Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Vanliga frågor

Vanliga frågor

 

HAR VÅR KLUBB FÖRSÄKRING FÖR VÅRT EVENEMANG?

Lions Clubs International har ett program för allmän ansvarsförsäkring som skyddar lionmedlemmar i hela världen. Alla klubbar (inklusive leo- och lionessklubbar), distrikt och stiftelser godkända av Lions försäkras automatiskt.  Försäkringsbrev intygar att försäkringsskydd finns. Denna sammanställning över allmänna ansvarsförsäkringsprogram beskriver försäkringsskyddet som erbjuds, inklusive vem som är försäkrad samt grundläggande information om skyddet och undantag.

HUR ERHÅLLER JAG ETT FÖRSÄKRINGSBREV?

Ett försäkringsbrev kan erhållas genom att klicka här. Alternativt kan Lions Clubs Internationals försäkringsmäklare, DPD insurance Services, iordningställa ett försäkringsbrev åt din klubb. Du kan kontakta deras kontor på 800 316 6705.  

VAD ÄR MIN LIONKLUBBS SKATTESTATUS (endast USA)? (endast USA)

Lionklubbar som organiseras och chartras inom USA innefattas i skattebefrielsen som innehas av Lions Clubs International.  Skattebefrielsen faller under IRS Code Section 501(c) 4, group tax exemption number 0239.   Du kan e-posta Legal Division på legal@lionsclubs.org för kopior av skattebeslutsbrev utfärdade av Internal Revenue Service.

KAN MIN KLUBB ÄNDRA SIN SKATTESTATUS TILL IRS CODE SECTION 501(C)3 EXEMPTION? (endast USA)

Nej. Lionklubbarnas syfte kvalar inte för skattbefrielse under IRS Code Section 501(c)3.  Dessa syften får inte ändras eftersom de är konsekventa genom hela vår organisation.  Klubbar och distrikt (enkel-, del- eller multipel-) kan emellertid etablera en välgörenhetsorganisation, kallad stiftelse, som kvalar för IRS Code Section 501(c)3.  Ytterligare information finns tillgänglig på webbplatsens Legal Division’s Resources-sida.


HUR MÅNGA DELEGATER HAR MIN KLUBB RÄTT TILL PÅ DISTRIKTSMÄSSAN?    

Antalet delegater och ersättare baseras på antalet medlemmar som har varit inskrivna i din klubb under minst ett år och en dag efter vad som finns angivet i det internationella huvudkontorets register. Alla nyligen chartrade klubbar är berättigade en delegat och en ersättare.  Se Article IX, Section 3 of International By-Laws. 

TAS TRANSFERMEDLEMMAR MED I BERÄKNINGARANA FÖR ATT AVGÖRA ANTALET DELEGATER?

En transfermedlem inkluderas i klubbens delegatkvot om han/hon har varit medlem i den mottagande transferklubben i minst ett år och en dag.

HUR GÅR MAN TILLVÄGA FÖR ATT UTESLUTA EN KLUBBMEDLEM?

Artikel III, Moment 3 av standardformuläret för Lions Clubs stadgar säger:  Föreligger skäl kan en medlem uteslutas ur klubben om styrelsen så beslutar med minst två tredjedelars majoritet av hela styrelsen. 

HUR KAN JAG FÅ TAG PÅ EN KOPIA AV STADGARNA OCH ARBETSORDNINGEN?

Stadgarna och arbetsordningen (International, multipeldistrikt, distrikt och Lions Club) kan laddas ner från Legal Division’s resource-sidan.

BEHÖVER JAG TILLSTÅND FÖR ATT ANVÄNDA MIG AV LION CLUBS INTERNATIONALS EMBLEM?

Lions Clubs International har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade varumärken. Den internationella styrelsen har antagit riktlinjer som fastställer LCI:s varumärken förser lionmedlemmar med riktlinjer om hur och när varumärkena får användas.  Du kan läsa igenom dessa riktlinjer genom att klicka här. 

FÅR MIN LIONKLUBB TRYCKA UPP T-TRÖJOR MED LIONS EMBLEM?

