Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelser och erkännande


print

Leoklubbsutmärkelser och erkännande

Lions Clubs International erbjuder olika utmärkelser som erkännanden till leo- och lionmedlemmar som aktivt deltar i leoklubbsprogrammet, och mer än 20 utmärkelseprogram för att ge erkännande för deras framgångar.

Observera att bara leo- och liontjänstemän som är officiellt rapporterade till Lions Clubs International har rätt att få utmärkelser och diplom från Youth Programs Department.

Hanteringstid: Det kan ta 2 - 4 veckor efter att formuläret kommit in.

Kontakta Youth Programs Department för mer information.

Lions Clubs International
Youth Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
USA

Telefon: 630 468 6994
Fax: 630 571 1692

Utmärkelser för enskilda leo- och lionklubbsmedlemmar

Utmärkelsen Årets leo ger erkännande till leomedlemmar som utfört förträffliga prestationer. Ett guvernörsråd i multipeldistrikt eller enkeldistrikt (som inte ingår i ett multipeldistrikt) kan nominera en leomedlem varje år för denna guldmedalj- och diplomutmärkelse.  Ansökningar måste vara Youth Programs Department tillhanda senast den 1 april. Grattis till alla aktuella vinnare!

Den 100 %-iga leoklubbspresidentens utmärkelse kan delas ut av leoklubbsrådgivaren, med godkännande av sponsrande lionklubbs president, till en leoklubbspresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt tjänstgöringsår.  Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar ledarskapsutveckling, medlemsextension, administration och leoklubbsaktiviteter. Diplom postas till leoklubbsrådgivare i mars.

Utmärkelsen Leomedlemstillväxt i oktober kan delas ut till valfri leomedlem som rekryterar tre eller fler nya medlemmar i oktober. För att få den här utmärkelsen måste leoklubbsrådgivaren skicka ett nomineringsformulär till Youth Programs Department senast 15 november. Vi gratulerar alla som fått den här utmärkelsen!

Leos hedersutmärkelse ger ett erkännande till en leomedlem som har utfört framstående prestationer under året och som är nominerad till utmärkelsen av sina leokamrater.  Kavajslagsmedaljen kan köpas från Club Supplies.

Certifikat för fullgjord leoservice ger erkännande för leomedlemmens service i klubben och på hemorten. Certifikatet kan användas för att bli befriad från den internationella inträdesavgiften på USD 25 eller charteravgiften på USD 30 för att gå med i en nybildad lionklubb. För att få ett diplom måste tidigare leomedlemmar skicka in ett beställningsformulär till Youth Programs Department.

Utmärkelsen Utmärkt service av leorådgivare ger erkännande till leorådgivare som har utfört utomordentliga insatser i att vägleda och utveckla sin leoklubb. En klubbrådgivare som uppfyller särskilda kriterier kan tilldelas detta certifikat av sponsorklubbens president. Diplom postas till presidenter i lionklubbar som sponsrar en leoklubb i februari.

Femårig serviceutmärkelse för leorådgivare ger erkännande till leoklubbsrådgivare som framgångsrikt genomfört fem års hängiven service.  Sponsrande lionklubbspresidenter måste fylla i ansökan för denna nål och diplomet. Grattis till alla aktuella vinnare!

Leoklubbs extensionsutmärkelse för leoklubbsponsring delas ut till presidenten av den sponsrande lionklubben och leoklubbsrådgivaren när en leoklubb är certifierad. Diplomen skickas ut av Youth Programs Department när de fått officiell bekräftelse på en ny leoklubb. Sponsrande lionklubben kan beställa ytterligare diplom för att tacka personer som hjälpt till att organisera den nya leoklubben.

Leoklubbar och sponsrande lionklubbar

Leoutmärkelsen Fokus på barn – leoklubbar som genomför ett Fokus på barn-projekt för att hjälpa barn som har det svårt kan ansöka om denna tygutmärkelse. Enskilda leomedlemmar som ger ett väsentligt bidrag till ett Fokus på barn-projekt kan få ett diplom som erkännande. Kraven för utmärkelsen står i ansökningsformuläret.

Utmärkelsen Leo- och lionmedlemmar tjänar tillsammans – ett tygmärke med logotyperna för leoklubben och lionklubben delas ut till både leoklubben och dess lionklubbsponsor för lyckosamt genomförande av gemensamma projekt och andra slags aktiviteter som stödjer leo/lion-samarbete. Kraven för utmärkelsen står i ansökningsformuläret.

Utmärkelsen Internationell vänklubb – leoklubbar som deltar i det internationella vänklubbsprogrammet kan ansöka om ett speciellt diplom eller tygmärke som erkännande för deras deltagande.

Tygmärke till leoklubb och sponsrande lionklubb i samband med jubileer – tygmärke till leoklubb och sponsrande lionklubb skickas ut automatiskt av Youth Programs Department på internationella huvudkontoret till leo- och lionklubbar som firar femårsjubileum för certifieringen. Tygmärken skickas därefter ut vid jubileer i jämna femårsintervall.

Tygmärke för leoklubbsponsring – ett sponsortygmärke delas ut av Youth Programs Department på internationella huvudkontoret till alla lionklubbar som sponsrar en leoklubb.

Distrikt och multipeldistrikt

Utmärkelse för framstående leoklubb – alla distrikt (enkel- eller deldistrikt) kan godkänna att en leoklubb får motta denna prestigefyllda utmärkelse. Distriktets leoklubbsordförande måste godkänna nomineringen. Skicka ansökan till Youth Programs Department senast 15 augusti. Vinnarna får ett tygmärke och chevronmärke i leofärgerna.  Grattis till alla aktuella vinnare!

Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens utmärkelse – en leomultipeldistriktspresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt tjänstgöringsår kan få detta diplom av multipeldistriktets leoklubbsordförande efter godkännande av guvernörsrådsordföranden. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar ledarskapsutveckling, klubb- eller medlemsextension, administration och multipeldistriktets leoaktiviteter. Diplom postas till multipeldistriktets leoklubbsordförande i april.

Den 100 %-iga leodistriktspresidentens utmärkelse – en leodistriktspresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt tjänstgöringsår kan få detta certifikat av distriktets leoklubbsordförande efter godkännande av distriktsguvernören. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar ledarskapsutveckling, klubb- eller medlemsextension, administration och distriktets leoaktiviteter. Diplom postas till distriktets leoklubbsordförande i april.

Utmärkelsen för leoklubbextension – ger erkännande till lion- och leomedlemmar som bidra till att organisera nya leoklubbar i sina distrikt eller multipeldistrikt. Diplom delas ut till distriktsguvernörer, distriktens leoordförande och leodistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med minst tre nya klubbar i sina distrikt och till guvernörsrådsordförande, multipeldistrikts leoordförande och multipeldistrikts leopresidenter som uppnår en nettoökning med minst fem nya klubbar i sina multipeldistrikt senast 30 juni. Grattis till nuvarande distrikts och multipeldistrikts vinnare!

Topp-tio leoklubbars extensionutmärkelse – en kavajslagsnål i guld delas ut till leoklubbsordförande och leodistriktspresidenter i de tio distrikt som har den största nettoökningen nya leoklubbar under Lions verksamhetsår. Multipeldistriktens leoklubbsordförande och multidistrikts leopresidenter som stött utökningsarbetet för leoklubbar i dessa topp-tio distrikt får också en rockslagsnål. Grattis till nuvarande topp-tio distrikten!

Utmärkelse för leoklubbsordförandes prestationer – officiellt utnämnda leoklubbsordförande i distrikt och multipeldistrikt som uppfyller särskilda kriterier kan tilldelas ett diplom av distriktsguvernören eller guvernörsrådsordföranden. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar extension, ledarskapsutveckling, distrikts/multipeldistrikts leoaktiviteter, administration och marknadsföring. Diplom postas till distriktsguvernörer eller guvernörsrådsordförande varje år.

Nålar till tjänsteman i leodistrikt/leomultipeldistrikt – efter mottagande av årliga leodistrikts-/multipeldistriktsrapporten skickar Youth Programs Department automatiskt ut nålar till leodistriktens/leomultipeldistriktens president, vicepresident, sekreterare, kassör och tidigare president (om denna rapporterades). Nålar skickas ut till nuvarande leodistriktens/leomultipeldistriktens president.

Andra utmärkelser

Utmärkelser för Lions unga ledare i service ger erkännande till unga människor för deras insatser i samhället under en tolvmånadersperiod. Ungdomar som utför 50 timmars samhällsservice får ett diplom med sigill i silver. Ungdomar som utför 100 timmars samhällsservice får ett diplom med sigill i guld. En programguide och ett faktablad finns för lionklubbar som är intresserade av utmärkelseprogrammet. Lions Clubs International skickar ut ett gratulationsbrev från den internationella presidenten och ett diplom för varje utmärkelsemottagare.

LCIF-utmärkelser – leoklubbsmedlemmar kan få ett flertal utmärkelser och erkännande som delas ut av Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dessa innefattar ett uppskattningsdiplom, LCIF-ordförandens diplom, Melvin Jones Fellowship, tygmärkes- och klubbplakettutmärkelse. Kontakta LCIF för mer information.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting