Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Syfte och etik


print

Lions internationella syften

 • Att organisera, bilda och övervaka serviceklubbar kända som lionklubbar. 
 • Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen. 
 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. 
 • Att främja principer för bra statsledning och medborgarskap. 
 • Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd. 
 • Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. 
 • Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. 
 • Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

Lions etikregler

 • Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköt den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.
 • Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.
 • Att komma ihåg att inte köpa din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.
 • Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.
 • Alltid fullgöra dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.
 • Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.
 • Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.

LIONS IN ACTION

Picture of Framställer fred
Ger barnen möjlighet att illustrerar fred   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Det som lockade mig till Lions istället för en annan grupp är det globala. Det är etablerat och det är vad jag söker efter.”
John Thomas King, USA

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting