Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Anslagsprogram för PR


print

Anslagsprogram för PR
För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett underdistrikt till ett multipeldistrikt

Starka program som märks i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslagsprogram för att främja multipel-/enkeldistrikts övergripande program delas ut enligt principen Först till kvarn (totala programbudgeten är USD 400 000) för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipel- eller enkeldistrikt öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

Chefen på PR-divisionen vid Lions Clubs International kommer att granska ansökningarna och ge det slutliga godkännandet.

Anslagskriterier

Programmet måste påverka hela multipeldistriktet eller enkeldistriktet. Det är till fördel om programmet kommer att genomföras av en hög procentandel av klubbarna i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.

Anslag kan bara ges för annonsering med användning av material från LCI eller lokalt framtaget material som godkänts av LCI.

Ytterligare villkor

 • Multipeldistriktet och enkeldistriktet som fick ett anslag under föregående budgetåret får inte ansöka om ett anslag förrän 1 januari under nuvarande verksamhetsår.
 • Multipeldistrikt och enkeldistrikt kan ansöka och får bara skicka in en ansökan under ett givet verksamhetsår. Multipeldistrikt och enkeldistrikt som beviljas anslag måste vänta ett år innan ytterligare anslag kan sökas.
 • USA och territorier MUST COMPLETE A W-9 FORM
 • Anslag kan uppgå till USD 20 000 (USD 5 000 för enkeldistrikt), men 10 % matchande medel krävs.
 • En ordförande för programmet måste utses när ansökan skickas in och en samordnas PR- och programkommitté måste ha utsetts innan den första utbetalningen skickas från Lions Clubs International.
 • Efter det att anslaget har beviljats kommer halva anslagsbeloppet att utbetalas.  Den andra hälften av anslagsbeloppet kommer att utbetalas under förutsättning att en slutrapport skickas in och godkänns (se information nedan avseende rapporten). Denna rapport måste ha kommit in senast 15 juli följande verksamhetsår.
 • I multipeldistrikt är det guvernörsrådsordföranden som skall underteckna ansökan efter det att han/hon har fått bifall från samtliga distriktsguvernörer. Programmets ordförande måste också underteckna ansökan. I enkeldistrikt skall både distriktsguvernören och programmets ordförande underteckna ansökan.
 • Inom 30 dagar efter det att projektet har slutförts måste PR- och programkommittén sända in en detaljerad projektrapport till PR-divisionens chef vid Lions Clubs International. Rapport från multipeldistrikt skall vara undertecknad av guvernörsrådsordföranden och PR- och programkommitténs ordförande. Rapport från enkeldistrikt skall vara undertecknad av distriktsguvernören och kommitténs ordförande. I rapporten måste följande ingå:
  • Resultatet av programmet, till exempel påverkan av Lions image i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.
  • Antal människor som har nåtts och antal klubbar som deltog.
  • Detaljerad bokföring som visar hur medlen har använts samt kvitton på kostnader.
  • Detaljerad utvärdering av programmet.
 • Alla medel måste ha förbrukats senast den 30 juni det verksamhetsår som anslaget beviljades och ej använda medel måste återsändas till Lions Clubs International senast den 15 juli efterföljande verksamhetsår.

Så här ansöker man

För att ansöka om ett anslag, fyll i ansökan för PR-anslagsprogram i multipeldistrikt och enkeldistrikt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting