Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Frågor och svar

Frågor och svar

Vilket anslag bör jag ansöka om?
Lions Clubs International Foundation (LCIF) erbjuder flera olika typer av anslag, vilka stödjer Lions insatser inom ett flertal områden. Läs mer i jämförelse av anslagför ytterligare information, bland annat specifika kriterier för varje typ av anslag.

Kan en klubb ansöka om LCIF-anslag? Kan en leoklubb ansöka om anslag?
De flesta anslag kräver att flera klubbar är involverade samt att distriktet/multipeldistriktet ansöker. Inom kort kommer leoklubbar kunna planera och genomföra sina egna hjälpprojekt med hjälp av anslag från LCIF!

Hur ansöker Lions distrikt och multipeldistrikt om anslag?
För mer information om ansökan om anslag från LCIF kan du först kontakta LCIFoch därefter distriktets eller multipeldistriktets koordinator om du har ytterligare frågor. Ring till LCIF på telefon 630-468-6769 eller skicka e-post till lcif@lionsclubs.org. Ansökningar och ytterligare information finns på webbplatsen.

När bör ansökan om anslag skickas in?
Alla ansökningar måste vara kompletta och inskickade minst 90 dagar innan de ska granskas av styrelsen/kommittén. Se sista datum för ansökan om anslag.

Vilka egenskaper söker LCIF efter i en ansökan om anslag?
Projektet måste vara inriktat på ett viktigt humanitärt behov, hjälpa ett relativt stort antal människor, vara kostnadseffektivt och vara större än vad lokalt insamlade medel klarar av. Dessutom måste budgeten visa betydande finansiellt stöd från Lions lokalt, projektet måste ha en stark identitet och engagemang av Lions samt det måste stödjas av distriktsrådet.

Erbjuder LCIF anslag för individuellt stöd (till exempel stipendier, privata sjukvårdskostnader etc.)?
LCIF stödjer projekt i stor skala som fokuserar på angelägna humanitära behov i hela samhällen. Dessa projekt leds av lokala medlemmar som identifierar behov, utvecklar handlingsplanen och genomför projektet. LCIF har inte något anslagsprogram som stödjer enskilda personer. Dessa förfrågningar bör istället riktas till lokala medlemmar, vilka ofta har program som redan är igång som stödjer den här sortens förfrågningar på deras hemorter. Använd sökfunktionen Hitta en klubb för att finna en klubb i ditt område som du kan kontakta.

Hur finansieras LCIF:s anslagsprogram?
Majoriteten av anslagsmedlen möjliggörs tack vare donationer från Lions klubbar och enskilda medlemmar runtom i världen. LCIF erhåller inte någon del av Lions medlemsavgifter. Donationer från stiftelser, företag, regeringar och privatpersoner samt avkastning på investeringar bidrar också till anslagsmedlen.

Hur övervakas LCIF:s anslagsprogram?
Tekniska rådgivare, externa kontrollanter och LCIF:s personal övervakar och utvärderar noggrant före, under och efter projekten. Detta omfattar även besök av projekten på plats. Internationella ledare och lokala ledare i Lions är också engagerade under ansöknings-, gransknings- och utvärderingsprocessen.

När ska anslagsrapporter skickas in och vem ansvarar för att skicka in dem?
Slutrapporter måste skickas in för alla projekt som har finansierats av LCIF. Rapportformuläret tillhandahålls av LCIF. Rapporten ska skickas in när projektet har slutförts och ska redovisa framgångarna för projektet samt finansiell redovisning över vilka kostnader som har betalats. Anslagsadministratören ansvarar för att LCIF erhåller en komplett rapport inom föreskriven tid efter det att projektet har slutförts. Alla rapporter (utom SightFirst) ska granskas och godkännas av distriktsrådet/guvernörsrådet innan de skickas till LCIF. Även om detta inte krävs för SightFirst-anslag förväntas det att anslagsadministratören fortlöpande håller distriktsrådet/guvernörsrådet informerat om de framsteg som görs i projektet.

Vilka situationer kan kvalificera till ett nödfallsanslag?
LCIF:s katastrofanslag kan sökas för att tillgodose omedelbara behov efter naturkatastrofer, till exempel översvämning, tornado, orkan, skogsbrand, monsun, tyfon, jordbävning, tsunami etc. där mer än 100 personer har blivit utsatta eller evakuerade. Maximalt anslag som kan beviljas är USD 10 000. Distriktsguvernören måste ansöka om anslaget inom 30 dagar efter händelsen och tillhandahålla information om katastrofen till LCIF. Lions medlemmar måste göra upp en åtgärdsplan för hur de kommer använda anslagsmedlen. Anslagsmedel får inte överlämnas till en annan myndighet eller organisation.

Kan Lions medlemmar ansöka om matchande anslag även om projektet har startat eller om projektet har avslutats?
Matchande anslag är utformade att stödja projekt som är under utveckling (planering). Projektet som LCIF ombeds att finansiera får inte ha påbörjats. Detta gäller utrustning som antingen delvis eller på annat sätt har införskaffats, till exempel genom lån, finansiering eller handpenning som har ordnats innan förtroenderådet har fattat sitt beslut. Dessutom beviljar LCIF inte medel till projekt som ersättning i efterhand.

Hur lång tid har Lions medlemmar på sig att samla in lokalt matchande medel avseende ett matchande anslagsprojekt?
Om anslaget beviljas har Lions medlemmar sex månader på sig från det datum anslaget beviljades att samla in alla lokalt matchande medel.

Kan Lions ansöka om ett större katastrofanslag efter en katastrof?
Större katastrofanslag kan inte ansökas av Lions medlemmar på någon nivå. Dessa anslag beviljas endast av LCI:s internationella president tillsammans med LCIF:s ordförande baserat på katastrofsituationer där omfattningen av förödelsen och antalet omkomna är mycket stor och omfattande.