Kun lahjoitat Hätäapurahastoomme, autat perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat joutuneet kärsimään
maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena. Katso, miten me tuemme Turkkia ja Syyriaa.

Etusivu Vaaleihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä COVID-19-pandemian aikana

Piirit ja moninkertaispiirit

Kun koronavirukseen (COVID-19) liittyvät ongelmat jatkuvat ja paikalliset hallitukset suosittelevat erilaisia toimia taudin leviämisen estämiseksi, monet piirit ja moninkertaispiirit ovat tiedustelleet sääntöjen mukaisten vuosikokousten järjestämisestä ja niihin liittyvistä haasteista. LCI ymmärtää nämä huolenaiheet ja tukee piirien ja moninkertaispiirien pyrkimyksiä varmistaa vuosikokoukseen osallistuvien lionien ja koko yhteisön turvallisuus.

Suosittelemme, että sellaiset piirit ja moninkertaispiirit, jotka pystyvät järjestämään kokoontumisia normaaliin tapaan, jatkavat suunnitelmien mukaan. Muistakaa kuitenkin seurata tilannetta piireissä.

Sellaiset lionspiirit (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri), jotka sijaitsevat maissa, joissa viranomaisten rajoitukset tekevät vaalien järjestämisestä vaikean tai missä kokoontumisia ei sallita lainkaan kansalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, pakolliset vaalit voidaan järjestää vaihtoehtoisilla tavoilla ja äänestäminen muutosehdotuksista, joita ei voida lykätä, voidaan suorittaa jos piirin vuosikokouksia ei voida järjestää henkilökohtaisesti.

Monia piirin malli- ja ohjesäännön määräyksiä on edelleen sovellettava vaalien järjestämiseen, mukaan lukien seuraavat:

 1. Julkaistava virallinen kutsu, jossa ilmoitetaan vuosikokouksen ajankohta ja sijainti
  1. Jos vuosikokousta ei järjestetä paikan päällä, virallisen kutsun tulee sisältää
   1. millä tavalla äänestys järjestetään,
   2. mihin mennessä maksamattomat jäsenmaksut on maksettava, jotta klubilla on oikeus edustajiin,
   3. milloin äänestys päättyy ja mihin mennessä äänestysliput on saatava (tai postileima, jos ne lähetetään postitse), jotta ne hyväksytään
  2. Piirin on kyettävä esittämään riittävästi näyttöä siitä, että kaikki piirin lionsklubit saivat tarvittavat tiedot piirin vuosikokouksesta ja äänestysmenettelyistä.
 2. Nimitystoimikunta on perustettava
  1. Ehdokkaiden on toimitettava aikomuksensa hakea vastaavaa virkaa, ja nimitystoimikunta vahvistaa ehdokkaat piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti
 3. Äänivaltuustoimikunta on perustettava
  1. Toimikunnan on tarkistettava klubin edustajien valtakirjat ja varmistettava, jotta vain edustajiin oikeutetut klubit saavat äänestää
  2. Toimikunnan on varmistettava, että edustajiin oikeutetut klubit saavat viralliset äänestysliput äänestämistä varten
 4. Vaalitoimikunta
  1. Toimikunnan vastuulla on äänestyslipun muodon ja muun äänestysmateriaalin valitseminen, äänten lasku sekä kaikkien yksittäisten äänestyslippujen pätevyyteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen. Toimikunnan päätös on lopullinen ja sitova.
  2. Jos vaalit pidetään sähköisesti, vaalilautakunnalla on oltava lupa vahvistaa lopullinen ääntenlaskenta.
 5. Salaista lippuäänestystä käytettävä
  1. Jokaisen äänen luottamuksellisuus koskee kaikkia ääniä, ovat ne sitten henkilökohtaisesti tai elektronisesti annettuja.
 6. Osallistumisvaatimukset
  1. Päätösvaltaisuus koskee sekä henkilökohtaista tai elektronista äänestystä ja se on dokumentoitava läsnäolon perusteella.

Suosittelemme, että kaikki piirit pyrkivät noudattamaan tiukasti kansainvälisiä malli- ja ohjesääntöjä sekä piirin malli- ja ohjesääntöjen pakollisia säännöksiä vaalivalituksen tekemisen todennäköisyyden minimoimiseksi.

Huomaa kuitenkin, että kaikki asianomaisen piirin hyvässä uskossa tekemät toimet vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien varmistamiseksi otetaan huomioon, jos virallinen vaalivalitus tehdään.

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä Lakiasiainosastoon legal@lionsclubs.org.
.  

Vaaleihin liittyvät usein kysytyt kysymykset COVID-19-pandemian aikana

COVID-19-pandemia on pakottanut meidät muuttamaan tapojamme tehdä töitä, elää ja palvella. Koska kokoontumisia on rajoitettu, Lions Clubs International on kehittänyt nämä hyödylliset vastaukset joihinkin yleisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat piirien vuosikokouksia ja klubien vaalien järjestämistä. 

 1. Voimmeko siirtää moninkertaispiirin tai piirin vuosikokouksen myöhemmäksi?  
  Kyllä. Pyydämme, että kohtuullinen tiedonanto annetaan virallisen kutsun kautta (tai päivitetyn virallisen kutsun kautta, jos kutsu on jo lähetetty), ja siinä ilmoitetaan, että piirin vuosikokous on järjestettävä vähintään 30 päivää ennen kansainvälisen vuosikokouksen aloitusta ja että moninkertaispiirin vuosikokous järjestetään vähintään 15 päivää ennen kansainvälisen vuosikokouksen aloitusta.
   