Lionmedlemmar har automatiskt rätt att använda, köpa, sälja, tillverka eller dela ut klädesplagg exklusive västar med LCI:s varumärken när varje enskild artikel inte överstiger 30 under ett verksamhetsår.  Lionklubbar med mer än 30 medlemmar har fått automatiskt tillstånd att använda LCI:s varumärken när klädesplaggen, exklusive västar, inte överstiger totala antalet klubbmedlemmar. För att användas på andra föremål, läs igenom varumärkesriktlinjerna.


VAD KRÄVS FÖR ATT KANDIDERA TILL DISTRIKTSGUVERNÖR SAMT FÖRSTA OCH ANDRA VICE GUVERNÖR?

Villkoren för dessa tjänster kan hittas i International By-Laws, Article IX, Sections 4, 6(b) and 6(c) – District Conventions and Elections. Distriktets nomineringskommitté, utsedd i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordningar, ansvarar för att avgöra huruvida kandidaten har uppfyllt villkoren som nämns ovan. 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ADMINISTRATIVA MEDEL OCH ALLMÄNNA/AKTIVITETSMEDEL?

Generellt sett är aktivitetsmedel nettovinster från inkomster insamlade från aktiviteter öppna för allmänheten. Administrativa medel kommer från Lions medlemmar i form av medlemsavgifter, böter, hyra och andra bidrag från enskilda medlemmar. Vidare information angående att använda medel kan hittas på webbplatsen Use of Funds Policy and Use of Funds Policy FAQ on the Legal Division.


KAN AKTIVITETSMEDEL ANVÄDAS FÖR ATT HEDRA EN KLUBBMEDLEM MED MELVIN JONES FELLOWSHIP?

Ja, Melvin Jones Fellowship (MJF) visar erkännande för en donation på USD 1000.  En klubb och/eller distrikt (enkel-, del- och multipel) kan donera allmänna medel till LCIF och hedra en klubbmedlem.

TILLÅTS OMBUDSRÖSTNING?

Röstning genom ombud inom klubb, distrikt (enkel-, del- och multipel) och inom organisationen i övrigt, är strängt förbjudet.

JAG UTESLÖTS FRÅN MIN KLUBB UTAN MIN VETSKAP. VAD KAN JAG GÖRA?

Alla konflikter avseende medlemskap, klubbgränser, distriktsgränser, policy samt tolkning av stadgar och arbetsordning i klubbar, distrikt och multipeldistrikt är typer av konflikter som är lämpliga för Regler för konfliktlösning.  För att fastställa vilken konfliktlösningsprocess som är lämplig skall parterna bedöma frågans omfattning samt om konflikten har uppkommit på klubb-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå. Du kan gå igenom Regler för konfliktlösning och Riktlinjer för konfliktlösning genom att klicka här. 


Övriga vanliga frågor

HUR FÅR JAG EN TRYCKT UTGÅVA AV TIDNINGEN LION?

För att få tidningen LION kontakta Member Service Center genom att e-posta till MemberServiceCenter@lionsclubs.org.  

HUR ÄNDRAR JAG POSTADRESS?

Kontakta Member Service Center genom att e-posta till MemberServiceCenter@lionsclubs.org.

VAR OCH NÄR ÄR NÄSTA LIONS AVANCERADE LEDARSKAPSINSTITUT (ALLI), UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER (FDI) ELLER PROGRAM FÖR LIONS CERTIFIERADE INSTRUKTÖRER I MITT KONSTITUTIONELLA OMRÅDE?

Uppgifter om alla dessa tre typer av institut (inklusive datum, plats, instruktionsspråk, kvalifikationer, ansökningsmaterial, och sista datum) finner du genom att söka efter instituten på lionsclubs.org.

HUR ANSÖKER JAG OM ASSISTANS FRÅN LIONS ANGÅENDE SYN, HÖRSEL, FINANSIELLT STÖD ELLER SPONSRING?

Lions program finansieras och administreras lokalt. Använd Hitta en klubb-länken som dyker upp längst ner på förstasidan för att hitta en klubb som arbetar i ditt område. Detta är ett register över alla aktiva lionklubbar.

Vänligen notera: Alla klubbar har inte en fysisk ort, adress eller telefonnummer.

•    Öppna länken Hitta en klubb. Skriv endast in namnet på en stad i sökfältet. Välj "Sök"-knappen.
•    En list med klubbar kommer dyka upp. Bredvid klubbpresidentens namn kan en kuvertikon dyka upp. Detta är en e-postmall. Fyll i hela formuläret och beskriv i detalj vilken hjälp du söker.

HUR KAN JAG DONERA GLASÖGON OCH VAD TAR LIONS EMOT?

Lions mottar nya, använda, receptbelagda och ej receptbelagda glasögon, skyddsglasögon och solglasögon. Trasiga eller ofullständiga glasögon mottas ej.  Lions Clubs International har inte ett återvinningsprogram för kontaktlinser.

Vänligen notera: Lions Clubs Internationals huvudkontor och Lions Clubs är enligt lag förbjudna att ge dig ett skattekvitto för din donation. De får inte heller föreslå ett marknadspris för donerade glasögon. Vi föreslår att du kontaktar en licensierad skatterevisor i ditt område för att fastställa ett marknadsvärde.

Walmart Vision Centers
I USA kan du lämna in glasögon i glasögonlådorna på deltagande Walmart Vision Centers. Donerade glasögon skickas till våra regionala glasögonåtervinningscenter där de omhändertas och lagras tills att de behövs.

Donera till lokala lionklubbar / Hitta en klubb
Lions program finansieras och administreras lokalt. Använd Hitta en klubb-länkensom dyker upp längst ner på förstasidan för att hitta en klubb som arbetar i ditt område. Detta är ett register över alla aktiva lionklubbar.

Vänligen notera: Alla klubbar har inte en fysisk ort, adress eller telefonnummer.

•    Öppna länken Hitta en klubb. Skriv endast in namnet på en stad i sökfältet. Välj "Sök"-knappen.
•    En list med klubbar kommer dyka upp. Bredvid klubbpresidentens namn kan en kuvertikon dyka upp. Detta är en e-postmall. Fyll i hela formuläret och beskriv i detalj vilken hjälp du söker.

     För att lära dig om klubben och dess program öppna länken "klubbens webbplats" på den högra sidan.

HUR KAN JAG DONERA HÖRAPPARATER?

Lions tar emot använda hörapparater på utvalda platser. Se listan över återvinningsprogramscenter för hörapparater genom att öppna denna PDF. Eller kontakta en stiftelse ansluten till Lions i ditt närområde för att se om de har ett återvinningsprogram.

Vänligen notera: Lions Clubs Internationals huvudkontor och Lions Clubs är enligt lag förbjudna att ge dig ett skattekvitto för din donation. De får inte heller föreslå ett marknadspris för donerade glasögon. Vi föreslår att du kontaktar en licensierad skatterevisor i ditt område för att fastställa ett marknadsvärde.

ÄR DONATIONER TILL LIONS AVDRAGSGILLA PÅ SKATTEN (endast USA)? (endast USA)

I USA tillåter inte Internal Revenue Service att donationer redovisas om de ges till LCI:s huvudkontor eller om de ges direkt eller indirekt till våra klubbar eftersom LCI tillsammans med sina klubbar har statusen 501 (c)(4). Skatteavdrag tillåts om donationen ges till en 501 (c)(3)-stiftelse såsom Lions center för återvinning av glasögon eller Lions programcenter för återvinning av hörapparater. För invånare i alla andra länder, fråga en licensierad skatterevisor för att få reda på om donationer får redovisas.   


HUR ANSÖKER JAG OM ETT KVITTO FÖR MIN DONATION (endast USA)? (endast USA)

Endast lionstiftelser kan ge ut kvitton. När du gör en donation till en av Lions 501 (c)(3)-stiftelser (återvinningscenter) rekommenderar vi att du bifogar en kortfattad förfrågan om erkännande, en noggrann lista över dina donationer och ett självadresserat förbetalt kuvert.

