Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Synundersökningar


print

Synundersökningar görs för att skilja mellan dem som har och inte har synproblem.  Resultat av syndersökningen kan ge indikation på potentiella behov av ytterligare bedömning.  Samarbeta med sjukvårdspersonal för att genomföra gemensamma undersökningsevenemang.  Synundersökning är ingen ersättning för en komplett ögon- och synbedömning av en ögonläkare.

Anordna en hörselundersökning

 • Ordna medicinsk personal och utrustning.  Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus, sköterskor eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratis eller billiga undersökningar för allmänheten.
 • Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna.  Följ tillämpliga sjukvårdslagar och föreskrifter som gäller lokalt när ni gör hälsoundersökningar.
 • Välj en dag för undersökningen.  Detta datum bör inte kollidera med andra lokala evenemang.
 • Hitta en lokal för undersökningen.  Skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden är några möjliga platser.
 • Ge publicitet i förväg.  Använd sociala media och andra kommunikationskanaler för att meddela allmänheten om datum och plats för undersökningen.
 • Håll kontakt med era partner på hemorten. (sjukvårdspersonal, chefen för undersökningsplatsen, frivilliga osv.)
 • Utveckla rutiner för att remittera deltagare vilkas undersökningsresult indikerar en risk för syn- eller ögonproblem.  Hänvisa deltagarna till ytterligare medicinsk undersökning i samarbete med lokal hälsovårdspersonal.
 • Tillval:
  • Planera en undersökning i oktober i samband med kampanjen Syn till alla.
  • Erbjud vuxna som deltar i ert undersökningsevenemang lämpliga broschyrer från Lions synvårdsprogram (LEHP), eller från er lokala organisation för optiker eller ögonläkare.

Anordna en synundersökning

 • Ordna och ställ i ordning undersökningsrummet.
 • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.
 • Hjälpa till att föra anteckningar och liknande.
 • Dela ut professionell synvårdsinformation och publikationer.
 • Ge annan assistans till synvårdspersonalen enligt lokala lagar och föreskrifter.

Uppföljning efter undersökning

 • Remittera deltagare vilkas undersökningsresult indikerar ett behov av ytterligare medicinsk undersökning.
 • Skicka brev och tacka de personer som var inblandade i undersökningen.  Det kan vara sjukvårdspersonal som ställde upp med sin tid, kommuncenter som tillhandahöll lokal och läkemedelsföretag eller lokala vårdgivare som donerade utrustning eller material.
 • Ge publicitet efter undersökningen.  Ge information på hemorten om evenemanget, såsom antal personer som fick glädje av en gratis allmän undersökning.  Använd sociala media för att markera evenemanget och skicka ut ett pressmeddelande eller annat tillkännagivande på hemorten.
 • Använd LCI:s online Serviceaktivitetsrapport för att sprida information om undersökningen.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting