Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Syfte och etik

Syfte och etik

Som medlemmar i Lions följer vi den allra högsta standarden i allt det vi gör. Våra medlemmar och klubbar är hängivna i att hjälpa andra och det syns. Vi är ledare när det gäller vänlighet i samhället och vi arbetar aktivt med att förbättra livet för alla människor.

 

Vårt syfte


Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs.

Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen.

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare.

Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd.

Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala.

Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

 

 

Vår etik


Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.

Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.

Att icke köpa dina framgångar på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.

Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

Fullgör dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.

Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.

Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.


 

Våra globala frågor

Lions medlemmar kavlar upp ärmarna och arbetar för att hjälpa till med fem av världens viktigaste frågor.