Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Frågor och svar om val under covid-19

Översikt för distrikt och multipeldistrikt

Eftersom global oro kring COVID-19 (coronavirus) fortsätter vara allmänt förekommande runtom i världen samt att regeringar i världens länder fortsätter följa spridningen av sjukdomen och/eller dess varianter måste många distrikt och multipeldistrikt ta hänsyn till hälsa och säkerhet för deltagare inför beslut att genomföra stadgeenliga distriktsmöten respektive riksmöten eller ej. LCI förstår oron och stödjer distriktens och multipeldistriktens insatser att säkerställa säkerheten för våra deltagare vid distriktsmöten och riksmöten samt samhället i stort.

För de distrikt (enkel-, del- och multipel-) i Lions som är belägna i länder med restriktioner som begränsar möjligheterna att genomföra val av tjänstemän, eller där samlingar inte rekommenderas eller är förbjudna för att skydda allmänheten och minska potentiell spridning av sjukdomen, är det tillåtet att genomföra erforderliga val på alternativa sätt om distriktsmöte/riksmöte inte kan genomföras lokalt.

Vid fastställande av datum för distriktsmöte/riksmöte är det viktigt att hålla metod för dess genomförande i minnet. Att ändra datum för val måste göras på ett sätt som överensstämmer med distriktets (enkel-, del- och multipel-) stadgar och arbetsordning. Samtidigt som oförutsedda händelser kan resultera i att datum eller plats för distriktsmöte/riksmöte måste ändras, måste distriktet ta hänsyn till påverkan för deltagarna samt vidta alla rimliga åtgärder att genomföra fria och rättvisa val, utan restriktioner gällande antal delegater som kan delta i mötet.  

Lions distrikt (enkel-, del- och multipel-) vilka inte kan genomföra sina val lokalt på grund av restriktioner relaterade till den pågående pandemin uppmuntras att genomföra sina val på elektroniskt sätt. Vi uppmuntrar alla distrikt att använda tjänster från välkända och oberoende tredje part, så att fria och rättvisa val kan genomföras. 

Många av bestämmelserna i distriktets stadgar och arbetsordning måste fortfarande följas för att genomföra val, inklusive följande:

 1. Utfärda en officiell kallelse som uppger tid, datum och plats för distriktsmöte/riksmöte till alla klubbar minst sextio (60) före mötet.
  1. Om ett fysiskt möte inte kommer att genomföras måste kallelsen ange:
   1. Sätt på vilket röstning kommer att genomföras.
   2. När ej betalda avgifter måste vara betalda för att ha rätt till delegater.
   3. När valet kommer att stängas och röstsedlar måste vara mottagna (eller poststämpelns datum om de skickas via post) för att anses giltiga.
  2. Distrikt måste kunna tillhandahålla tillräckliga bevis som visar att alla lionklubbar i distriktet erhöll nödvändig information om distriktsmötet och röstningsprocedurer.
 2. Nomineringskommittén måste utses minst sextio (60) dagar före invigningsdatum av distriktsmöte/riksmöte.
  1. Kandidater måste skicka in sin kandidatur till respektive post, och nomineringskommittén skall godkänna kandidater enligt distriktets stadgar och arbetsordning.
 3. En delegatkommitté måste bildas.
  1. Kommittén måste godkänna klubbdelegaternas status och säkerställa att endast de klubbar som har rätt till delegater får lov att rösta.
  2. Kommittén måste säkerställa att de klubbar som har rätt till delegater erhåller formella röstsedlar för att rösta.
 4. Valkommitté
  1. Kommittén ansvarar för att fastställa röstsedelns format och annat valmaterial, rösträkning och lösa frågor avseende enskilda röstsedlars giltighet. Kommitténs beslut skall vara slutgiltigt och bindande.
  2. Om val genomförs elektroniskt måste valkommittén få lov att bekräfta den slutliga rösträkningen.
 5. Sluten omröstning måste användas.
  1. Sekretessen för varje röst gäller oavsett om valet genomförs personligen eller elektroniskt.
 6. Närvarokrav
  1. Beslutmässigt antal gäller oavsett om valet genomförs elektroniskt eller personligt och måste dokumenteras baserat på närvaro i realtid.

  Distrikt och klubbar kan fastställa utestående skuld för att ha rätt att rösta vid distriktsmöte/riksmöte, genom att läsa igenom listan över certifierade delegater i MyLCI. (Se fråga 13).

Vi rekommenderar starkt att alla distrikt strävar efter att följa internationella stadgar och arbetsordning och obligatoriska bestämmelser i normalstadgar och arbetsordning för distrikt, för att minska eventuella klagomål beträffande val.

Vänligen notera att alla åtgärder som vidtagits i god tro av respektive distrikt för att säkerställa ett fritt och rättvist val kommer att beaktas i händelse av att ett formellt klagomål skickas in.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen via e-post legal@lionsclubs.org.
 

Frågor och svar om val under covid-19

Covid-19 har tvingat oss att förändra sättet på vilket vi arbetar, lever och deltar i hjälpinsatser. På grund av nuvarande begränsningar kring att samlas i större grupper har Lions Clubs International har tagit fram dessa svar på de vanligaste frågorna kring att hålla distriktsmöten och klubbval. 

 1. Får vi senarelägga datumet för riksmötet eller distriktsmötet på grund av utmaningar kring COVID-19?  
  Ja. Notera att distriktsmötet skall hållas senast 30 dagar före öppningsdatum av den internationella kongressen samt att riksmötet skall hållas senast 15 dagar före öppningsdatum av den internationella kongressen.
   
 2. Får distriktsmötet genomföras efter riksmötet vid behov?
  Ja.  Ett distriktsmöte hållas efter riksmötet förutsatt att inga resolutioner godkänns vid distriktsmötet, vilka även måste godkännas vid riksmötet.
   
 3. Får vi genomföra våra val elektroniskt? 
  Ja, den internationella styrelsen har godkänt att distrikt och multipeldistrikt genomför sina årsmöten och/eller val via alternativa metoder, såsom post, e-post, mobilappar eller andra rimliga metoder, till exempel tjänster via tredje part för att säkerställa fria och rättvisa val.
   
 4. Rekommenderar LCI en särskild plattform för möten och val?
  Med tanke på komplexiteten, olika krav, budgetar och plattformar som finns tillgängliga är det upp till varje klubb, distrikt och multipeldistrikt att avgöra vilken plattform som passar bäst. Vi uppmuntrar varje klubb, distrikt och multipeldistrikt att noggrant undersöka och förstå de olika alternativen och tillämpliga kostnader.
   
 5. Kan distriktsguvernörer förlänga sin ämbetsperiod med ytterligare ett år?
  Nej. De internationella stadgarna förbjuder en distriktsguvernör att efterträda sig själv. Stadgar och arbetsordning för distrikt kräver att distrikt väljer tjänstemän årligen och underlåtenhet att göra det leder till vakanser under nästa verksamhetsår.
   
 6. Om vi inte kan genomföra vårt årsmöte för att välja tjänstemän, vad händer då?  
  Om ett distriktsmöte inte kan genomföras och inga val kan hållas, vare sig elektroniskt eller på annat sätt, 30 dagar innan den internationella kongressen, blir respektive tjänstemannapost vakant varvid distriktsguvernörens team kommer att tillsättas enligt tillämplig process att fylla vakanser. I den händelse detta inträffar ska närmast föregående distriktsguvernör skicka e-post till eurafrican@lionsclubs.org varvid instruktioner om processen att fylla dessa vakanser kommer att skickas ut.
   
 7. Hur fastställs ”fullgjorda skyldigheter”?
  För att fastställa ”fullgjorda skyldigheter” för en lionklubb inför distriktsmöte eller riksmöte i syfte att fastställa rätt till antal delegater anses de klubbar som inte är försatta i finansiell avstängning eller status quo samt har betalt alla medlemsavgifter till distriktet och multipeldistriktet ha fullgjort sina skyldigheter och har därmed rätt till delegater.
  För att en klubb ska anses ha fullgjorda skyldigheter och vara berättigad till delegater vid den kongressen får klubben inte vara försatt i status quo eller finansiell avstängning samt har:
  1. Har betalat och distriktets (enkel-, del-, och multipel-) avgifter samt
  2. Har inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10 och
  3. Inga obetalda skulder till Lions Clubs Internationals som överstiger USD 50 och som är äldre än nittio (90) dagar eller mer.

  Distrikt och klubbar kan fastställa utestående skuld för att ha rätt att rösta vid distriktsmöte/riksmöte, genom att läsa igenom listan över certifierade delegater i MyLCI. (Se fråga 13).

 8. När bör resultatet från distriktsmötet skickas in till LCI?
  Inom femton (15) dagar efter avslutningen av distriktsmöte i enkeldistrikt och i distrikt skall distriktssekreteraren översända en (1) kopia av det officiella protokollet till det internationella huvudkontoret.

 9. Klubbens delegatkvot vid val i distrikt:
  Varje invigd klubb som har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot organisationen och sitt distrikt (enkel-, del- och multipel-) skall vid varje årsmöte i distriktet (enkel-, del- och multipel-) ha rätt till en (1) delegat och en (1) suppleant för varje tiotal (10) medlemmar eller större delen därav som har tillhört klubben under minst ett år och en dag. Underlag för detta är det internationella huvudkontorets register den första dagen i den månad som omedelbart föregår den månad när mötet hålls. Varje klubb skall dock ha rätt till minst en (1) delegat och en (1) suppleant. Vidare kan varje distrikt (enkel-, del- och multipel-), om dess stadgar och arbetsordning så föreskriver, bevilja full delegaträtt till alla förutvarande distriktsguvernörer som är medlemmar i en klubb i ett sådant distrikt, oberoende av den delegatkvot som klubben enligt ovannämnda bestämmelser är berättigad till. Varje godkänd delegat som är närvarande skall ha rätt att avge en (1) röst efter eget tycke för varje post som skall tillsättas vid distriktsmötet eller riksmötet samt rätt att avge en (1) röst efter eget tycke för varje ärende som förelagts respektive distriktsmöte eller riksmöte. Med större del avses enligt detta moment fem (5) eller flera medlemmar. Varje nyligen invigd klubb och varje annan invigd klubb som tar in nya medlemmar strax före öppnandet av sådant möte skall ha rätt att sända delegater baserat på det antal medlemmar som tillhört klubben under minst ett år och en dag enligt det internationella huvudkontorets register vid nämnda datum. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och ekonomiska skyldigheter kan fullgöras fram till femton (15) dagar innan delegatlegitimeringen stängs. Tiden för stängning skall fastställas i enlighet med respektive mötes bestämmelser.

 10. När det gäller val i distrikt, vilka är de obligatoriska dokument som måste skickas in till LCI:s huvudkontor?

  • Distriktsmötets protokoll
  • Rapport från distriktsmöte (DA-20)
  • Biografisk information för distriktsguvernör (DA-904)
  • Biografisk information för första vice distriktsguvernör (DA-906)
  • Biografisk information för andra vice distriktsguvernör (DA-907)
    
 11. Hur ska platsen för distriktsmötet fastställas? 
  Platsen skall utses av delegaterna vid föregående distriktsmöte, såvida inte ändring av plats har utfärdats i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning. 
   
 12. Kan distriktsguvernören ändra platsen för distriktsmötet?
  En distriktsguvernör har inte befogenhet att på egen hand ändra platsen för distriktsmötet. Distriktsrådet skall behålla, och har befogenhet att, med goda skäl, när som helst ändra platsen för distriktsmötet under förutsättning att ändringen sker i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning.
   
 13. Kan ett distriktsmöte genomföras utanför distriktets geografiska område? 
  Under förutsättning att platsen väljs i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning finns inga restriktioner att genomföra distriktsmötet utanför det geografiska området.  
   
 14. Hur många dagar före distriktsmötet kan platsen för mötet ändras? 
  Underrättelse om ändring av plats skall skriftligen tillställas varje klubb i distriktet minst trettio (30) dagar före invigningsdatum av det årliga distriktsmötet efter extraordinära omständigheter som står utanför distriktsrådets kontroll.
   
 15. När kommer distriktet att erhålla listan över certifierade delegater?
  Distriktsguvernören skall inregistrera datum för distriktsmötet i MyLCI. När registret har uppdaterats kommer listan över certifierade delegater att finnas tillgänglig på, eller omkring, den första dagen i månaden före den månad mötet kommer att genomföras. 
 16. Kandidatens kvalifikationer till posten distriktsguvernör samt första och andra vice distriktsguvernör.
  Endast sittande första vice distriktsguvernör får kandidera till posten som distriktsguvernör.

  Endast sittande andra vice distriktsguvernör får kandidera till posten som första vice distriktsguvernör. 

  En kandidat till posten andra vice distriktsguvernör skall: 

  1. Vara en aktiv medlem som har fullgjort sina skyldigheter i en lionklubb i hans/hennes enkeldistrikt eller deldistrikt, vilken har fullgjort sina skyldigheter. 
  2. Få godkännande från hans/hennes klubb eller en majoritet av klubbarna i hans/hennes enkeldistrikt eller deldistrikt.
  3. Har tjänstgjort, eller kommer att ha tjänstgjort, vid den tid han/hon intar posten andra vice distriktsguvernör:
   1. Som president i en lionklubb under en hel ämbetsperiod eller större delen därav och som medlem av styrelsen i en lionklubb i mist två (2) ytterligare år samt
   2. Som zonordförande, regionordförande eller distriktssekreterare och/eller kassör under en hel ämbetsperiod eller större delen därav. 
   3. Ingen av dessa poster får ha innehafts samtidigt.

Frågor gällande ert distrikts- eller riksmöte kontaktar du Eurafrican@lionsclubs.org

Val i klubben

 1. Hur väljer vi våra årliga tjänstemän om klubben inte kan träffas? 
  Normalstadgar och arbetsordning tillåter alla lionklubbar att genomföra möte via alternativa mötesformat, förutsatt att det inte är förbjudet under klubbens egna stadgar och arbetsordning. Detta gör att varje lionklubb kan välja den mötesmetod som passar klubbens medlemmar bäst. Det kan ske via telefon, telefonkonferens, e-post eller annan metod som är godtagbar för klubbens medlemmar.

För ytterligare frågor eller funderingar kring klubbens verksamhet och val är du välkommen att kontakta eurafrican@lionsclubs.org