Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Internationella relationer  >  Information för ordförande  >  Policydeklaration om internationella relationer

Policydeklaration om internationella relationer

Män som skakar handGrund för internationella relationer

Program som uppmuntrar internationell förståelse och samarbete har som sin grund en tro på att människor, trots skillnader i ras- eller kulturarv, är värdefulla varianter av vanlig mänsklighet.  Internationella relationer innebär en acceptans av, och intresse för, en känsla av universella värden och mänskligt broderskap genom vilka varje individ, i sitt arbete för mänsklighetens gemensamma bästa, ger mening åt sin egen existens.

Därför engagerar sig Lions

För varje lionmedlem som är hängiven mottot "Vi tjänar", får begreppet "samhälle" nya och större dimensioner.  Tack vare organisationens världsomspännande utbredning, som fått sitt uttryck i själva namnet Lions Clubs International, utsträcks lionandan att innefatta distrikt, nationer och mänsklighetens internationella samhälle. Samhällstjänster och internationella tjänster är båda födda ur samma motivation. Internationella relationer mellan medlemmarna av mänsklighetens familj, och speciellt inom familjen för lionandan, inbegriper medvetenheten och acceptansen av de beståndsdelar som utgör Världssamfundet, och positiva åtgärder för att främja internationell förståelse och samarbete.

Genom sina medlemsklubbar runtom i världen har lionandan alltid uppmuntrat och fostrat till internationell förståelse och samarbete bland människor som en grund för fred mellan nationer. Den verkliga meningen med lionandan existerar inte i antalet klubbar eller i antalet länder där lionandan verkar, utan i målet – att tjäna mänskligheten. Mottot "Vi tjänar" ställer inte upp några villkor: omtanke, kärlek, humanitär service kan inte begränsas.

Implementering av internationella relationer

Om lionmedlemmar ska kunna lyckas genomföra program för internationella relationer, måste de först av allt ha förståelse för de enorma skillnader som finns inom mänskligheten. Lionmedlemmar accepterar det faktum att en klar majoritet av människorna lever olika liv under olika förhållanden än deras egna. För att till fullo förstå den roll som Lions han spela inom internationell förståelse och samarbete, och förbättra mänsklighetens livskvalitet, måste lionmedlemmarna ha insikt om dessa skillnader.

Genom personlig upplevelse och genom att samarbeta med andra medlemmar inom internationella projekt, kommer lionmedlemmarna att få förståelse för och kunna uppskatta andra människors kulturer och värderingar. Ömsesidig acceptans och hjälp kan uppnås genom att samarbeta och bygga upp goodwill.  Den internationella utformningen av den internationella kongressen är ett typexempel på en anda i vilken äkta intresse och kommunikation kan finnas bland människor som är olika.  Sådan kommunikation möjliggörs kontinuerligt genom lionandans organisatoriska struktur.

Vi läser den hemska statistiken om mänskliga behov, men vi förstår inte till fullo – och vi är inte redo att vidta effektiva åtgärder – förrän vi genom medkänsla kan förstå vilka behoven verkligen är, och vad enskilda människor i andra länder kan glädjas åt och lida av. Program för ekonomisk och teknisk assistans behövs, men vi måste också räcka ut en vänskapens hand till andra. När man ser sig själv i andra, ska upplevelsen idealt sett förändra ens syn på världen och skapa en livsstil där internationell förståelse och samarbete genomsyrar ens eget agerande. Lions har ett stort antal möjligheter där man kan utforska följande vägar: ungdomsutbyte, ungdomsläger, vänklubbsrelationer, amatörradiokommunikation, vänskapskontakter, assistansprojekt, kulturaktiviteter, utbildningstjänster, internationella tjänster samt de humanitära insatserna inom Lions Clubs International Foundation.

Men trots att man kommunicerar med och aktivt hjälper behövande ute i världen, får lionmedlemmarna inte glömma bort dem som behöver hjälp i deras närområde. Att tjäna både dem som är nära och långt borta är vad lyckade samhällsaktiviteter handlar om. Väldigt ofta väcks ett djupare intresse i hemorten av ett engagemang i ett program för internationella relationer.

Ett enskilt projekt i ett enskilt samhälle kan i sig verka ha liten betydelse, men när det läggs till projekt i hundratals samhällen och i samarbete mellan miljontals människor, återspeglar totalbilden programmets stora betydelse som ett instrument för internationell goodwill och fred.

Avslutning

Låt oss därför bestämma oss för att Lions Clubs International, i medvetande om människans beroende av varandra i världssamfundet, av medkänsla för de behov som finns i världen, och medveten om den stora potentialen som ett effektivt instrument för att uppnå internationell förståelse och samarbete, på nytt bekräftar det åtagande som varje enskild medlem och lionklubb ska ha att främja internationella relationer så som de uttrycks i lionandans första mål: "Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk."

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting