Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem LCIF:s svar

Uppdatering om anslag för att hjälpa till i insatserna mot COVID-19

LCIF:s anslag

LCIF ger för närvarande prioritet till områden som har en extremt hög nivå av sjukdomsfall på grund av COVID-19. Fokus kommer ligga på de behov som finns vid lokala hälsovårdsenheter och ledningssystem för krishantering, vilka samordnar sina insatser enligt riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention (CDD). Enligt beslut av förtroenderådet kommer COVID-19 nödhjälpanslag avslutas den 30 juni 2020.

För att kunna tas under övervägande måste ansökningarna:

  1. Följa kriterierna för nödhjälpsanslag, där mer än 100 personer har infekterats (bekräftade fall) i närområdet/distriktet.  
  2. USD 10 000 är högsta anslagsbelopp.
  3. Dessa medel får endast användas till nuvarande aktiva fall, inte till framtida utbrott. Anslag för att förbereda inför katastrofer omfattas inte.
  4. Anslagsmedel bör användas till Lions samarbete med lokala vårdenheter och ledningssystem för krishantering som arbetar med utbrottet. Detta kan vara att finna sjukvårdsmaterial, karantänrelaterade kostnader etc. för dem som är infekterade. 
  5. Anslagsmedel får inte användas till personliga utgifter för dem som är infekterade eller i karantän.
  6. Ett annat alternativ är att överväga en anslagsansökan från flera distrikt, om så är lämpligt, för områden med ett stort antal fall (>5 000) i flera distrikt. 
  7. Alla ansökningar bedöms från fall till fall.

Om du har frågor om nödfallsanslag skickar du e-post till lcifemergencygrants@lionsclubs.org.

 

Donationer till LCIF and Campaign 100

Donationer till våra insatser kring COVID-19 tas tacksamt emot och ingår i LCIF:s allmänna katastroffond. Vänligen gör en donation för att hjälpa oss i kampen att hålla våra familjer och våra samhällen friska och säkra. Alla donationer till denna fond tillgodoräknas gentemot Melvin Jones Fellows och Kampanj 100. Var dock medveten om att bekräftelser och erkänsla för donationer till LCIF kan komma att bli försenade på grund av COVID-19.

LCIF är mycket tacksam och vill tacka medlemmarna i kommittén för Kampanj 100, områdesledare, koordinatorer i multipeldistrikt, koordinatorer i distrikt och koordinatorer i klubbar för deras hängivna insatser att stärka Lions medlemmar, både lokalt och globalt. Ledarna för vår kampanj utvärderar just nu vilken påverkan utbrottet av COVID-19 kan ha på Kampanj 100. Under kommande veckor kommer vi att tillhandahålla mer information om hur Kampanj 100 anpassas, för att hantera denna nya situation som aldrig tidigare har förekommit. 

Stödet från Kampanj 100 till Lions hjälpinsatser är viktigare nu än någonsin tidigare. LCIF vill verkligen uppmuntra alla dem som arbetar hårt med att stödja Kampanj 100 att prioritera hälsa och säkerhet samt samtidigt upprätthålla kontakten med andra medlemmar i Lions samt personalen vid LCIF som stöttar i dessa insatser. Tack för att du på ett säkert sätt kommunicerar ut uppgift för och påverkan av LCIF i ditt lokala samhälle.