LCI:s huvudkontor och lionklubbar får enligt lag inte ge skattekvitton för din donation eller ge ut marknadspriser.

HUR ANSÖKER JAG OM GLASÖGON FÖR ETT PROJEKT ELLER HÄLSOMÄSSA?

Både lionmedlemmar och icke medlemmar kan beställa glasögon från våra Lions återvinningscenter för glasögon (LERCs). Kontakta något av våra LERCs för att göra en beställning. Varje Lions återvinningscenter för glasögon har en webbplats som beskriver hur man beställer glasögon. Ring eller skriv till LERC-personalen med dina frågor. Visa en lista på Lions återvinningscenter för glasögon.

Vanliga juridiska frågor

Har vår klubb försäkring för vårt evenemang?   Hur erhåller jag ett försäkringsbrev?   Vad är min lionklubbs skattestatus? Kan min klubb ändra sin skattestatus till IRS Code Section 501(c)3 exemption (endast USA)?  Hur många delegater har min klubb rätt till på distriktsmässan? Tas transfermedlemmar med i beräkningarna för att avgöra antalet delegater? Hur går man tillväga för att utesluta en klubbmedlem? Hur kan jag få tag på en kopia av stadgarna och arbetsordningen? Behöver jag tillstånd för att använda mig av Lion Clubs Internationals emblem? Får min lionklubb trycka upp t-tröjor med Lions emblem? Vad krävs för att kandidera till distriktsguvernör samt första och andra vide guvernör? Vad är skillnaden mellan administrativa medel och allmänna/aktivitetsmedel? Kan allmänna medel användas för att hedra en klubbmedlem med Melvin Jones Fellowship?  Tillåts ombudsröstning? Jag uteslöts från min klubb utan min vetskap. Vad kan jag göra?


VARFÖR SER WEBBPLATSEN ANNORLUNDA UT PÅ MIN DATOR ÄN PÅ MIN SMARTPHONE?

Den nya lionwebbplatsen har en responsiv design vilket innebär att sidorna anpassar sin storlek och utformning efter enheten du använder för att titta på sidan. Samma information finns där oavsett om du använder dig av en dator, smartphone eller surfplatta.

Hitta fler vanliga frågor om vår webbplats.


Vanliga frågor om assistans, donatorer och service

Hur ansöker jag om assistans från Lions angående syn, hörsel, finansiellt stöd eller sponsring? Hur kan jag donera glasögon och vad mottar Lions? Hur kan jag donera hörapparater? Är donationer till Lions avdragsgilla på skatten? Hur ansöker jag om ett kvitto för min donation? Hur ansöker jag om glasögon för ett projekt eller hälsomässa?

HUR LADDAR JAG NER LIONLOGOTYPER OCH/ELLER ANDRA LOGOTYPER?

Lions logotyper kan laddas ner från den här webbplatsen. Besök sidan med logotyper och följ instruktionerna. Om du inte ser logotypen du vill ladda ner på den här sidan finns det inte tillgänglig för nedladdning.

HUR HITTAR JAG DET JAG SÖKER PÅ DEN NYA LIONWEBBPLATSEN?

Sökfältet är det mest effektiva sättet att hitta information om ett ämne på webbplatsen.

Klicka i sökrutan som finns uppe i högra hörnet på alla sidor på webbplatsen.

Skriv in sökordet, en fras eller ett ämne som du behöver veta mer om, till exempel om du vill ladda ner Lions logotyp, skriv “logotyper.” Tryck på enter på tangentbordet. En lista med sökresultat visas på skärmen med sidor från LCI:s och LCIF:s sajter som innehåller den term du skrev in. Klicka på den sida som bäst passar dina behov. Om du fortfarande inte hittar rätt sida, försök att skriva en mer specificerad term.

Vanliga frågor om LCI:s webbplats

Hur laddar jag ner lionlogotypen och/eller andra logotyper? Hur hittar jag det jag söker på Lions nya webbplats? Varför ser webbplatsen annorlunda ut på min dator än på min smartphone? Övriga vanliga frågor om webbplatsen