Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Vaaleihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirusepidemian (COVID 19) aikana

Yleiskatsaus piireille ja moninkertaispiireille

Eri puolilla maailmaa ollaan yhä huolestuneempia Covid-19 viruksen (“Koronavirus”) leviämisestä ja paikalliset hallitukset ovat ottaneet käyttöön erilaisia tapoja estää taudin leviäminen. Tässä tilanteessa monet piirit ja moninkertaispiirit ovat tiedustelleet niiden velvollisuuksista ja haasteista liittyen sääntöjen mukaan järjestettäviin vuosikokouksiin. LCI ymmärtää nämä huolenaiheet ja tukee piirien ja moninkertaispiirien pyrkimyksiä varmistaa lionien vuosikokousten osallistujien ja koko yhteisön turvallisuuden.

Suosittelemme, että sellaiset piirit ja moninkertaispiirit, jotka ovat alueilla, joissa koronavirus ei ole aiheuttanut suuria ongelmia ja jotka pystyvät hoitamaan vuosikokouksen järjestämisen normaalisti, järjestävät vuosikokouksen suunnitelmien mukaan, mutta jatkatte tilanteen tarkkailemista.

Niissä lionspiireissä (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri), jotka sijaitsevat maissa, joissa hallituksen rajoitukset rajoittavat piirin kykyä suorittaa vaaleja tai joissa julkisia kokoontumisia ei suositella kansalaisten turvallisuuden suojelemiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi, eikä näin ollen vuosikokousta voida järjestää normaalilla tavalla, voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoiset menetelmät vaadittavien vaalien järjestämiseksi ja päätöslauselmista äänestämiseksi, joita ei voida lykätä.

Monia piirinne malli- ja ohjesäännön kohtia tulee silti noudattaa vaalien järjestämisessä, mukaan lukien nämä seuraavat:

 1. Virallinen kutsu, josta ilmenee vuosikokouksen aika, päivämäärä ja sijainti
  1. Jos vuosikokousta ei järjestetä normaaliin tapaan, virallisen kutsun tulee sisältää
   1. millä tavalla äänestys tullaan suorittamaan,
   2. mihin mennessä maksamatta olevat jäsenmaksut on maksettava, jotta heillä on oikeus edustajiin,
   3. milloin vaalit päättyvät ja äänestyslippujen on oltava perillä (tai mikä on vaadittava postileiman päivämäärä, jos vaalit järjestetään postitse), jotta vaalia voidaan pitää laillisena
  2. Piirin on kyettävä toimittamaan tarvittavat todisteet siitä, että kaikki piirin lionsklubit ovat saaneet tarpeelliset tiedot
 2. Nimitystoimikunta on nimitettävä
  1. Ehdokkaiden on ilmoitettava heidän aikomuksestaan pyrkiä tiettyyn virkaan ja nimitystoimikunta vahvistaa ehdokkaat niin kuin piirin malli- ja ohjesäännössä on määritelty
 3. Valtakirjojen tarkastustoimikunta on perustettava
  1. Toimikunnan on tarkistettava klubien edustajien valtakirjat ja varmistettava, että vain edustajiin oikeutetut klubit saavat äänestää
  2. Toimikunnan on varmistettava, että edustajiin oikeutetut klubit saavat virallisen äänestyslipun vaalia varten
 4. Vaalitoimikunta
  1. Toimikunta on vastuussa vaalilipun ja muiden vaalimateriaalien laatimisesta, äänten laskemisesta ja kaikkien yksittäisiin vaalilippuihin liittyvien kysymysten ratkaisemisesta
  2. Äänten laskeminen tulee tapahtua koko vaalitoimikunnan, mukaan lukien jokaisen ehdokkaan nimittämän tarkkailijan läsnä ollessa

Suosittelemme, että kaikki piirit pyrkivät noudattamaan tiukasti kansainvälisiä malli- ja ohjesääntöjä sekä Piirin malli- ja ohjesäännön pakollisia määräyksiä, jotta pienennetään vaalivalituksen tekemisen todennäköisyyttä.

Huomatkaa kuitenkin, että kaikki toimenpiteet, jotka asianomainen piiri on toteuttanut vilpittömässä mielessä vapaan ja rehellisen vaalin järjestämiseksi, otetaan huomioon siinä tapauksessa, jos virallinen vaalivalitus tehdään.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Lakiasiain jaostoon osoitteessa legal@lionsclubs.org.
 

Vaaleihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirusepidemian (COVID-19) aikana

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on pakottanut meidät muuttamaan tapojamme tehdä töitä, elää ja palvella. Ryhmien kokoontumisiin liittyvien rajoitusten takia Lions Clubs International on laatinut nämä hyödylliset vastaukset joihinkin eniten esitettyihin kysymyksiin liittyen piirien vuosikokouksiin ja klubien vaaleihin.

Piirien vuosikokoukset

 1. Voimmeko siirtää moninkertaispiirin tai piirin vuosikokouksen myöhäisempään ajankohtaan?
  Kyllä.  Pyydämme, että ilmoitus asiasta lähetetään virallisen kutsun kautta (tai päivitetyn virallisen kutsun kautta, jos kutsut on jo lähetetty) ja että piirien vuosikokoukset järjestetään viimeistään 31. toukokuuta 2020 ja moninkertaispiirin vuosikokous 15. kesäkuuta 2020 mennessä.
   
 2. Voidaanko piirin vuosikokous järjestää sen jälkeen, kun moninkertaispiirin vuosikokous on järjestetty, jos tarpeen?
  Kyllä.  Jos piirin vuosikokouksessa ei äänestetä päätöslauselmista, jotka on hyväksyttävä myös moninkertaispiirin vuosikokouksessa, siinä tapauksessa piiri voi järjestää oman vuosikokouksen vasta moninkertaispiirin vuosikokouksen jälkeen. Piirin vuosikokous on järjestettävä 31. toukokuuta 2020 mennessä.
   
 3. Voimmeko järjestää vaalit sähköisesti?
  Kyllä, kansainvälinen hallitus on valtuuttanut piirit ja moninkertaispiirit järjestämään vuosikokoukset ja/tai vaalit vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten postitse, sähköpostitse, mobiilisovelluksella tai muulla sopivalla tavalla.
   
 4. Miten klubit pystyvät hoitamaan maksut, jos pankit ovat kiinni?
  Jos lionsklubi ei pysty maksamaan maksuja pankkien sulkemisen tai muiden hallituksen asettamien rajoitusten takia, piirin valtakirjojen tarkastustoimikuntaa kehotetaan sallimaan edustajien osallistuminen niiden klubien kohdalla, jotka pystyvät käyttämään jotain vaihtoehtoista maksutapaa, jonka kautta klubi osoittaa kykynsä maksaa avoinna olevat maksut. 
   
 5. Saavatko piirikuvernöörit jatkaa virassa toisen vuoden?
  Ei. Piirin malli- ja ohjesääntöjen mukaisesti vaaditaan, että piiri valitsee virkailijat vuosittain ja jos näin ei tehdä, virat jäävät avoimiksi toimivuonna 2020-2021. Piirikuvernöörien virallinen virkaanastuminen tapahtuu yleensä kansainvälisessä vuosikokouksessa, mutta sitä ei vaadita piirikuvernöörin viran aloittamiseen. 
   
 6. Jos emme pysty järjestämään vuosikokousta virkailijoiden valitsemiseksi, mitä tapahtuu seuraavaksi?
  Jos vuosikokouksen järjestäminen ei ole vaihtoehto eikä vaaleja voida järjestää sähköisesti tai muulla tavalla 31. toukokuuta 2020 mennessä, silloin virkailijoiden virat julistetaan avoimiksi ja piirikuvernööritiimi nimitetään asianmukaisen avointen virkojen täyttämismenettelyn kautta.  Jos näin tapahtuu, edellisen piirikuvernöörin tulee ottaa yhteyttä DistrictOfficers@lionsclubs.org ja hänelle lähetetään tarkat ohjeet, miten täyttää nämä avoinna olevat virat.

Kaikki kysymykset liittyen oman piirinne tai moninkertaispiirinne vuosikokoukseen tulee lähettää osoitteeseen DistrictOfficers@lionsclubs.org

Klubin vaalit

 1. Jos klubimme ei voi kokoontua, miten voimme järjestää klubivirkailijoiden vaalit?
  Ellei klubin omissa säännöissä ole kielletty, Klubin malli- ja ohjesääntö sallivat kaikkien lionsklubien järjestää kokouksia vaihtoehtoisilla kokoustavoilla. Tätä kautta annetaan kaikille lionsklubeille mahdollisuus valita sellainen tapa vaalien järjestämiseksi, joka sopii klubin jäsenille. Tämä voi tapahtua puhelimitse, sähköpostitse, näiden kahden yhdistelmällä, tai millä tahansa muulla tavalla, joka sopii lionsklubin jäsenille.

Kysymyksissä, jotka liittyvät klubin toimintaan tai vaaleihin, ota yhteyttä osoitteessa clubofficers@lionsclubs.org