Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Syfte och etik

Syfte och etik

Lions Clubs Internationals syften

 • Att organisera, bilda och övervaka serviceklubbar kända som lionklubbar. 
 • Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen. 
 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. 
 • Att främja principer för bra statsledning och medborgarskap. 
 • Att aktivt intressera sig för insatser inom olika områden som bidrar till samhällets välfärd. 
 • Att förena klubbarna i vänskapsband, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. 
 • Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. 
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

Lion Clubs etiska regler

 • Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.
 • Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.
 • Att komma ihåg att inte köpa din framgång på en annans bekostnad, vara lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt, uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.
 • Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.
 • Alltid fullgöra dina medborgerliga plikter, vara lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Att ge frivilligt av min tid, mitt arbete och mina insatser.
 • Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.
 • Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.
Hoppa till toppen