Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Formulär för talarutvärdering


print

Som en fortsatt insats för att förbättra servicen till medlemmarna uppmuntrar er internationella styrelse dig som värd och distriktsguvernör (för ett enskilt eller underdistrikts evenemang) eller guvernörsrådsordförande (för multipeldistrikts evenemang) att skicka in en utvärdering av er godkända talare efter hans/hennes deltagande i er kongress eller konferens. Dina kommentarer och förslag är värdefulla bidrag som hjälper er talare att förbereda sig för kommande talaruppdrag för Lions Clubs International. Fyll antingen i det här formuläret, eller om du föredrar ett mer personligt sätt, skriv ett brev till er talare och ta upp de ämnen som anges nedan.

Talarens namn:
Talarens titel:
Distriktsguvernörs eller guvernörsrådsordförandes namn (obligatorisk):
Din E-postadress (obligatorisk):

1. Tog er talare upp följande ämnen i sin diskussion och var de värdefulla för era medlemmars förståelse av ämnena?
A. Lions Clubs International Foundation (LCIF),
B. Medlemskap och retention,
C. Lions serviceprogram (SightFirst osv.).
2. Berättade talaren för distriktet om aktuella frågor på internationell nivå? Hur var i så fall hans presentation värdefull?
3. Hur upplever du att talaren motiverade lionmedlemmarna i ert distrikt? Ange specifika exempel på hur detta skedde?
4. Fanns det ämnen eller områden du tycker att talaren borde ha tagit upp men inte gjorde det? Skriv dem i så fall på en lista.
5. Hur gav talaren dig och dina lionkamrater en bättre förståelse om Lions?
6. Var talarens make/maka inbjuden som talare? Om så var fallet, var de sessioner och tal som han/hon höll av värde?
7. Tycker du att dessa sessioner motiverade lionmedlemmarna och deras makar i ert distrikt? Ge vid jakande svar några exempel.
8. Finns det några ämnen eller intresseområden som du skulle vilja att maken/makan tog upp i framtiden?
9. Tycker du att talaren/maken/makan på det hela taget bidrog till ett lyckat möte? Förklara i så fall hur?
Andra kommentarer:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting