Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Syfte och etik


print

Lions internationella syften

 • Att organisera, bilda och övervaka serviceklubbar kända som lionklubbar. 
 • Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen. 
 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. 
 • Att främja principer för bra statsledning och medborgarskap. 
 • Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd. 
 • Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. 
 • Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. 
 • Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

Lions etikregler

 • Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköt den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.
 • Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.
 • Att komma ihåg att inte köpa din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.
 • Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.
 • Alltid fullgöra dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.
 • Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.
 • Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.

LIONS IN ACTION

Picture of Fredsby
Ger barn en plats att bli friska   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Hela familjen kan vara lionmedlemmar. Alla kan vara med, för det är egentligen vad samhället är – det är allihop.”
Denise Lum, USA

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting