Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Home Frågor och svar om val under covid-19

Översikt för distrikt och multipeldistrikt

Det är många distrikt och multipeldistrikt som undrar vad som gäller kring att hålla distrikts- och riksmöten under det att problemen kring covid-19 fortsätter runt om i världen och länder tar steg för att minska spridningen. LCI förstår oron och stödjer distriktens och multipeldistriktens insatser för att säkerställa säkerheten för våra mötesdeltagare och samhället i stort.

Vi rekommenderar att distrikt och multipeldistrikt i områden som inte är drabbade, och som på ett säkert sätt kan bedriva normal verksamhet, genomför distriktsmöten och riksmöten enligt planerna, men att ni fortsätter att övervaka situationen i era respektive distrikt.

Distrikt som ligger i länder med restriktioner som begränsar möjligheterna att genomföra val av tjänstemän, eller där samlingar inte rekommenderas eller är förbjudna för att skydda allmänheten och minska potentiell spridning av sjukdomen är det tillåtet att genomföra val och rösta om resolutioner, som inte kan skjutas upp, på alternativa sätt.

Många av bestämmelserna i distriktets stadgar och arbetsordning måste fortfarande följas för att genomföra val, inklusive följande:

 1. Utfärda en officiell kallelse som uppger tid, datum och plats för mötet.
  1. Om ett fysiskt möte inte kommer att genomföras måste kallelsen ange:
   1. Sätt på vilket röstning kommer att genomföras.
   2. När ej betalda avgifter måste vara betalda för att ha rätt till delegater.
   3. När valet kommer att stängas och röstsedlar måste vara mottagna (eller poststämpelns datum om de skickas via post) för att anses giltiga.
  2. Distrikt måste kunna tillhandahålla tillräckliga bevis som visar att alla lionklubbar i distriktet erhöll nödvändig information om distriktsmötet och röstningsprocedurer.
 2. Nomineringskommittén måste namnges.
  1. Kandidater måste skicka in sin kandidatur till respektive post, och nomineringskommittén skall godkänna kandidater enligt distriktets stadgar och arbetsordning.
 3. En delegatkommitté måste bildas.
  1. Kommittén måste godkänna klubbdelegaternas status och säkerställa att endast de klubbar som har rätt till delegater får lov att rösta.
  2. Kommittén måste säkerställa att de klubbar som har rätt till delegater erhåller formella röstsedlar för att rösta.
 4. Valkommitté
  1. Kommittén ansvarar för att fastställa röstsedelns format och annat valmaterial, rösträkning och lösa frågor avseende enskilda röstsedlars giltighet. Kommitténs beslut skall vara slutgiltigt och bindande.
  2. Om val genomförs elektroniskt måste valkommittén få lov att bekräfta den slutliga rösträkningen.
 5. Sluten omröstning måste användas.
  1. Sekretessen för varje röst gäller oavsett om valet genomförs personligen eller elektroniskt.
 6. Närvarokrav
  1. Beslutmässigt antal gäller oavsett om valet genomförs elektroniskt eller personligt och måste dokumenteras baserat på närvaro i realtid.

Vi rekommenderar starkt att alla distrikt strävar efter att följa internationella stadgar och arbetsordning och obligatoriska bestämmelser i normalstadgar och arbetsordning för distrikt, för att minska eventuella klagomål beträffande val.

Vänligen notera att alla åtgärder som vidtagits i god tro av respektive distrikt för att säkerställa ett fritt och rättvist val kommer att beaktas i händelse av att ett formellt klagomål skickas in.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen via e-post legal@lionsclubs.org.
 

Frågor och svar om val under covid-19

Covid-19 har tvingat oss att förändra sättet på vilket vi arbetar, lever och deltar i hjälpinsatser. På grund av nuvarande begränsningar kring att samlas i större grupper har Lions Clubs International har tagit fram dessa svar på de vanligaste frågorna kring att hålla distriktsmöten och klubbval. 

 1. Får vi senarelägga datumet för riksmötet eller distriktsmötet?  
  Ja. En officiell kallelse bör skickas ut i rimlig tid (eller en uppdaterad officiell kallelse om en kallelse redan har skickas ut). Kom ihåg att distriktsmötet måste genomföras senast 30 dagar innan den internationella kongressen och riksmötet minst 15 dagar innan den internationella kongressen.
   
 2. Får distriktsmötet genomföras efter riksmötet vid behov?
  Ja.  Ett distriktsmöte hållas efter riksmötet förutsatt att inga resolutioner godkänns vid distriktsmötet, vilka även måste godkännas vid riksmötet.
   
 3. Får vi genomföra våra val elektroniskt? 
  Ja, den internationella styrelsen har godkänt att distrikt och multipeldistrikt genomför sina årsmöten och/eller val via alternativa metoder, såsom post, e-post, mobilapplikationer eller andra rimliga metoder, som till exempel en valleverantör från tredje part.
   
 4. Rekommenderar LCI en särskild plattform för möten och val?
  Med tanke på komplexiteten, olika krav, budgetar och plattformar som finns tillgängliga är det upp till varje klubb, distrikt och multipeldistrikt att avgöra vilken plattform som passar bäst. Vi uppmuntrar varje klubb, distrikt och multipeldistrikt att noggrant undersöka och förstå de olika alternativen och tillämpliga kostnader.
   
 5. Hur kan klubbar betala medlemsavgifter om bankerna är stängda?
  I den händelse det är omöjligt för en klubb att betala utestående skulder, på grund av stängda banker eller andra restriktioner från myndigheter, uppmuntras distriktens delegatkommittéer att tillåta delegater från klubbar som kan uppvisa att klubben kan, och har för avsikt att, betala utestående skulder.
   
 6. Kan distriktsguvernörer förlänga sin ämbetsperiod med ytterligare ett år?
  Nej. De internationella stadgarna förbjuder en distriktsguvernör att efterträda sig själv. Stadgar och arbetsordning för distrikt kräver att distrikt väljer tjänstemän årligen och underlåtenhet att göra det leder till vakanser under nästa verksamhetsår.
   
 7. Om vi inte kan genomföra vårt årsmöte för att välja tjänstemän, vad händer då?  
  Om ett distriktsmöte inte kan genomföras och inga val kan hållas, vare sig elektroniskt eller på annat sätt, 30 dagar innan den internationella kongressen, blir respektive tjänstemannapost vakant varvid distriktsguvernörens team kommer att tillsättas enligt tillämplig process att fylla vakanser. I den händelse detta inträffar ska närmast föregående distriktsguvernör skicka e-post till eurafrican@lionsclubs.org varvid instruktioner om processen att fylla dessa vakanser kommer att skickas ut.
   
 8. Hur fastställs ”fullgjorda skyldigheter”?
  Den internationella styrelsen har godkänt flexibel betalning av internationella avgifter och lionklubbar med fullgjorda skyldigheter den 31 december 2020 kommer inte att försättas i status quo eller finansiell avstängning om de internationella avgifterna inte är betalda, till och med den 30 juni 2021. De klubbar som inte är försatta i status quo och har betalt medlemsavgifterna till distriktet och multipeldistriktet anses därför ha fullgjorda skyldigheter.
  För att en klubb ska anses ha fullgjorda skyldigheter och vara berättigad till delegater vid den internationella kongressen får klubben inte vara försatt i status quo eller finansiell avstängning och
  1. Har betalat och distriktets (enkel-, del-, och multipel-) avgifter samt
  2. Har inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10 och
  3. Inga obetalda skulder till Lions Clubs Internationals som överstiger USD 50 och som är äldre än nittio (90) dagar eller mer.

Frågor gällande ert distrikts- eller riksmöte kontaktar du Eurafrican@lionsclubs.org

Val i klubben

 1. Hur väljer vi våra årliga tjänstemän om klubben inte kan träffas? 
  Normalstadgar och arbetsordning tillåter alla lionklubbar att genomföra möte via alternativa mötesformat, förutsatt att det inte är förbjudet under klubbens egna stadgar och arbetsordning. Detta gör att varje lionklubb kan välja den mötesmetod som passar klubbens medlemmar bäst. Det kan ske via telefon, telefonkonferens, e-post eller annan metod som är godtagbar för klubbens medlemmar.

För ytterligare frågor eller funderingar kring klubbens verksamhet och val är du välkommen att kontakta eurafrican@lionsclubs.org