 2. Voidaanko piirin vuosikokous järjestää moninkertaispiirin vuosikokouksen jälkeen, jos tarpeen?
  Kyllä.  Jos piirin vuosikokouksessa ei ole hyväksyttyjä päätöslauselmia, jotka on myös ratifioitava moninkertaispiirin vuosikokouksessa, piiri voi pitää vuosikokouksensa moninkertaispiirin vuosikokouksen jälkeen.
   
 3. Voimmeko järjestää vaalit elektronisessa muodossa? 
  Kyllä, kansainvälinen hallitus on valtuuttanut piirit ja moninkertaispiirit pitämään vuosikokouksia ja/tai vaaleja vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten postilla, sähköpostilla, mobiilisovelluksella tai muulla kohtuullisella tavalla, kuten käyttämällä kolmannen osapuolen äänestyssovellusta.
   
 4. Suositteleeko LCI tiettyä alustaa tai sovellusta kokouksille tai vaaleille?
  Kun otetaan huomioon vaatimusten, budjettien ja alustavaihtoehtojen monimutkaisuus ja moninaisuus, jokaisen klubin, piirin ja moninkertaispiirin vastuulla on määrittää, mikä alusta sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa. Kannustamme voimakkaasti kutakin klubia, piiriä ja moninkertaispiiriä tutkimaan perusteellisesti eri vaihtoehtoja ja vastaavia kustannuksia.
   
 5. Kuinka klubit voivat maksaa jäsenmaksut, jos pankit ovat kiinni?
  Siinä tapauksessa, että lionsklubin on mahdotonta maksaa jäsenmaksuja pankkien sulkemisten tai muiden valtion rajoitusten vuoksi, piirin äänivaltuustoimikuntaa kannustetaan sallimaan edustajat niille klubeille, jotka pystyvät näyttämään jonkinlaisen todistuksen maksutavasta, jonka kautta kohtuullisesti osoitetaan klubin kyky maksaa maksamattomat maksut.
   
 6. Saavatko piirikuvernöörit pidentää toimikauttaan yhdellä vuodella?
  Ei. Kansainväliset mallisäännöt eivät salli piirikuvernöörien palvelevan tässä virassa kaksi kautta peräkkäin. Piirin malli- ja ohjesäännön pakolliset määräykset edellyttävät, että piirivirkailijat valitaan vuosittain ja tämän laiminlyöminen tarkoittaa avoimia virkoja seuraavana toimivuonna.
   
 7. Jos emme pysty järjestämään vuosikokousta virkailijoiden valitsemiseksi, mitä tapahtuu seuraavaksi?  
  Jos piirin vuosikokous ei ole mahdollinen eikä vaaleja pystytä järjestämään elektronisesti tai muulla tavoin 30 päivää ennen kansainvälisen vuosikokouksen aloittamista, piirin virkailijoiden virat oletetaan avoimiksi ja piirikuvernööritiimi täytetään piirin avoinna olevien virkojen täyttämismenettelyllä. Jos näin tapahtuu, edellisen piirikuvernöörin tulee ottaa yhteyttä osoitteessa DistrictOfficers@lionsclubs.org ja hänelle lähetetään ohjeet, miten täyttää nämä avoinna olevat virat.
   
 8. Miten “hyvä asema” määritellään?
  Kansainvälinen hallitus on hyväksynyt kansainvälisten jäsenmaksujen joustavan maksamisen ja 31.12.2020 hyvässä asemassa olleita lionsklubeja ei aseteta status quoon tai eroteta taloudellisista syistä, jos kansainvälisiä maksuja on maksamatta 30.6.2021 saakka. Sen vuoksi lionsklubin ”hyvä asema” piirin tai moninkertaispiirin vuosikokouksessa edustajien määrittämiseksi, tarkoittaa, että sellaiset klubit, joita ei ole erotettu taloudellisista syistä tai ne eivät ole status quossa ja ne ovat maksaneet kaikki piirin ja moninkertaispiirin maksut, katsotaan olevan hyvässä asemassa ja oikeutettuja edustajiin.
  Jotta lionsklubi on ”hyvässä asemassa” ja oikeutettu edustajiin kansainvälisessä vuosikokouksessa, lionsklubi ei saa olla status quossa eikä erotettu taloudellisista syistä ja se on maksanut täysimääräisesti
  1. piirin (yksittäis-, osa- ja moninkertais); ja
  2. Maksamattomia kansainvälisiä jäsenmaksuja ja muita maksuja ei ole enemmän kuin US10 dollaria; ja
  3. Ei maksamattomia Lions Club Internationalin maksuja, jotka ovat suurempia kuin US50 dollaria, yli yhdeksänkymmenen (90) päivän ajalta tai sitä kauemmin.

Jos teillä on kysyttävää piirin tai moninkertaispiirin vuosikokouksesta, ottakaa yhteyttä Eurafrican@lionsclubs.org

Klubin vaalit

 1. Jos klubimme jäsenet eivät voi kokoontua, miten voimme järjestää vuosittaiset klubivirkailijoiden vaalit? 
  Ellei klubin malli- ja ohjesäännöt ole sitä kieltäneet, Klubin ohjesääntö sallii kaikkien lionsklubien johtaa kokouksia vaihtoehtoisten kokousmuotojen kautta. Tämä antaa jokaiselle lionsklubille mahdollisuuden valita vaalijärjestely, joka sopii kyseisille jäsenille. Tämä voi tapahtua puhelimitse, puhelinneuvottelualustalla, sähköpostilla tai muulla tavalla, jonka lionsklubin jäsenet hyväksyvät.

Jos teillä on kysyttävää klubin toiminnasta tai vaaleista, ottakaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa eurafrican@lionsclubs.org