Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Miljön

Miljön

Vi bryr oss om vår planet. Det är därför vi är hängivna i insatserna att hjälpa Lions medlemmar att ta sig an storskaliga projekt som kommer att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer. Vi arbetar hårt för att hålla vår planet i bästa möjliga form, från återvinningsprogram till att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten. 

Global statistik

 

Temperatur upp/BNP ner: Genomsnittlig årlig ökning av global temperatur med 0,4˚C = 7,22 % minskad BNP i världen per capita år 2100.

>500 miljoner människor lever i områden påverkade av erosion orsakad av klimatförändring.

~7 miljoner dödsfall varje år på grund av luftföroreningar.

Källor: CNBC Förenta Nationerna Världshälsoorganisationen

Fokuserade på miljö

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 3 miljörelaterade anslag på totalt USD111 500. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer.

Anslag till distrikt och klubbar som påverkar samhället

Distrikt och klubbar som kvalificerar till programmet kan använda intjänade medel för att genomföra projekt samt ansöka om dessa medel, genom att skicka in ansökan om anslag till distrikt och klubbar som påverkar samhället och använda dem som en del av lokalt matchande medel i andra ansökningar om LCIF-anslag.

Om matchande anslag

 

Matchande anslag är storskaliga projekt som fokuserar på behov som inte har tillgodosetts. Projektet måste hjälpa en stor grupp människor. Anslag kan beviljas på belopp mellan USD 10 000 och USD 100 000.

Matchande anslag tillhandahåller kapital, för att hjälpa till att bygga upp eller expandera Lions humanitära serviceprojekt som fokuserar på angelägna samt olika typer av humanitära och sociala behov i världen. Finansiering prioriteras till behov av utrustning och infrastruktur i sådana projekt. Alla anslagsansökningar bör vara humanitära i sin inriktning och därmed ligga i linje med LCIF:s uppgift: ”Att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.” Humanitära serviceprojekt är ideella insatser och omfattar angelägen hälsovård och humanitära behov som inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt av myndigheter eller andra leverantörer.

Projektexempel innefattar, men är inte begränsade till:
  • Projekt som påverkar livet för ungdomar i utvecklingsländer, till exempel skolor, barnhem och center för gatubarn.
  • Projekt som påverkar livet för personer med funktionsnedsättning, till exempel fysisk rehabilitering samt anpassning av lokaler och utrustning, för att hjälpa till att tillgodose specifika behov avseende utbildning och yrkesträning.
  • Projekt som stärker tillgång till och förbättring av medicinsk vård i samhället, till exempel att bygga ut eller utrusta ideella organisationers hälsovårdskliniker.
  • Projekt som fokuserar på människor i riskzonen och utsatta grupper i samhället, till exempel expansion av vårdhem, hospice, äldreboenden, matbanker samt installation av rent vatten och sanitet i utvecklingsländer.
  • Projekt som stödjer långsiktig återuppbyggnad av viktiga byggnader och samhällsfunktioner som har skadats eller ödelagts av naturkatastrofer, efter det att all annan finansiering från LCIF har använts (till exempel större katastrofanslag och riktade katastrofanslag).

Ansökningar om matchande anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan.

Kriterier och ansökan

Environment Miljö – Flygblad


 

En miljö av givande

Vi har alla ett ansvar att hålla vår planet ren, säker och frisk för kommande generationer. Du kan göra stor påverkan, genom att donera i dag.