Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Forskning

Forskning

Varför ska SightFirst stödja forskningsprojekt?

Genom medel som samlats in under kampanjen SightFirst II kan SightFirst stödja nya projektområden med sikte på att tillhandahålla “syn för alla”. Detta inkluderar rehabilitering och utbildning för blinda eller dem som har synnedsättning, samt synforskningsinsatser. Även om forskning skiljer sig från traditionella SightFirst-strategier om att tillhandahålla tjänster och bygga upp kapacitet, har det en potential att förbättra dessa kärnprogramsaktiviteter och utöka insatserna för att förhindra blindhet globalt.

Typer av forskning

Det finns tre primära typer av forskning: Drift, utvärdering och upptäckt.

  • Driftsforskning handlar om den övervakning och utvärdering som normalt görs på projekt, men ännu striktare (som att även ta med epidemiologer och statistiker) för att samla in data av sådan kvalitet att de kan publiceras. Den här typen av forskning är viktig för att identifiera hinder mot att nå utsatta grupper med våra program.
  • Utvärderingsforskning är noggrann insamling av data för att identifiera behov och bedöma strategier. Det sker ofta i form av enkäter som genomförs på olika sätt.
  • Upptäcktsforskning är forskning som sker för att till exempel identifiera orsakerna till en sjukdom och dess behandling, och den är mycket viktig generellt för den forskning som bedrivs inom synnedsättning. Men den kräver stora investeringar i tid och resurser och medför stora risker.

SightFirst betonar högkvalitativa, datadrivna projekt för bästa användning av LCIF:S medel. Driftsforskning kan vara direkt kopplade till att bedöma och förbättra effektiviteten hos våra program, medan utvärderande forskning kan ha en mer indirekt koppling till att främja våra mål genom att identifiera behov och hjälpa till att vägleda våra strategier.

Medelprioriteringar

SightFirst ger medel till drifts- och utvärderingsprojekt inom allmän hälsoforskning. Projekten måste vara kopplade till att förbättra SightFirst-program genom att identifiera behov och bedöma programstrategier, speciellt relaterade till rättvisa, kapacitetsbyggande och hållbarhet i att ge synvård. En utökning av övervaknings- och utvärderingsbudgetarna för befintliga SightFirst-projekt ska också övervägas. Prioriteringarna innefattar forskningsprojekt som:

  • identifierats av SightFirsts tekniska rådgivare, Lions och/eller deras partner under utvecklandet av ett nytt SightFirst-projekt eller som en utökning av ett befintligt SightFirst-projekt,
  • överensstämmer med specifika teman som prioriterats av SightFirsts rådgivande kommitté och som stöds under en angiven tidsperiod, och/eller
  • undersöker frågor som är relevanta för SightFirst-programmet men som inte är kopplade till ett SightFirst-projekt eller till ett övergripande tema.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

LCIF:s SightFirst-forskningsprogram 2017


Sista datum för avsiktsförklaring: 12 december 2016

Lions Clubs International Foundation (LCIF) ger medel till stöd för forskningsinsatser för allmänhetens hälsa som utvärderar och direkt påverkar SightFirst-programmets verksamhet, Lions främsta initiativ för att stärka systemen för synvård i fattiga samhällen.

SightFirst-forskningsanslag på upp till USD 100 000 finns tillgängliga för att stödja projekt som undersöker:

  1. innovativt arbete inom allmänhälsan för att minska blindhet till följd av grå starr,
  2. innovativt arbete inom allmänhälsan för att minska blindhet till följd av trakom,
  3. innovativt arbete inom allmänhälsan för att minska brytningsfel hos barn i skolåldern, eller,
  4. epidemiologiska granskningar i geografiska områden där det inte finns färska data att tillgå eller där upprepade granskningar kan informera om befintliga trender.

Grundläggande vetenskaplig laboratorieforskning kommer inte att stödjas under detta program.

Sista datum för avsiktsförklaring är 12 december 2016.  Inbjudningar att skicka in hela förslag kommer att delas ut senast 16 januari 2017. Hela förslag skall vara inlämnade senast 13 mars 2017.  Anslag kommer godkännas av LCIF och träda i kraft i augusti 2017.

Begäran om anbud för 2017 finns nu på engelskafranska och spanska.

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

Kontakta LCIF på: sightfirstresearch@lionsclubs.org