Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kulturprogramspolicy


print

Kvinna med blommor

Introduktion

Väl medveten om sin humanitära roll i samhället och om förhållandet mellan natur och kultur i mänskligt liv hävdar Lions Clubs International att en person kan bli en verklig och fullvärdig individ endast genom att odla de naturliga egenskaper och värden som ökar den totala utvecklingen av människan, det goda i samhället och samhället i stort.

Kultur i allmänhet

I en generell mening omfattar kultur alla dessa faktorer med hjälp av vilka en person förfinar och utvecklar sina många intellektuella, emotionella och fysiska egenskaper. Genom att iaktta seder och förbättra institutioner gör en individ det sociala livet mer mänskligt, både i sin familj och i samhället i stort. På liknande sätt etableras värden från vilka en sann mänsklig och samhällelig kultur utvecklas till att bli detta samhälle. Utvecklandet av seder, etablerandet av lagar, främjandet av konst och vetenskap samt diversifiering vad gäller att uttrycka sig har en direkt betydelse för förhållandet i samhällslivet. Slutligen innebär kultur att en person därigenom uttrycker, kommunicerar och bevarar i sitt arbete ett antal stora ambitioner som kan vara till nytta för nuvarande och kommande generationer och för hela mänskligheten.

Kultur i dag

Dagens kulturer äger vissa specifika egenskaper. Nutida fysiologisk forskning förklarar mänsklig aktivitet på ett mer förfinat sätt än tidigare. Historiska studier hjälper människan att se saker utifrån deras föränderliga och utvecklingsbara aspekter. Företagsamhet, urban expansion och andra funktioner i samhällslivet skapar nya kulturformer från vilka nya sätt att tänka, agera och använda fritiden uppstår. Ökad spridning av böcker och nya medel för kulturell och social kommunikation gör alla olika seder mer åtkomliga för alla.

Trots den fortsatta betoningen på föränderliga former blir seder, paradoxalt nog, alltmer enhetliga. En mer universell form av mänsklig kultur uppstår, vilket förhoppningsvis uttrycker mänsklighetens enhet, men bevarar ändå olika kulturers särdrag. Dagens kultur kan bidra till internationell förståelse och samarbete, till och med en ny dimension för alla människor, i vilken en person framför allt definieras av sitt ansvar mot sina medmänniskor och mot historien.

Slutsats

Lions Clubs International erkänner kultur som inriktad på att bidra till människans totala utveckling, det goda i samhället och samhället i allmänhet. Detta bekräftar ytterligare dess tro på att en person kan utveckla en vidare förståelse som förhoppningsvis styr agerandet i termer av social medvetenhet och en känsla för morala värderingar.

Därför föresätter Lions att dess kulturella aktiviteter hela tiden strävar efter att utveckla människan som helhet och samtidigt ge vägledning i de uppgifter alla människor har att uppfylla som medlemmar av en enda mänsklig familj.

Oktober 2000

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting