Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Skadliga ämnen


print

Skadliga ämnen i miljön

Det finns mer än 100 000 ämnen i bruk i dag som är en naturlig del av det dagliga livet. Dessa skadliga ämnen finns i nästan alla branscher och är viktiga för mänskligt välmående och en hållbar utveckling. Men människans hälsa och miljön kan påverkas negativt om inte kemikalier hanteras rätt.

Hälsorelaterade effekter av skadliga ämnen i miljön innefattar akut förgiftning, cancer, medfödda defekter och neurologiska störningar. Miljöpåverkan innefattar effekter på känsliga arter och ekosystem, ozonlagrets förtunning och massförorening av vattensamlingar.

Hållbar användning av kemikalier måste uppmärksammas då de hotar ekosystem, miljöresurser och försörjningsmöjligheter samt framtida generationers hälsa.

Så här kan Lions hjälpa

  • Ordna återvinningskampanjer så att produkter med skadliga kemikalier, t.ex. batterier eller elektronik, kastas på rätt sätt.

  • Planera lokala städprojekt.

  • Öka kännedomen om skadliga ämnen i hemmet och i samhället.

Detta UNEP faktablad ger mer information om skadliga ämnen.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting