Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Leos, vanliga frågor

Leos, vanliga frågor

Hur bildar jag en leoklubb?

Lionmedlemmar kan påverka dagens ungdomar på ett positivt sätt genom Leoklubbsprogrammet. Mer information om att starta en ny leoklubb.

Vad kostar det att vara sponsor för en leoklubb?

Lionklubbar som står fadder för en leoklubb måste betala en avgift om USD 100 för att bilda leoklubben. Avgiften täcker kostnaderna för organisationscertifikatet, ett paket för leoklubbens tjänstemän, sponsormaterial och leos rockslagsnålar till alla chartermedlemmarna.

Dessutom måste lionklubbar betala en årlig leoklubbsavgift på USD 100 för varje leoklubb de sponsrar för att täcka administrativa kostnaderna för Leoklubbsprogrammet. Denna avgift debiteras sponsorklubbens konto i juli varje år. Den årliga avgiften behöver inte betalas under det verksamhetsår som leoklubben certifieras. Mer information om Leoklubbsprogrammets avgifter.

Hur blir leoklubben officiellt certifierad?

Efter att den nya leoklubben organiserats och klubbtjänstemän valts måste presidenten i den sponsrande lionklubben skicka in en ifylld Organisationsrapport för leoklubb (Leo-51) till Leo Club Program Department. Den nya klubbens certifieringsdatum är detsamma som det datum denna rapport granskas och godkänns av det internationella huvudkontoret. Certifieringsprocessen kan ta upp till 4-6 veckor, beroende på tid på året.

Finns det åldersgränser för leomedlemmar?

Ja. Leomedlemmar måste vara mellan 12 och 30 år. Inom denna åldersgrupp är Alphaklubbar för unga människor i åldern 12-18 år. Dessa klubbar fokuserar på individuell och social utveckling bland tonåringar. Omegaklubbar är avsedda för unga vuxna mellan 18 - 30 år. Dessa klubbar fokuserar på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna.

Vad är en leorådgivare?

Sponsrande lionklubbar utser en medlem i sin klubb att vara rådgivare till leoklubben. Denna lionmedlem ska vara en person som uppskattar att samarbeta med ungdomar. Mer information om leorådgivarens ansvarsområden.

Kan mer än en person vara rådgivare för en leoklubb?

Ja. I skolbaserade klubbar krävs det ofta att en lärare är leorådgivare. Om denna lärare inte är en lionmedlem från fadderklubben bör en lionmedlem utses till medrådgivare, för att kunna upprätthålla en nära och löpande kontakt med lionklubben.

Kan mer än en lionklubb vara sponsor för en leoklubb?

Ja, två eller fler lionklubbar kan sponsra en viss leoklubb tillsammans. Lionklubbarna skall ha lika många medlemmar i leoklubbens rådgivande kommitté. En av de lionklubbar som är fadder ska utses till att vara kontaktklubb med det internationella huvudkontoret avseende leoklubbens avgifter och administration. Det finns ingen begränsning för hur många leoklubbar en lionklubb kan vara sponsor för.

Kan lionklubben använda aktivitetsmedel för att betala leoklubbens avgifter?

Ja. Leoklubbar är en officiell aktivitet för lionklubbar. Därför kan leoklubbens avgifter betalas från lionklubbens aktivitetskonto och/eller administrativa konto. Detsamma gäller vid betalning av leoklubbens administrativa utgifter.

Kan leoklubben betala sina egna avgifter?

Ja, indirekt. Sponsorklubben är ansvarig för leoklubbens alla avgifter. Men en del leoklubbar väljer att betala tillbaka dessa utgifter till lionklubben.

Kan leoklubbar beställa klubbrekvisita från huvudkontoret?

Eftersom leoklubbar är en av lionklubbarnas sponsrade aktiviteter har leoklubbar inget konto hos organisationen. Leoklubbars inköp kan faktureras till sponsorklubbens konto om de godkänns av lionklubbens president, sekreterare och/eller kassör. Besök Lions Clubs Supplies Store för mer information om att beställa klubbrekvisita och hur man kan betala.

Hur kommer jag åt MyLCI för min leoklubb?

MyLCI för Leos är åtkomligt för nuvarande tjänstemän i leoklubbar och i sponsrande lionklubbar. Varje år måste sponsrande lionklubbs president eller sekreterare rapportera en leorådgivare, antingen online via MyLCI eller med rapportformuläret Leo-72. Den sponsrande lionklubben ska ange en unik e-postadress för the leorådgivaren och leoklubbens president så att dessa tjänstemän får åtkomst till MyLCI. E-postadressen används för medlemsidentifiering och får inte vara samma som någon annan e-postadress i våra register.

Vid tillsättning ska leorådgivaren och leoklubbens president få inloggningsinstruktion för MyLCI via e-post.

Måste leoklubbar skicka in månatliga medlemsrapporter?

Leoklubbars sekreterare kan skicka in månatliga medlemsrapporter via MyLCI, vårt online rapporteringssystem. Rapportering av leomedlemmar är frivilligt.

Hur rapporterar leoklubbar serviceaktiviteter till internationella huvudkontoret?

Leoklubbpresidenter, sekreterare och rådgivare kan skicka in serviceaktivitetsrapporter via MyLion. Besök sidan Inrapportering av serviceaktiviteter för att finna användbara verktyg och resurser om hur du inrapporterar och för att ställa frågor till vårt hjälpcenter. Leo Club Program Department tar inte emot serviceaktivitetsrapporter via e-post.

Vilka utmärkelser finns för leomedlemmar?

Utmärkelser för ledarskap, medlemskap och medlemstillväxt finns för både leomedlemmar och leoklubbar. För en fullständig lista med leoutmärkelser, se avsnittet Utmärkelser och erkännanden. Dessutom kan ytterligare utmärkelser inköpas online från Lions Clubs Supplies Store.

Vad är leodistrikt och multipeldistrikt?

Om det finns sex eller fler officiellt certifierade leoklubbar i ett liondistrikt kan distriktsguvernören godkänna att ett leodistrikt bildas. När det finns tio eller fler leoklubbar med mer än 100 medlemmar i ett Lions multipeldistrikt, kan guvernörsrådet godkänna bildandet av ett Leo multipeldistrikt. Mer information om leodistrikt och multipeldistrikt.

Kan en leoklubb placeras i status quo?

Nej, status quo gäller inte för leoklubbar. Om en leoklubb blir inaktiv kan sponsorklubben välja att fortsätta med sitt sponsorskap för att se om klubben kommer att reorganiseras eller läggas ner. Leoklubben upprätthåller sin aktiva status till dess att internationella huvudkontoret har erhållit Formulär för nedläggning av leoklubb (LEO-86) från sponsorklubben.

Vad händer med leoklubben när sponsorklubben försätts i status quo eller läggs ner?

Leoklubben påverkas inte omedelbart när sponsorklubben försätts i status quo. Om sponsorklubben därefter läggs ner har leoklubben 180 dagar på sig att finna en ny lionklubb att vara sponsor, annars läggs även leoklubben ner. Om en ny sponsor inte hittas inom 180 dagar läggs leoklubben ner.

Hur överför man sponsring av en leoklubb?

Sponsorskapet kan överföras från en lionklubb till en annan. Då måste den nuvarande sponsorklubbens tjänstemän skicka ett brev till Leo Club Program Department och återkalla sponsringen av leoklubben. Den nya sponsorklubbens tjänstemän måste skicka ett brev där man accepterar sponsringen av leoklubben och det därmed följande ekonomiska ansvaret. Den nya sponsorklubben ska ha fullgjort sina skyldigheter och finnas i samma liondistrikt som den ursprungliga sponsorklubben.

Är leomedlemmarna och dess frivilliga täckta av organisationens omfattande ansvarsförsäkring?

Ja. Försäkringspolicyn anger att leomedlemmar som försäkrade.  Policyn täcker skador som orsakats tredje part och även skador på egendom ägd av tredje man till ett belopp om högst USD 1 miljon per skadetillfälle om leoklubben är ansvarig enligt lag. Ytterligare information finns i broschyren om Lions ansvarsförsäkring (LA3).

Kan leoemblemet finnas på artiklar som säljs till allmänheten eller till lionmedlemmar?

På samma sätt som för Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt kan leoklubbar, leodistrikt och leomultipeldistrikt ansöka om att få använda Lions och Leos varumärken. Ytterligare information finns i broschyren om Lions Clubs Internationals varumärkespolicy.