Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Kaihi

Ongelma 

Kaihi on silmän linssin sumentumista. Se estää valon pääsyn silmään. Useimmat kaihitapaukset liittyvät ikääntymiseen ja kehittyvät eri syistä, kuten pitkäaikaisesta altistumisesta ultraviolettivalolle tai säteilylle, diabeteksen tai verenpainetaudin tapaisten sairauksien seurauksena tai silmävamman takia. Kaihit kehittyvät yleensä hitaasti. Ne heikentävät näköä ja voivat jopa sokaista, jos niitä ei hoideta. Vaikka useimmat kaihitapaukset ilmenevät vanhuksilla, myös lapset voivat kärsiä vaivasta syntyessään tai kaihi voi kehittyä missä tahansa elämänvaiheessa silmäsairauden tai vamman seurauksena.

Globaali vaikutus

Kaihi on maailman johtava näkövammojen syy. Vaikka leikkaushoito on kehittynyt monissa maailman osissa, 18 miljoonaa ihmistä kärsii kaihin aiheuttamasta sokeudesta. He edustavat 48 prosenttia kaikista sokeustapauksista. Vaikka kaihia ilmenee kaikkialla maailmassa, se on johtava sokeuden syy kehitysmaissa, joissa leikkauspalveluja on riittämättömästi tai ulottumattomissa. Vaikka leikkauspalveluja olisi saatavilla, leikkauksiin on usein pitkät jonot, tarvikkeista on pulaa ja kuljetusongelmat hankaloittavat heikosti palveltujen ihmisten pääsyä leikkaukseen.

Hoito

Kaihia ei nykyisin voida estää mitenkään, mutta leikkaushoitoon kuuluu vahingoittuneen linssin poistaminen ja korvaaminen silmänsisäisellä linssillä. Tämä avohoitoleikkaus on suhteellisen yksinkertainen ja kustannustehokas, ja sen onnistumisaste on erittäin korkea.

SightFirstin työ

Siitä lähtien, kun SightFirst-ohjelma perustettiin vuonna 1990, se on ollut avainroolissa sokeuden vähentämisessä maailmanlaajuisesti. Tämä koskee etenkin kaihin aiheuttamaa sokeutta. Tähän mennessä SightFirst-ohjelma on myöntänyt 71,6 miljoonaa dollaria 526:een kaihiin liittyvään hankkeeseen.

SightFirst-ohjelman lähestymistapa kaihista kärsivien ihmisten lukumäärän vähentämiseen on ollut enimmäkseen onnistunut ja sillä on saatu merkittäviä tuloksia. Ohjelma on tukenut yli 7,84 miljoonaa näön palauttavaa kaihileikkausta eri puolilla maailmaa. Sen lisäksi ohjelman avulla on päivitetty näönhoitolaitoksia ja koulutettu näönhoitohenkilöstöä. SightFirst on vaikuttanut myös valtiolliseen politiikkaan. Esimerkiksi Brasiliassa, Intiassa ja Meksikossa SightFirst-kaihihankkeet ja -ohjelmat ovat olleet osaltaan vastuussa valtion tukemien kaihileikkausohjelmien kehittämisestä.

Rahoitusprioriteetit

SightFirst-ohjelman kaihihankkeet keskittyvät yleensä kolmelle pääalueelle:

  • Infrastruktuurin parantaminen: kaihileikkausten laatua ja määrää parannetaan päivittämällä olemassa olevia näönhoitolaitoksia.
  • Henkilökuntakoulutus: voimavarojen järjestäminen näönhoitohenkilöstön eritasoisten jäsenten kouluttamiseen tekemään kaihiseulontoja ja -leikkauksia ja/tai hoitamaan näönhoitolaitoksia.
  • Kaihin havaitsemis- ja leikkauskampanjat: näillä järjestetään hoitoa heikosti palvelluille väestönosille, jotka eivät saa hoitoa taloudellisten, yhteiskunnallisten ja maantieteellisten esteiden takia.

Sen lisäksi seuraavat ovat SightFirst-ohjelman kaihihankkeiden avainstrategioita:

  • Kokonaisvaltaisten näönhoitojärjestelmien kehittäminen: hankkeeseen osallistuvien sairaaloiden tai klinikkojen tulee antaa kaikkiin silmäsairauksiin liittyviä ehkäisy-, hoito- ja kuntoutuspalveluja.
  • Hankkeiden tunnistaminen ja arvioiminen keräämällä ja/tai käyttämällä tietoja: hankkeet toteutetaan paikkakunnilla, jotka määritetään haastattelututkimustietojen perusteella, ja ne arvioidaan kunnollisesti tietoja keräämällä.
  • Kohteena ovat heikosti palvellut väestönosat tasa-arvoisten näönhoitopalvelujen välityksellä: hankkeet palvelevat ihmisiä, jotka eivät saa hoitoa taloudellisten, yhteiskunnallisten tai maantieteellisten esteiden takia.
  • Laadukkaiden näönhoitopalvelujen järjestäminen: laadukkuuden ominaisuuksia ovat hankkeen valvonta, arvointi ja raportointi, joka kattaa sekä palvelutuotannon että tulokset.
  • Pysyvien näönhoitopalvelujen luominen: tukea saavat laitokset näyttävät toimintansa jatkuvuuden esimerkiksi järjestämällä henkilökunnan koulutusta, tekemällä asianmukaisia laitehankintoja ja kehittämällä mekanismeja kulujen takaisinhankintaan.
  • Lionien hankkiminen tukemaan toimintaa: hankkeissa on tapoja, joilla lionit voivat osallistua kannatukseen ja julkisen tiedotuksen tehtäviin.

Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin koko maan tasolla tai suurilla alueilla. Näillä hankkeilla tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Ohjelmalla rahoitetaan laadukkaita ja kestäviä hankkeita, joilla toimitetaan näönhoitopalveluja, kehitetään infrastruktuuria, koulutetaan henkilökuntaa ja/tai järjestetään kuntoutusta ja koulutusta paikkakunnilla, joilla näitä ei ole riittävästi. 

Täällä on lisätietoja, kuten SightFirst-apurahahakemus, sairauskohtaiset kyselyt ja pitkän aikavälin suunnitteluohjeet.

Lisätietoja tällä sivulla olevista tilastotiedoista löytyy täältä: Maailman terveysjärjestö: ensisijaiset silmäsairaudet