Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Frågor och svar om val under COVID 19

Översikt för distrikt och multipeldistrikt

Under det att den globala oron beträffande CONVID-19 (coronavirus) ökar, och regeringar runt om i världen tar steg för att minska spridningen av sjukdomen, är det många distrikt och multipeldistrikt som har frågor om skyldigheterna och utmaningarna att genomföra obligatoriska distriktsmöten och riksmöten. LCI förstår oron och stödjer distriktens och multipeldistriktens insatser för att säkerställa säkerheten för våra mötesdeltagare och samhället i stort.

Vi rekommenderar att distrikt och multipeldistrikt i områden som inte är drabbade, och som på ett säkert sätt kan bedriva normal verksamhet, genomför distriktsmöten och riksmöten enligt planerna, men att ni fortsätter att övervaka situationen i era respektive distrikt.

För distrikt (enkel, del-, och multipel) som ligger i länder där regeringen har infört restriktioner som begränsar distriktets möjlighet att genomföra val, eller där allmänna samlingar avråds för att skydda människor och minska spridningen av sjukdomen, kommer alternativa metoder för att genomföra val och rösta om resolutioner, som inte kan skjutas upp, att tillåtas.

Många av bestämmelserna i distriktets stadgar och arbetsordning måste fortfarande följas för att genomföra val, inklusive följande:

 1. Utfärda en officiell kallelse som uppger tid, datum och plats för mötet.
  1. Om ett fysiskt möte inte kommer att genomföras måste kallelsen ange:
   1. Sätt på vilket röstning kommer att genomföras.
   2. När ej betalda avgifter måste vara betalda för att ha rätt till delegater.
   3. När valet kommer att stängas och röstsedlar måste vara mottagna (eller poststämpelns datum om de skickas via post) för att anses giltiga.
  2. Distrikt måste kunna tillhandahålla tillräckliga bevis som visar att alla lionklubbar i distriktet erhöll nödvändig information.
 2. Nomineringskommitté måste namnges.
  1. Kandidater måste skicka in sin kandidatur till respektive post, och nomineringskommittén skall godkänna kandidater enligt distriktets stadgar och arbetsordning.
 3. En delegatkommitté måste bildas
  1. Kommittén måste godkänna klubbdelegaternas status och säkerställa att endast de klubbar som har rätt till delegater får lov att rösta.
  2. Kommittén måste säkerställa att de klubbar som har rätt till delegater erhåller formella röstsedlar för att rösta.
 4. Valkommitté
  1. Kommittén ansvarar för att fastställa röstsedelns format och annat valmaterial, rösträkning och lösa frågor avseende enskilda röstsedlars giltighet.
  2. Rösträkning måste genomföras i närvaro av alla i valkommittén, inklusive observatörer som utsetts av respektive kandidat.

Vi rekommenderar starkt att alla distrikt strävar efter att följa internationella stadgar och arbetsordning och obligatoriska bestämmelser i normalstadgar och arbetsordning för distrikt för att minska eventuella klagomål beträffande val.

Vänligen notera att alla åtgärder som vidtagits i god tro av respektive distrikt för att säkerställa ett fritt och rättvist val kommer att beaktas i händelse av att ett formellt klagomål skickas in.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen via e-post legal@lionsclubs.org.
 

Frågor och svar om val under COVID-19

Pandemin COVID-19 har tvingat oss att anpassa det sätt på vilket vi lever, arbetar och deltar i hjälpinsatser. Med nuvarande begränsningar kring möten i större grupper har Lions Clubs International tagit fram dessa vägledande svar på medlemmarnas vanligaste frågor om att genomföra distriktsmöten och val i klubbarna.

Distriktsmöten

 1. Får vi ändra datum för riksmötet eller distriktsmötet till ett senare datum?
  Ja.  Vi uppmanar att underrättelse ges i rimlig tid genom en officiell kallelse (eller en ändrad kallelse om information redan har skickats ut) samt att distriktsmötet genomförs senast den 31 maj 2020 och riksmötet senast den 15 juni 2020.
   
 2. Får distriktsmötet genomföras efter riksmötet om det skulle behövas?
  Ja.  Om det inte finns några resolutioner vid distriktsmötet som även måste avgöras vid riksmötet kan distriktet genomföra sitt distriktsmöte efter riksmötet. Återigen, distriktsmötet måste genomföras senast den 31 maj 2020.
   
 3. Får vi genomföra våra val elektroniskt?
  Ja, den internationella styrelsen har godkänt att distrikten och multipeldistrikten genomför sina årsmöten och/eller val på alternativa sätt, till exempel via post, e-post, mobila lösningar eller andra rimliga metoder.
   
 4. Hur kan klubbar betala medlemsavgifter om bankerna är stängda?
  I den händelse det är omöjligt för en klubb att betala utestående skulder, på grund av stängda banker eller andra restriktioner från myndigheter, uppmuntras distriktens delegatkommittéer att tillåta delegater från klubbar som kan uppvisa att klubben kan, och har för avsikt att, betala utestående skulder. 
   
 5. Kan distriktsguvernörer förlänga sin ämbetsperiod med ytterligare ett år?
  Nej. Stadgar och arbetsordning för distrikt kräver att distrikt väljer tjänstemän årligen och underlåtenhet att göra det leder till vakanser under verksamhetsåret 2020–2021. Trots att en installationsceremoni vanligtvis genomförs under den internationella kongressen krävs den inte för att distriktsguvernörer ska kunna inta sin post.  
   
 6. Om vi inte kan genomföra vårt årsmöte för att välja tjänstemän, vad händer då?
  Om ett årsmöte inte kan genomföras och inga val kan hållas, vare sig elektroniskt eller på annat sätt, innan den 31 maj 2020 blir respektive tjänstemannapost vakant varvid distriktsguvernörens team kommer att tillsättas enligt tillämplig process att fylla vakanser.  I den händelse detta inträffar ska närmast föregående distriktsguvernör skicka e-post till eurafrican@lionsclubs.org varvid instruktioner om processen att fylla dessa vakanser kommer att skickas ut.

Om du har frågor om eller behöver hjälp med riksmötet eller distriktsmötet skickar du e-post till DistrictOfficers@lionsclubs.org

Val i klubbar

 1. Om medlemmarna i klubben inte kan träffas, hur kan vi genomföra det årliga valet av klubbens tjänstemän?
  Såvida det inte är tillåtet i klubbens stadgar och arbetsordning tillåter normalstadgar och arbetsordning alla klubbar i Lions att genomföra möten på alternativa sätt. Detta gör det möjligt för varje lionklubb att välja en metod att genomföra val i klubben som är lämpligt för klubbens medlemmar. Detta kan ske via telefon, e-post, en kombination av dem båda eller någon annan metod som har accepterats av lionklubbens medlemmar.

Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp med klubbens verksamhet eller val kontaktar du oss via e-post clubofficers@lionsclubs.org