Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Toistuvat kysymykset

Toistuvat kysymykset

Mitä apurahaa minun kannattaa hakea?
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tarjoaa useita erilaisia apurahoja, joiden avulla tuetaan lionien antamaa palvelua erilaisten aloitteiden parissa. Lue apurahojen vertailutaulukko saadaksesi lisätietoja, esimerkiksi kunkin apurahatyypin erityiset kriteerit

Voiko klubi hakea LCIF-apurahaa? Voiko leoklubi hakea apurahaa?
Usean klubin ja/tai piirin tai moninkertaispiirin on osallistuttava useimpien apurahojen hakemiseen. Pian leoklubit voivat suunnitella ja toteuttaa omat palveluprojektinsa LCIF-apurahan avulla!

Miten lionspiirit ja moninkertaispiirit hakevat apurahaa?
Saat lisätietoja LCIF-apurahan hakemisesta ottamalla yhteyttä LCIF:ään ensin ja sitten piirin tai moninkertaispiirin koordinaattoriin, jos sinulla on vielä kysyttävää. Soita LCIF:lle numeroon +1-630-468-6769 tai lähetä LCIF:lle sähköpostia osoitteeseen lcif@lionsclubs.org. Hakemuksia ja lisätietoja saa verkosta.

Milloin apurahahakemus on jätettävä?
Kokonaisuudessaan täytetyt hakemukset on jätettävä hallituksen/toimikunnan tarkastettaviksi vähintään 90 päivää etukäteen. Näytä apurahahakemusten määräajat.

Mitä LCIF edellyttää apurahahakemukselta?
Projektin täytyy ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Lisäksi budjetin on näytettävä runsasta rahoitusta paikallisilta lionien organisaatioilta, projektin on osoitettava vahvaa lions-identiteettiä sekä osallistumista ja piirin hallituksen on kannatettava sitä.

Tarjoaako LCIF apurahoja henkilökohtaiseen apuun (kuten stipendejä, henkilökohtaisia sairaudenhoitokuluja jne.)?
LCIF tukee suuren mittakaavan projekteja, joilla puututaan kokonaisten paikkakuntien puutteellisiin humanitaarisiin tarpeisiin. Näitä projekteja johtavat paikalliset lionit, jotka tunnistavat tarpeen, kehittävät toimintasuunnitelman ja toteuttavat projektin. LCIF:llä ei ole henkilökohtaiseen apuun tarkoitettua apurahaohjelmaa. Nämä pyynnöt kannattaa suunnata paikallisille lioneille, joilla on usein ohjelmia tällaisten pyyntöjen tukemiseen paikkakunnillaan. Etsi alueellasi toimiva klubi klubihaun avulla.

Miten LCIF:n apurahaohjelmat rahoitetaan?
Suurin osa apurahojen rahoituksesta tulee lionsklubien ja yksittäisten jäsenten tekemistä lahjoituksista. LCIF ei saa osuutta lionien jäsenmaksuista. Varoja saadaan myös säätiöiden, yritysten, hallitusten ja muiden kuin lionien tekemistä lahjoituksista sekä sijoitusten korkotuloista.

Miten LCIF-apurahoilla rahoitettuja ohjelmia valvotaan?
Tekniset neuvonantajat, ulkoiset arvioijat ja LCIF:n henkilökunta osallistuvat huolelliseen seurantaan ja arviointiin ennen projektia sekä sen aikana ja jälkeen. Tämä käsittää myös vierailut paikan päällä. Kansainväliset ja paikalliset lionjohtajat ovat mukana myös hakemus-, valvonta- ja arviointiprosesseissa.

Mihin mennessä apuraharaportit on lähetettävä ja kuka on vastuussa niiden lähettämisestä?
Projektikohtainen loppuraportti on lähetettävä kunkin LCIF:n rahoittaman projektin päätyttyä. Raportointilomakkeen saa LCIF:ltä. Raportti on lähetettävä projektin valmistuttua ja sen on sisällettävä yksityiskohtaista tietoa projektiin liittyvistä saavutuksista sekä erittely kaikista kuluista, joihin apuraha on käytetty. Apurahan hoitajan vastuulla on varmistaa, että LCIF saa täyden ja ajankohtaisen raportin projektin valmistuttua. Piirihallituksen / moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tulee tarkastaa ja hyväksyä kaikki (paitsi SightFirstiin liittyvät) raportit ennen niiden lähettämistä LCIF:lle. Vaikka tämä ei ole SightFirst-apurahoihin liittyvä vaatimus, apurahan hoitajan odotetaan pitävän piirihallitus / moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto ajan tasalla tapahtumista.

Millaiset tilanteet täyttävät hätäapurahan ehdot?
LCIF:n hätäapurahoja saa luonnontuhon (kuten tulvan, pyörremyrskyn, hirmumyrskyn, metsäpalon, monsuunin, taifuunin, maanjäristyksen, hyökyaallon jne.) jälkeisiin välittömiin tarpeisiin, kun tuho on vaikuttanut vähintään 100 ihmiseen tai jättänyt vähintään 100 ihmistä kodittomiksi. Apurahaa myönnetään enintään 10 000 dollaria. Piirikuvernöörin tulee hakea apurahaa 30 päivän kuluessa tapahtuneesta ja lähettää LCIF:lle tietoa luonnontuhosta. Lionien on laadittava toimintasuunnitelma apurahan käyttötavasta. Apurahoja ei saa luovuttaa toiselle hätäapuvirastolle tai -organisaatiolle.

Voivatko lionit hakea vastaavan summan apurahaa, jos projekti on jo aloitettu tai päättynyt?
Vastaavan summan apurahaohjelma on suunniteltu projekteille, jotka ovat kehittelyvaiheessa (suunnitteluasteella). Projekti, johon LCIF:n rahoitusta haetaan, ei saa olla vielä alkanut. Tämä koskee laitteistoa, joka on jo saatu lainaksi tai hankittu muulla tavoin rahoituksen tai ennakkomaksujen avulla ennen LCIF:n hallituksen tekemää päätöstä. LCIF ei myöskään harkitse projektien rahoittamista hyvittämällä.

Miten kauan lioneilla on aikaa kerätä paikallisesti kerättävät varat vastaavien apurahojen projekteihin?
Jos apuraha hyväksytään, lioneilla on hyväksymispäivästä lukien kuusi kuukautta aikaa kerätä paikallisesti kerättävät varat.

Voivatko lionit hakea suurtuhoapurahaa luonnontuhon jälkeen?
Minkään tason lionit eivät voi hakea MCAT- eli suurtuhoapurahoja. Näitä apurahoja myöntävät ainoastaan LCI:n kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja oman harkintansa perusteella tilanteissa, joissa luonnontuhon aiheuttamat vahingot ovat vakavia ja laaja-alaisia ja joissa on runsaasti kuolemantapauksia.