Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Grå starr

Grå starr

Problemet 

Grå starr är en grumling av ögats lins som hindrar ljus att tränga igenom. De flesta gråstarrfallen är åldersrelaterade och utvecklas av ett flertal olika skäl, såsom långsiktig exponering för ultraviolett ljus eller strålning, sjukdomar såsom diabetes eller högt blodtryck eller ögonskada. Gråstarr utvecklas normalt långsamt och orsakar synförlust och kan leda till blindhet om den inte behandlas. Även om de flesta gråstarrfallen inträffar bland äldre, kan även barn födas med sjukdomen eller grå starr kan utvecklas när som helst genom ögonsjukdomar eller skador.

Global påverkan

Grå starr är den vanligaste orsaken i hela världen till synnedsättning. Trots de framsteg som gjorts med operationer i många delar av världen blir 18 miljoner människor blinda av grå starr, vilket utgör 48 procent av alla fall av blindhet. Grå starr finns i alla delar av världen, men den är fortfarande den främsta orsaken till blindhet i utvecklingsländer där operationer ofta är otillräckliga eller otillgängliga. Även då operationer är möjliga är väntelistorna till operation ofta långa, och brist på material och transportproblem gör att utsatta inte får denna möjlighet.

Behandling

För närvarande finns inget sätt att förhindra grå starr men vid operation tar man bort den grumliga linsen och ersätter den med en ny lins i ögat. Denna polikliniska operation är ganska enkel och billig och är i de allra flesta fallen lyckad.

SightFirsts arbete

Sedan dess start år 1990 har LCIF:s SightFirst-program haft en viktig roll i att minska blindhet i hela världen, speciellt blindhet på grund av gråstarr. Hittills har SightFirst-programmet delat ut USD 71,6 miljoner till 526 gråstarrelaterade projekt.

SightFirsts metod att minska antalet personer som lider av grå starr har i stort sett varit lyckosam, och gett viktiga resultat. Programmet har gett stöd till mer än 7,84 miljoner synåterställande gråstarroperationer runtom i världen, samt förbättrat synvårdsenheter och utbildat synvårdspersonal. SightFirst har också påverkat myndigheters policy. I Brasilien, Indien och Mexiko, till exempel, har SightFirsts gråstarrsprojekt och insatser delvis lett till utvecklandet av myndighetsstödda operationsprogram för grå starr.

Medelprioriteringar

SightFirsts gråstarrprojekt fokuserar generellt på tre huvudområden:

  • Utveckling av infrastruktur: förbättring av befintliga synvårdsenheter för att förbättra både kvalitet och kvantitet för gråstarroperationer.
  • Personalutbildning: ge resurser för att utbilda olika nivåer av synvårdspersonal för att utföra undersökning för grå starr och/eller driva synvårdsinstitutioner.
  • Kampanjer för upptäckt och operation av gråstarr: ge behandling till utsatta befolkningsgrupper som inte får tillgång till vård på grund av ekonomiska, sociala och geografiska hinder.

Dessutom är nyckelstrategierna för SightFirsts gråstarrprojekt att:

  • Hjälpa till att utveckla synvårdssystem: deltagande sjukhus eller kliniker bör ge prevention, behandling och rehabiliteringstjänster för alla ögonsjukdomar.
  • Använda och/eller samla in data för att identifiera och utvärdera projekt: projekt kommer att genomföras i samhällen identifierade genom enkätdata och utvärderas ordentligt genom datainsamling.
  • Inrikta sig på utsatta befolkningsgrupper genom rättvisa synvårdstjänster: projekt ska tjäna dem som inte får tillgång till vård på grund av ekonomiska, sociala och geografiska hinder.
  • Ge synvårdstjänster av hög kvalitet: kvalitetsegenskaper innefattar projektövervakning, utvärdering och rapportering av både patientantal och resultat.
  • Hjälpa till att skapa hållbara synvårdstjänster: enheter som får stöd ska visa mål för hållbarhet genom aktiviteter såsom personalutbildning, anskaffande av lämplig utrustning och utvecklande av kostnadsbesparingsmekanismer.
  • Engagera lionmedlemmar för propaganda: projekt ska innefatta sätt på vilka lionmedlemmar kan engageras för propaganda och information till allmänheten.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. 

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

För att få veta mer om statistiken som finns på den här sidan, besök följande:Världshälsoorganisationen: åldersrelaterade ögonsjukdomar