Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Starta en ny klubb


print

Starta en ny leoklubb

Leoklubbar är kopplade till lionklubbar.  Leoklubbar kan inte existera utan godkännande från en sponsrande lionklubb.

Leomedlemmar samarbetar med sin sponsrande lionklubb för att hjälpa samhällen åtgärda behov som inte tillgodosetts.  Leoklubbsprogrammet erbjuder två klubbtyper, två inriktningar samt innebär ett ekonomiskt åtagande.

Lionklubbar som är intresserade av att sponsra en leoklubb kan följa stegvisa anvisningar för preliminära procedurer, organisera en ny klubb och starta klubben.

Klubbtyper

Det finns två slags leoklubbar, samhälls- och skolbaserade, och alla leoklubbar måste ha en lionklubb som sponsor.

 • Samhällsbaserad klubb – medlemmarna kommer alla från det lokala området.
 • Skolbaserad klubb – medlemmarna kommer alla från samma skola eller college och måste ha tillstånd från rektor eller aktivitetssamordnaren.

Klubbinriktningar

Leoklubbsprogrammet erbjuder två inriktningar för att bättre kunna uppfylla medlemmarnas behov: Alpha och Omega.

 • Alphainriktning – För ungdomar 12 - 18 år.  Dessa klubbar fokuserar på individuell och social utveckling bland tonåringar och yngre.
 • Omegainriktning – För ungdomar 18 - 30 år.  Dessa klubbar fokuserar på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna.

Alla leoklubbar måste förklara sina klubbar som antingen Alpha eller Omega leoklubbar. Spårspecifikt material postas till alla klubbar.

Ekonomiskt åtagande

Organisationsavgiften för leoklubben är USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Denna engångsavgift inkluderar:

 • Kostnaderna för att hantera leoklubbsansökan,
 • Ett organisationscertifikat,
 • En sats för leoklubbens tjänstemän,
 • En sponsorsats för leoklubb,
 • Tjugo satser för ny leomedlem (innehåller kavajnålar, medlemskort och certifikat, ett välkomstbrev och leodekaler) till klubbens 20 första medlemmar.

OBSERVERA: Om det är fler än 20 medlemmar som startar den nya leoklubben får ytterligare medlemmar betala USD 5 och får en medlemssats. Denna avgift tas ut av sponsorklubben i samband med certifiering (utöver leoklubbens organisationsavgift på USD 100) eller när ytterligare medlemmar rapporteras.

Lionklubbar ansvarar också för den årliga sponsoravgiften för leoklubben på USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Avgiften betalar programmaterial för leoklubbar, utskick, underhåll av klubbregister, kommunikation, utmärkelser, e-Leoklubbhhuset, MyLCI för leomedlemmar och andra programresurser.

OBSERVERA: Om en leoklubb läggs ner måste Formulär för nedläggning av leoklubb (Leo-86) ha inkommit till Youth Programs Department senast 31 oktober för att slippa avgiften, dock endast för innevarande år.

Förändringar av Leoklubbsprogrammets avgifter i FY 2013 - 2014

För att hålla takten med den pågående tillväxten och utvecklingen inom leoklubbsprogrammet och för att förenkla bildandet och sponsorskapet för leoklubbar genomförde den internationella styrelsen nyligen en noggrann granskning av avgiftsstrukturen och godkände följande ändringar av leoklubbsprogrammets avgifter:

 • Den årliga leoavgiften ökades från USD 90 till USD 100.  Denna avgift på USD 100 kommer årligen att faktureras alla Lions sponsorklubbar i juli månad och kommer att anges på klubbens kontoutdrag för juli (träder ikraft i juli 2013).
 • Den proportionerade avgiften för leoklubbar togs bort (träder ikraft i juli 2013).
 • Inträdesavgiften för nya leomedlemmar togs bort (träder ikraft i februari 2014).
 • Försäljningen av satser för nya leomedlemmar överfördes till LCI Club Supplies (träder ikraft i februari 2014).

Dessa ändringar i leoklubbsprogrammet kommer att göra det enklare för lionklubbar att bilda och vara faddrar för leoklubbar, de kommer att göra det möjligt för LCI att fortsätta att tillhandahålla programresurser, vilka har utvecklats under se senaste åren. Ändringarna hjälper även organisationen att stärka leoklubbsprogrammet och därmed säkerställa en aktiv organisation för unga ledare i framtiden.  Mer information om ändringar av leoklubbsprogrammets avgifter finns i faktabladet om leoavgifter.

Preliminära procedurer

Steg 1
Beställ en gratis organisationssats från Youth Programs Department.

Steg 2
Anordna ett möte med lionmedlemmarna och förklara leoklubbsponsorns ansvar. Förklara att varje leoklubb måste ha en rådgivare. Rådgivaren måste vara en medlem i den sponsrande lionklubben som tycker om att arbeta med ungdomar. Skolbaserade leoklubbar kräver ofta att en lärare eller skoladministratör fungerar som assisterande rådgivare.

Steg 3
Utse tre eller fler lionmedlemmar till en leoklubbskommitté.

Steg 4
Bestäm om den nya leoklubben ska drivas i samarbete med en lokal skola, kyrka eller annan samhällsgrupp. Ofta begär utomstående part att den ska få utse sin egen klubbledare eller rådgivare. Denna part måste gå med på att ta sitt ansvar för leoklubbens program.

Steg 5
Ta fram namn på tänkbara leomedlemmar från skolor, kyrkor, ungdomsgrupper samt vänner och släktingar till lionklubbsmedlemmar.

Organisera en ny klubb

Steg 1
Kungör dag och datum för ett möte för att bilda en leoklubb. Informera lokala ungdomar om mötet genom att skicka information till skolor, religiösa ungdomsgrupper, samhällsprogram och lokala media.

Steg 2
Organisationsmötet bör förklara filosofin med leoklubbsprogrammet. Lionmedlemmar bör vara beredda att svara på frågor om: kraven för leomedlemskap, förhållandet till lionklubb som är fadder och aktiviteter som anordnas av leomedlemmar.

Steg 3
Dela ut Ansökan om medlemskap. Sponsrande lionklubben kan sedan skicka in: en undertecknad organisationsrapport för leoklubben och leoklubbens organisationsavgift på USD 100, eller motsvarande i lokal valuta, till Youth Programs Department på internationella huvudkontoret. Endast registrerade leoklubbar får ett charterbrev för leoklubbar och medlemsmaterial.

Steg 4
Efter granskning av ansökningar av lionmedlemmar kan de nya leomedlemmarna rösta om att godkänna:

Starta klubben

Steg 1 – Planera installationsceremonin
Tillsammans planerar leoklubbstjänstemän och lionmedlemmar i den rådgivande kommittén installationsceremonin enligt beskrivning i Installation av tjänsteman och intagning av nya medlemmar.

Steg 2 – Ceremonigäster
Gäster till ceremonin bör vara:

 • Lionklubbsmedlemmar,
 • Föräldrar och vänner till de nya leomedlemmarna, 
 • Representanter för utomstående parter såsom skolor, religiösa ungdomsgrupper eller samhällsprogram,
 • Lion- och leodistriktstjänstemän,
 • Representanter för lokala media.

Steg 3 – Ceremonin
Den högst rankade liontjänstemannen delar ut ett Leo organisationsdiplom till klubbtjänstemännen, och leoklubbsmedlemmarna får sina satser för nya medlemmar.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting