Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

DG Elect-seminariets tema


print

Höjdpunkter i det internationella temat 2014-2015:
Stärka stoltheten

Barry J. Palmer Logo
Logotyp
PDF-dokument

Under 2014-2015 kan vi "Stärka stoltheten" genom att föra våra 1,36 miljoner lionmedlemmar närmare varandra i en anda av samarbete och samförstånd. Det handlar inte om att vara stolt på ett överlägset sätt utan om att vara stolt över det vi åstadkommer genom att stärka samhällen, tillhandahålla meningsfulla hjälpinsatser och hjälpa de människor som behöver oss. Denna känsla av stolthet skapar grunden för vårt engagemang att hjälpa andra och det är det som har gjort oss till den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser. Det här är plattformen för framgång under det kommande året, under vårt hundraårsfirande och under organisationens kommande 100 år.

Stärka stoltheten genom hjälpinsatser
Hjälpinsatser har varit grunden för vår organisation sedan vi bildades 1917. Under 2014 kommer vi att inleda ett treårigt firande av vårt 100-årsjubileum, för att hedra vårt engagemang att hjälpa våra samhällen:  

 • Hjälputmaning inför hundraårsfirandet: Firandet av våra hjälpinsatser kommer att inledas i juli 2014 och avslutas i december 2017.  Hjälputmaningen inför hundraårsfirandet kommer att bestå av fyra delar, och klubbar som rapporterar att de vill delta i de globala servicekampanjernas projekt, som går i linje med programmet, kommer att kunna erhålla särskild erkänsla.

Under det kommande året uppmuntras även klubbarna att delta i speciella projekt som hjälper barn i nöd, de kan till exempel handla om analfabetism, hungersnöd, misshandel eller fattigdom - överallt där det finns brister i resurser och stöd för barn. Bjud in vänner och familj att delta i de här aktiviteterna.

Stärka stoltheten genom medlemsutveckling
Vårt fokus är hjälpinsatser, men vår styrka står i direkt relation till våra medlemmar. Vi har lyckats att upprätthålla en medlemstillväxt under de senaste sex åren och för att vi ska lyckas behålla vår roll som den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser måste vi se till att den medlemstillväxten fortsätter. Vi kan främja medlemstillväxt och utveckling på följande sätt:

 • Fråga en: Varje lionmedlem bör bjuda in minst en ny medlem under lionåret 2014-2015, och fokusera på att kontakta dem som visar en vilja att hjälpa andra. Verktyg, såsom handboken "Bara fråga", finns för att stödja denna insats.
 • Tillgodose förväntningarna: Klubbarna bör förbereda sig på att välkomna nya medlemmar, så att klubben kan ge sitt godkännande i rätt tid och ge de nya medlemmarna en meningsful intagningsceremoni samt se till att de får delta i ett informationsmöte för nya medlemmar. Den internationella presidenten, distriktsguvernörer, tidigare tjänstemän och internationella styrelsemedlemmar förväntar sig att få en inbjudan till välkomstceremonier när möjligt.
 • Alla klubbar behöver en plan: Klubbarna bör sammanställa en plan för medlems- och ledarutveckling, som är unik för klubben och samhället.
 • Specifika målgrupper: När vi strävar efter att växa inom alla demografiska grupper uppmuntras alla medlemmar att fokusera på att bjuda in kvinnor och unga människor att gå med i deras klubb.
 • Vi behöver fler klubbar: Ta tillvara på de verktyg och resurser som finns för att bilda och utveckla nya klubbar, som till exempel Guiding Lions.
 • Återuppbygg befintliga klubbar: Ge en Guiding Lion i uppgift att arbeta tillsammans med klubbar som har problem, för att hjälpa dem öka antalet medlemmar, utveckla en bättre klubbverksamhet och utöka sina hjälpinsatser.

Stärka stoltheten genom att stärka din klubb
Det är dags att vi återgår till grunden, för att stärka vår organisation från klubben och upp. Alla klubbar uppmuntras att granska sin verksamhet och överväga att införa nya ledarstrategier och tekniker, för att skapa energi i klubben. Målet är att ha klubbar med bättre fokus, inriktning, drivkraft och syfte. Klubbarna kan uppnå detta med hjälp av flera olika strategier:  

 • Delta i en Bedömning av samhällsbehov, för att avgöra hur man bäst kan hjälpa respektive samhälle.
 • Avsätta tid för att bygga relationer med nya medlemmar och behandla dem som familjemedlemmar.
 • Delta i Klubbens excellensprocess (CEP), för att förbättra klubbens effektivitet och medlemmarnas klubbupplevelse.
 • Säkerställ att alla medlemmar aktivt engagerar sig i klubbens aktiviteter och verksamhet.
 • Stå fadder för en leoklubb.

Stärka stoltheten genom ledarskap
Vi kan stärka våra klubbar genom att utveckla duktiga klubbledare. Effektiv ledarutveckling börjar med en meningsfull intagningsceremoni och ett bra informationsmöte för nya medlemmar, utifrån det kan klubbarna uppmuntra klubbens ledarutveckling på följande sätt:   

 • Ge nya medlemmar i uppgift att sitta med i kommittéer, så att de får en chans att utveckla sina ledarfärdigheter.
 • Säkerställ att klubbens tjänstemän har fått utbildning för att fullfölja befattningens ansvarsområden.
 • Fastställ en plan för ledarutveckling som innehåller mål beträffande information till nya medlemmar, mentorskap, deltagande i zonmöten och andra ledarutbildningar.

Stärka stoltheten genom partnerskap
Vi kan göra mer, och åstadkomma mer, när vi arbetar tillsammans med likasinnade människor, företag och organisationer.  Klubbarna uppmuntras att samarbeta med andra när det är till fördel för alla parter, stärker klubbarnas samhällen och hjälper klubbarna att hjälpa andra på ett bättre sätt.  

Stärk stoltheten genom att återuppliva engagemanget
Vår grundare, Melvin Jones, ingöt en stolthet över hjälpinsatser i våra första medlemmar och vårdade stoltheten över att vara medlem i Lions, samtidigt som Lions Clubs International började växa. Planera att fira Melvin Jones födelsedag den 13 januari, som en förberedelse inför hundraårsfirandet och för att hedra vår grundare och återuppliva ert engagemang för samhället, humanitära insatser och vår organisations uppgift och etik.

Stärka stoltheten genom bidrag
Ju mer ni bidrar, desto mer har ni att bidra. I år inbjuds alla klubbar att ge ett bidrag till LCIF, organisationens anslagsbeviljande del.

Stärka stoltheten genom kreativitet
Vår förmåga att anpassa oss och ta oss an nya utmaningar har varit en viktig del av vår tidigare framgång och det har hjälpt oss att blomstra i en ständigt föränderlig värld. För att säkerställa framtida tillväxt måste vi på ett kreativt sätt välkomna teknologin och använda den till vår fördel. LCI har skapat ett starkt nätverk av verktyg för internet och sociala medier och vi kan använda dem på följande sätt för att stärka stoltheten:  

 • Involvera er i sociala medier såsom Facebook, Twitter, YouTube, LCI:s blogg och andra webbplatser.
 • Främja utvecklingen av klubbarnas/distriktens webbplatser och sociala mediasidor (t.ex. Facebook).
 • Använd och främja verktyg såsom serviceaktivitetsrapportering och MyLCI, vilket gör det enkelt för klubbarna att rapportera sina aktiviteter, finna information och dela sin stolthet.
 • Ta tillvara på möjligheterna att lära er mer om sociala medier och delta i seminarier eller utbildningar vid distriktsmöten/riksmöten, area forum eller vid den internationella kongressen.

Stärka stoltheten genom mod och övertygelse
Lionmedlemmarna besitter både mod och övertygelse. Som lionmedlemmar måste vi ryta. Vi måste berätta för hela världen vilka vi är, att vi aldrig kommer att sluta försöka, för vi har hjälpinsatser att utföra och vi kommer att tillhandahålla hjälp oavsett utmaningarna.

DG Elect, vi har möjligheten att "ryta" högre än någonsin tidigare genom att fokusera på hjälpinsatser, medlemskap, klubbutveckling, partnerskap, ledarskap, engagemang, kreativitet, mod och övertygelse. Samordna era insatser, samarbeta med de team och resurser som finns tillgängliga för er och engagera er för att Stärka stoltheten.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting