägs eller på annat sätt kontrolleras av dig.

6. Licensbegränsningar

Licensen som beviljats i Avsnitt 5 är villkorad av att du följer följande:

a. Du får inte försöka arbeta runt, inaktivera, kringgå, ändra eller upphäva några tekniska begränsningar i Tjänsterna eller använda Tjänsterna i samband med någon enhet, programeller tjänst utformad för att kringgå några säkerhetsfunktioner eller tekniska åtgärder som används för att kontrollera åtkomst till eller rättigheter till Tjänsterna eller något innehåll, fil eller annat arbete;

b. Du får inte tillämpa omvänd konstruktion, dekompilera, dechiffrera, demontera eller på annat sätt komma åt källkoden till enskilda tjänster förutom och enbart i den utsträckning som relevant lag uttryckligen tillåter, trots denna begränsning;

c. Du får inte ladda nere eller kopiera MyLion Mobile App eller något LCI Innehåll (enligt definition nedan), förutom vad som uttryckligen tillåts i Avsnitt 5;

d. Du får inte hyra, leasa, låna ut, försälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, utföra, visa, sända ut, transferera, utnyttja eller på annat sätt tillgängliggöra Tjänsterna eller egenskaper eller funktionaliteter i Tjänsterna till någon tredje part av någon som helst anledning, inklusive att göra Tjänsterna tillgängliga i ett nätverk där det är möjligt att när som helst få åtkomst genom en eller flera anordningar;

e. Du får inte ändra eller utföra några derivativa arbeten i Tjänsterna, i sin helhet eller på någon del;

f. Du får inte avlägsna några ensamrättsmeddelanden eller etiketter från Tjänsterna eller från kopia därav;

g. Du får inte störa korrekt funktion hos Tjänsterna eller använd dem: (i) som en plattform för externa applikationer; eller (ii) utveckla applikationer, tjänster, webbsajter eller några andra funktionaliteter som utnyttjar MyLion App eller del därav;

h. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet enligt dessa Villkor eller dokumentation; och

i. Du måste använda Tjänsterna i överensstämmelse med relevanta lagar.

7. Innehåll

a. Innehåll Lions Clubs International. LCI och dess licenstagare behåller fulla och kompletta rättigheter, äganderätt och intressen i och till all information och allt material på och genomeller inskickat till Tjänsterna, inklusive alla konstverk, all grafik, text, video och ljudklipp, varumärken, logotyper and annat innehåll (gemensam beteckning “LCI Innehåll”). Namnet “Lions Clubs International” och LCI Logotyp, och vissa andra varumärken som används i Tjänsterna, är varumärken som tillhör LCI eller dotterverksamheter och får inte användas i samband med andras produkter eller tjänster på något sätt som sannolikt kan orsaka förvirring. Alla andra varumärken, som inte ägs av LCI och som förekommer i Tjänsterna, tillhör respektive ägare.
Du kan ladda ner, skriva ut och/eller kopiera LCI Innehåll enbart för din egen personliga användning. Med undantag för innehåll som är offentligt eller som LCI inte ger dig skriftligt tillstånd att göra det, får du inte:

• Använda ett LCI Innehåll i något annat arbete (som tex. din egen webbsajt) eller använda LCI Innehåll på annat offentligt eller kommersiellt sätt;
• Kopiera, ändra, reproducera, anpassa, omvänt konstruera, distribuera, rama in, på nytt publicera, ladda upp, visa, anslå, sända, transferera, licensiera eller sälja LCI Innehåll i någon form eller på något sätt;
• Ändra på några meddelanden om copyright, varumärken eller annan immateriell rättighet som kan utgöra en del av LCI Innehåll; eller
• “Djup Länk” till någon av Tjänsterna (tex. länk till någon sajt annan än till hemsidan i någon av Tjänsterna).

b. Inlagor. LCI kan från tid till annan erbjuda områden i Tjänsterna där du och andra användare kan dela förslag, idéer eller annan information eller material (tillsammans benämnt “Inlagor”). Du är ägare till och ansvarig för sådana Inlagor.

Genom att skicka in en Inlaga garanterar du att:

• Din Inlaga är sann och korrekt;
• Du äger eller på annat sätt kontrollerar du rättigheterna till din Inlaga, inklusive upphovsrätt och varumärken som är nödvändiga för att uppfylla dina skyldigheter gentemot LCI enligt dessa Villkor;
• Din Inlaga är inte nedsättande, ärekränkande, uttrycker hat, oanständig, pornografisk eller på annat sätt kränkande eller olaglig; och
• Din Inlaga bryter inte mot någon annan persons privatliv, reklam, immateriella rättigheter eller annan persons rättigheter eller entitet.

Du bekräftar och godkänner att LCI har rätt att (men inte skyldighet) att övervaka Inlagor och att ändra, ta bort eller vägra att anslå eller tillåta utläggning av en Inlaga. LCI HAR INTE NÅGOT GARANTI OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EN INLAGA, INKLUSIVE FÖRLUST ELLER SKADA RESULTERANDE AV DITT BEROENDE AV INFORMATION ELLER ANNAT INNEHÅLL I INLAGORNA.
Genom att dela dina Inlagor beviljar du LCI och våra utsedda en världsomspännande, evig, oåterkallelig, överföringsbar, royaltyfri licens (med rätt att underlicensiera) att använda, kopiera, ändra, skapa derivata arbeten av, distribuera, visa, offentligt utföra och på annat sätt använda din Inlaga i alla format och distributionskanaler nu kända och kommande (inklusive i tredje parts sajter och tjänster) för att tillhandahålla, expandera eller marknadsföra Tjänsterna och LCI:s produkter utan vidare meddelanden eller medgivanden från dig. Under inga omständigheter är du berättigade till betalning för din Inlagor. Alla Inlagor anses som varande icke-konfidentiella och utan äganderätt.
LCI uppmuntrar dig att inte lägga ut några personuppgifter i dina Inlagor därför att andra människor kan se och använda personuppgifterna i dina Inlagor.

8. Rättighetsförbehåll

Du bekräftar och godkänner att Tjänsterna tillhandahålles i enlighet med licens, och är inte försålda, till dig. Du kan inte förvärva äganderättsintressen eller andra rättigheter till Tjänsterna andra än rätten att använda Tjänsterna i enlighet med dessa villkor. LCI reserverar sig och behåller hela sin rätt, äganderätt och intressen i och till Tjänsterna, inklusive copyrights, varumärken och annan immateriell äganderätt och äganderättigheter däri eller i samband härmed.

9. Tillgänglighet och support

LCI har ingen skyldighet att och kan inte lämna support i förhållande till Tjänsterna eller ditt Konto. LCI garanterar inte tillgänglighet till Tjänsterna eller ditt Konto och din åtkomst är tillåten enbart om och när de är tillgängliga. Din användning av Tjänsterna och åtkomst till ditt Konto kan tillfälligtvis vara begränsad på grund av service, uppgradering, underhåll eller av annan anledning.

10. Uppsägning

Du kan säga upp ditt Konto eller användning av Tjänsterna när som helst. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag förbehåller sig LCI rätten att avstänga ditt Konto, din användning av Tjänsterna och avstänga din tillgång till innehåll som tillhandahålls eller gjorts tillgängligt för dig genom Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande. Avsnitten 6-18 och 21-23 i dessa Villkor kommer att överleva uppsägning.

11. FRISKRIVNING AV GARANTIER

I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELEVANT LAG TILLÅTER FRISKRIVER SIG LCI FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA UTTRYCKLIGEN, ANTYDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR. SPECIELLT FRISKRIVER SIG LCI FRÅN ALLA ANTYDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, SÄLJBARHETSKVALITET, HÅLLBARHET, PASSANDE FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, TYST NJUTBARHET ELLER ICKE-INTRÅNG OCH UTFÄRDAR INTE NÅGON GARANTI ELLER NÅGOT ANSPRÅK PÅ ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT (I) VARA TILLGÄNGLIGA ELLER TILLHANDAHÅLLNA OAVBRUTET, I RÄTT TID ELLER PÅ SÄKER BASIS; (II) VARA KORREKTA, KOMPLETTA, TILLFÖRLITLIGA ELLER FUNGERA KORREKT; (III) UPPFYLLA DINA KRAV; ELLER(IV) VARA FELFRIA ELLER FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANDRA SKADLIGA ELLER ILLVILLIGA INSLAG
KOMPONENTER.

12. FRISKRIVNING FRÅN VISSA TYPER AV SKADOR

I MAXIMAL OMFATTNING TILLÅTEN ENLIGT RELEVANT LAG KOMMER LCI UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA, FÖREBILDLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR TILL ELLER FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER SEKRETESS, INKOMSTER, VINSTER ELLER EGENDOM (INKLUSIVE BYGGNADER, LEDNINGSDRAGNING, FIXTURER, ANORDNINGAR, DATORER, KRINGUTRUSTNING OCH DJUR) ELLER FÖR SKADOR ELLER DÖDSFALL SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESS VILLKOR, DITT KONTO ELLER TJÄNSTERNA.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH EXKLUSIVE BOTEMEDEL

I MAXIMAL OMFATTNING TILLÅTEN ENLIGT RELEVANT LAG KOMMER OCH I DEN OMFATTNING SOM INTE ÄR EXKLUDERAD ELLER FRISKRIVEN ENLIGT AVSNITT 12, KOMMER LCI:S MAXIMALT AGGREGERADE ANSVAR MOT DIG OCH DITT EXKLUSIVA BOTEMEDEL ENLIGT DESSA VILLKOR FÖR NÅGOT OCH ALLA ANSPRÅK OCH ÅTGÄRDSORSAKER BASERAT PÅ, RESULTERANDE FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED DESSA VILLKOR, DITT KONTO ELLER TJÄNSTERNA INTE ATT ÖVERSKRIDA $5.

14. VIKTIGT KONSUMENTMEDDELANDE

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE VISSA SKADEBEGRÄNSNINGAR SOM FÖRLUSTBEGRÄNSNING ELLER ANSVAR FÖR AVSIKTLIGA ÅTGÄRDER (INKLUSIVE BEDRÄGERI, HANDLINGAR UTFÖRDA I BEDRÄGLIGT SYFTE OCH UNDERLÅTENHET ATT AVSLÖJA DEFEKTER) PRODUKTANSVAR ELLER DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR. INGENTING I AVSNITTEN 11, 12, ELLER 13 KOMMER ATT TOLKAS SOM EXKLUDERANDE ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT RELEVANT LAG. OM DU LEVER I ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR FÖREMÅL FÖR LAGARNA I EN AV DESSA JURISDIKTIONER KOMMER ALLA SKADEBEGRÄNSNINGAR ATT ANSES VARA BEGRÄNSADE I OMFATTNING (OM ALLS) ENLIGT DEN LAGEN OCH OM NÅGON BEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÅTEN, KAN UTESLUTNINGARNA I AVSNITTEN 11, 12, ELLER 13 INTE GÄLLA FÖR DIG.

15. Oberoende botemedel

Ansvarsfriskrivningen och garantibegränsningen och uteslutningen av skadestånd enligt Avsnitten 11, 12 och 13 är inte beroende av dina exklusiva botemedel i dessa Villkor och friskrivningen och garantibegränsningen och uteslutningen av skador överlever även om de exklusiva botemedlen misslyckas med sitt viktiga ändamål eller på annat sätt anses som ogenomförbara. Var och en av begränsningarna i Avsnitten 11, 12 och 13 gäller utan hänsyn till om förlust, ansvar eller skador har uppstått på grund av (i) kontraktsbrott, (ii)garantibrott, (iii) fel eller skada, inklusive försumlighet och förvrängning, (iv) strikt ansvar, eller(v) någon annan orsak eller åtgärd i en omfattning där uteslutningar och begränsningar inte är förbjudna enligt tillämplig lag.

16. MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA HAR DU AVSAGT DIG RÄTTIGHETER ENLIGT DEN KALIFORNISKA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SÄGER “EN ALLMÄN FRISKRIVNING STRÄCKER SIG INTE TILL KRAV DÄR KREDITÖREN INTE VET ELLER MISSTÄNKER INTE EXISTERAR I HANS FAVÖR VID DEN TIDPUNKT DÅ FRISKRIVNINGEN, SOM, OM DEN VAR KÄND AV HONOM, VÄSENTLIGT MÅSTE HA PÅVERKAT HANS UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN.”
Om tjänsterna när som helst anses vara en elektroniskt kommersiell tjänst (enligt definition i den kaliforniska Civil Code Section 1789.3) är personer bosatta i Kalifornien berättigade ta del av följande specifika information rörande konsumenträttigheter:

Leverantör av Tjänsterna är:

Lions Club International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842

Om Tjänsterna anses vara en elektroniskt kommersiell tjänst kan du lämna in ett klagomål beträffande Tjänsterna eller avvakta ytterligare information beträffande användning av Tjänsterna genom att skicka ett brev med attention “Juridiska Avdelningen” på ovanstående adress.

17. Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla LCI, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer, licenstagare skadeslösa och kommer att gottgöra dem för alla anspråk och krav inklusive rimliga advokatarvoden, och aktiviteter som härrör från eller påstås uppstå från (i) din användning av Tjänsterna och aktiviteter som uppstår i anslutning till ditt Konto (inklusive eventuella Inlagor); (ii) eventuella brott mot dessa Villkor; eller (iii) din överträdelse av annan parts rättigheter eller tillämplig lag. LCI förbehåller sig rätten att på egen bekostnad exklusivt försvara och kontrollera alla frågor som berör din ersättningsskyldighet i vilket fall du kommer att fullt ut samarbeta med LCI när det gäller eventuellt tillgängligt försvar.

18. Meddelanden

LCI kan ge dig alla erforderliga meddelanden (inklusive den juridiska processen) med iakttagande av lagliga metoder inklusive att anslå meddelanden påMyLion App eller genom att skicka dem till en e-post-adress som du har lämnat till LCI. Du accepterar att tillställa LCI meddelanden via e-post till legal@lionsclubs.org och genom att skicka dem med e-post till följande adress:

Lions Club International
Attn: Legal Division
300 W. 22nd Street,
Oak Brook, IL 60523-8842, USA

19. DMCA Upphovsrättsligt meddelande och Avvecklingsrutiner

LCI respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att något material som är tillgängligt på Tjänsterna inkräktar på din upphovsrätt eller tredje parts upphovsrätt ber vi dig skicka ett meddelande i enlighet med bestämmelserna i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) till vår agent som vi utsett för hantering av upphovsrättsfrågor och som kan nås på följande adress:

Department Manager, Member Service Center
The International Association of Lions Clubs
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
Tel: 630-468-7000
E-post: mylionsupport@lionsclubs.org

För att nå effekt måste meddelandet innehålla följande i överensstämmelse med Avsnitt 512(c), i DMCA:

a. Person, behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet, som påstås ha inkräktats, undertecknar med fysisk eller elektronisk underskrift;

b. Det upphovsrättsliga arbetet som påstås ha blivit inkräktat, identifieras eller om flera upphovsrättsliga arbeten på en en enda online sajt avses i ett enskilt meddelande, en representativ förteckning över sådant arbete på den sajten;

c. Identifiering av materialet som påstås har blivit inkräktat eller som är föremål för kränkande verksamhet och som ska avlägsnas eller där åtkomst till detsamma ska inaktiveras och specifik information som ger oss möjlighet att lokalisera materialet;

d. Tillräcklig information som gör det möjligt för oss att kontakta dig, som adress, telefonnummer och, om sådan finnes, e-post-adress;

e. Ett uttalande som säger att du är trovärdig och att användningen att materialet på sätt, som klagomålet beskriver, inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och

f. Ett uttalande som säger att informationen i anmälan är korrekt, och med påföljd av mened, du har behörighet att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten som påstås ha inkräktats.

Denna process gäller enbart att rapportera ett påstående om upphovsrättsintrång. Meddelande som berör andra frågor kommer inte att besvaras genom denna process. Vi ber dig notera att enligt Avsnitt 512(f) i DMCA kan en person, som i väsentlig omfattning felaktigt påstår att materialet, som påstås vara inkräktat, ställas till ansvar. Om du är osäker på huruvida materialet på Tjänsterna är inkräktat, bör du ta kontakt med en advokat innan du skickar in meddelandet. Efter att ha mottagit meddelandet kan LCI ta bort eller inaktivera åtkomst till det inkräktade materialet.

20. Internationell Användning

Om du är bosatt i Förenta Staterna och du har åtkomst till Tjänsterna från plats utanför Förenta Staterna godkänner du överföring av viss information utanför ditt eget hemland till oss och att du kommer att följa lagarna som gäller för dig.

LCI:s servrar och drift återfinns primärt i Förenta Staterna och våra policyer och processer grundar sig i huvudsak på lagarna i Förenta Staterna. På grund av detta gäller följande förutsättningar speciellt för användare med placering utanför Förenta Staterna: (i) Om du instämmer i att transferera, förvara och behandla dina Personuppgifter (inklusive Inlägg och Personuppgifter) till och i Förenta Staterna och/eller andra länder; (ii) om du använder Tjänsterna från ett land som är utsatt för embargo av Förenta Staterna, eller befinner sig på Finansdepartementets i Förenta Staternas lista över “Speciellt Utsedda Medborgare” har du inte behörighet för åtkomst till eller användning av Tjänsterna; och (iii) godkänner du att följa lokal lagstiftning, regler och förordningar inklusive lagar, regler och förordningar som gäller i det landet i vilket du är bosatt och landet från vilket du har åtkomst till Tjänsterna. Tjänsterna är inte avsedda för eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida om lag eller förordning eller som skulle utsätta LCI eller dess dotterverksamheter för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land.

21. Gällande Lag

Dessa Villkor regleras av lagarna i Staten Illinois utan hänvisning till bestämmelserna i konfliktlagstiftningen. Eventuella tvister i anledning av dessa Villkor eller från användning av Tjänsterna kommer att vara föremål för exklusiv behörighet i federala eller delstatliga domstolar i DuPage Conty, Illinois, förutom åtgärder som avser verkställande av en order eller dom som utfärdats av dessa domstolar. DU INSTÄMMER I ATT EVENTUELL ORSAK TILL ÅTGÄRD FRÅN ELLER SOM BERÖR TJÄNSTER ELLER MYLION APP MÅSTE PÅBÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL ÅTGÄRD UPPSTÅTT; ANNARS SPÄRRAS PERMANENT ORSAKEN TILL SÅDAN ÅTGÄRD.

22. Allmänt

Du och LCI avser att bestämmelserna i dessa Villkor verkställs i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Där dessa Villkor översätts till andra språk än engelska, för din bekvämlighets skull, är den engelska språkversionen den styrande. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bestäms av en domstol i behörig jurisdiktion att vara olaglig, ogiltig eller ej går att verkställa, ska återstående delar av Villkoren fortsatt vara i full kraft. Du och LCI godkänner att om någon bestämmelse bedöms ej kunna verkställas, kommer den om möjligt att ändras i den omfattning som är nödvändig för att den ska kunna verkställas vilket i och för sig kan innebära att den tas bort. Avsnittsrubriker är enbart för bekvämlighets skull och har ingen rättslig eller avtalsenlig betydelse. Varje förteckning med exempel som efterföljs av “inklusive” eller “tex.” är illustrativa och inte uttömmande såvida de inte kvalificeras av begrepp som “endast” eller “enbart”. LCI kan föreskriva dessa Villkor, i sin helt eller delvis, när som helst och utan att meddela dig. Du kan inte föreskriva, transferera eller underlicensiera dina rättigheter, om några, i ditt Konto, till Tjänsterna eller i enlighet med dessa Villkor. Om, när som helst, LCI underlåter att reagera på ett brott mot dessa Villkor begånget av dig eller andra, kommer underlåtenheten inte att betyda att LCI avstår från att agera mot kommande eller liknande brott. Ett avståndstagande blir enbart bindande för LCI om det är skriftligt och undertecknat av LCI. Dessa villkor (inklusive eventuella införlivade villkor eller policyer) utgör hela avtalet mellan dig och LCI avseende ditt Konto och Tjänsterna. Både du och LCI garanterar varandra att i och med ingången av dessa Villkor, kommer varken LCI eller du att ha några rättigheter eller lösningar baserat på något uttalande, framställning, garanti eller försäkran andra än vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Föregående mening kommer inte att begränsa eller utesluta något ansvar som inte kan begränsas eller uteslutes enligt gällande lagstiftning. Ingen annan än du och LCI, eller LCI:s efterträdare och tillåtna utsedda, kommer att ha någon rätt att tillämpa några av dessa Villkor.

23. Frågor om Tjänsterna

Om du har några frågor om Tjänsterna som tillhandahålles, ber vi dig ta kontakt med LCI på:

Lions Club International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
memberservicecenter@lionsclubs.org
1-630-468-7000